Boeken

« menu

2016 Van der Mast, Van Lit, Nigten
M. van der Mast, R. van Lit, C.M. Nigten, Geschiedenis van Den Haag in vogelvlucht, Amersfoort, Bekking & Blitz Uitgevers, [2016] (184 pp., 31 cm, ISBN 978.90.6109.492.0)
Engelse editie: A short history of The Hague, Amersfoort, Bekking & Blitz Uitgevers, [2016] (184 pp., 31 cm, ISBN 978.90.6109.493.7 Vertaald uit het Nederlands in het Engels door W.J. Gasille.)

2015 Van der Hulst
L. van der Hulst, De kleine geschiedenis van Den Haag voor dummies,
Amersfoort, BBNC Uitgevers, 2015 (158 pp., 17 cm, ISBN 978.90.453.5016.5)
Vertaald uit het Nederlands in het Engels door B. Stuart als:
The Little History of The Hague for Dummies,
Amersfoort, BBNC uitgevers, 2015 (159 pp., 17 cm, ISBN 978.90.453.5105.6)

2013-2014 Van Doorn, Stal
M. van Doorn, K. Stal (red.), Geschiedenis van Scheveningen,
Zutphen, Walburg Pers, 1 (2013)-2 (2014) (29 cm)
1 (2013): Vroegste tijd tot 1875 (ISBN 978.90.5730.954.0, 320 pp.)
2 (2014): Van 1875 tot heden (ISBN 978.90.5730.973.1, 336 pp.)

2013 Frijters

H. Frijters, Nieuwe geschiedenis van Den Haag,
[Rijswijk, Seapress, 2013] (306 pp., 25 cm, ISBN 978.90.73930.37.7)

2006 (2016) Van Doorn, Stal
M. van Doorn, C.J.J. Stal, Het Den Haag boek,
Zwolle, Waanders, 2006 (396 pp., 17 cm, ISBN 90.400.8940 X + ISBN 978.90.400.8940.4)
Zwolle, WBOOKS, [2016] (416 pp., 17 cm, ISBN 978.94.6258135.7)
Vertaald uit het Nederlands in het Engels als: The Hague Book,
Zwolle, W BOOKS, 2016 (416 pp., 17 cm, ISBN 978.94.6258140.1)

2006 (2007) Mahieu, Van Gaalen
I. Mahieu, A. van Gaalen,
De Haagse canon: de 50 geschiedenisverhalen die iedere Hagenaar moet kennen,
Den Haag, Seapress, 2006 [eerste druk] (114 pp, 20 cm, ISBN 90.73930.28.6 + ISBN 978.90.73930.28.5), 2007 (114 pp., 20 cm, 2e druk)

2004-2005 Smit, et al.

J.G. Smit, et al. (red.),
Den Haag: geschiedenis van de stad,
Zwolle, Waanders, 1 (2004)-3 (2005) (in cassette, 28 cm)
1 (2004): Vroegste tijd tot 1574 (365 pp., ISBN 90.400.9022 X)
2 (2005): De tijd van de Republiek (363 pp., ISBN 90.400.9023.8)
3 (2005): Negentiende en twintigste eeuw (399 pp., ISBN 90.400.9024.6)
Bijlage bij deel 2 (72 pp., 27 cm)

1937 Van Gelder
H.E. van Gelder, 's-Gravenhage in zeven eeuwen,
Amsterdam, Meulenhoff, 1937 (344 + [64] pp., 28 cm)
Beperkt doorzoekbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=7NVWAAAAMAAJ

1927 Van Bergen
E. van Bergen, Geschiedenis van Loosduinen,
Loosduinen, Electr. drukkerij Kleijwegt, 1927 (111 pp.)
Raadpleegbaar via internet: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000118733

1926 Vermaas
J.C. Vermaas, Geschiedenis van Scheveningen,
’s-Gravenhage, Mouton (Uitgegeven voor de Vereeniging Die Haghe, 2 delen)
Raadpleegbaar via internet:
deel 1: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000119089
deel 2: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000126428

1922 Smit
J. Smit, Den Haag in den geuzentijd, [Den Haag, s.n.], 1922
(Uitgegeven met steun van de Vereeniging "Die Haghe", X + 374 pp., 25 cm)
Raadpleegbaar via internet: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02A:000031088:00005

1918 Smit
J. Smit, Den Haag in den hervormingstijd,
’s-Gravenhage, s.n., 1918 (101 pp., 28 cm)

1889 Van Stockum
W.P. van Stockum, 's-Gravenhage in den loop der tijden,
’s-Gravenhage, W. P. Van Stockum & zoon, 1889, 2 delen ([VI] + 240 + 309 pp.)
Beperkt doorzoekbaar via internet:
https://books.google.nl/books?id=BZoNAQAAIAAJ
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b537632

1859 Allan
F. Allan, De stad 's Gravenhage en hare geschiedenis; voorafgegaan door eene algemeene geschied- en aardrijkskundige beschouwing der provincie Zuid-Holland,
Amsterdam, Wed. Borleffs & ten Have ( X + 86 + 278 pp.)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=4wFPAAAAcAAJ

1852 Kroon
A.W. Kroon, Beschrijving van 's Gravenhage, uit echte bronnen geput,
’s Gravenhage, K.W. Pickhardt, 1852 (384 pp.)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=wrtOAAAAcAAJ

1767 Wagenaar

J. Wagenaar (1709-1773),
Korte en beknopte beschryving van 's Graavenhaage: Waar in desselfs opkomst, aanwas, gelegenheid, prachtige gebouwen, handel, nering, gildens, schuttery, regering, ambachten en heerlykheden beschreven word.  Met konstige printverbeeldingen verçiert,
Amsterdam, Gerrit de Groot en zoon, 1767 ([6] + 158 + [2] pp.)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=HEZaAAAAcAAJ

1735 Keuren

Keuren en ordonnantien van 's Graven-Hage, soo als deselve van tyt tot tyt geëmaneert, verbetert, vermeerdert, vernieuwt, en jegenwoordig in gebruyk zyn; met approbatie van de edele agtbaare heeren Schout en Burgermeesteren van 's Graven-Hage, uyt de gedrukte en ongedrukte keuren by een versamelt ende in ordre gestelt,
's Graven-Hage, Reinier van Kessel, 1735 (XVI + 456 pp.)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000161250


1730-1739 De Riemer
J. de Riemer (1676-1762), Beschryving van 's Graven-hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister, mitsgaders Stigtinge van het Hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen en andere voornaame gebouwen ... : als mede de privilegien, handvesten, keuren, en wyze der regeringe. / uit zeer veele nooit gedrukte oorspronkelyke charters en bescheiden getrokken, opgeheldert en bevestigt, met veele nieuwe afbeeldingen verçiert,
Delft, Reinier Boitet [deel 1] + ’s Graven-hage, Johannes de Cros [deel 2],
1a (1730)-2 (1739) [2 delen in 3 banden, met 54 kopergravures]
Raadpleegbaar via internet:
1a (1730) pp.1-509 H1-15:
https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem
https://books.google.nl/books?id=O0JJAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=rkxDAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=eldeAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=aNpeAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=eKxMAAAAcAAJ
1b (1730) pp.511-946 H16-25 + bewys-stukken + bladwyzer:
https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem
https://books.google.nl/books?id=lExDAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=cWtZAAAAYAAJ
https://books.google.nl/books?id=i1deAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=kahMAAAAcAAJ
2 (1739) pp.1-520 H26-35 + Privilegien, handvesten en octrooyen […]+ pp.1-78 Costumen van 's Graven-Hage + bladwyzer:
https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem
https://books.google.nl/books?id=y6hMAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=TkNDAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=pFdeAAAAcAAJ


1720 Van Heussen
H.F. van Heussen,
Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsgaders van 's Gravenhage of beschrijving van de kerken, kloosters, Godshuizen, en vordere geestelijke gebouwen, die van tijd tot tijd te Delft, 's Gravenhage, en onder Delfland zijn gesticht ... : Getrokken uyt de oude handschriften van kerken en kloosters [...] (Oudheden en gestichten van Nederland, 9),
Leiden, Christiaan Vermey, 1720, ([12] + CXXVIII + 506 + [14] pp., "Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, door Hendrik van Rijn"),
Herdruk: Utrecht, Harmannus Besseling, 1744
[Bevat gegevens over: Den Haag (pp.348-427), Scheveningen (pp.427-431), Eikenduinen (pp.431-432) en Loosduinen (pp.432-475).]
Raadpleegbaar via internet:
1720: https://books.google.nl/books?id=51NeAAAAcAAJ
1720: https://books.google.nl/books?id=sk03AAAAMAAJ
1744: https://books.google.nl/books?id=yW9XAAAAcAAJ 

1715 (1777-1781) Timareten, Frese
Phileleutherus Timaretes (pseudoniem van Theodorus Janssonius van Almeloveen), Albertus Frese (1714-1788),
Verzameling van gedenkstukken in Nederland,
'sGravenhage, H.H. van Drecht, 1715 (eerste druk)
Verzameling van gedenkstukken in Nederland, uit geestelyke, waereldlyke en andere voornaeme gestichten en opentlyke plaetsen by een vergadert, ter onsterflyke gedachtenisse van doorluchtige land- en zee-voogden, en andere helden, die herstelders en beschermers der vaderlandsche vryheit zyn geweest [...] 
’s Gravenhage, Isaac du Mee, 3 delen (tweede druk)  ["voorheen in het Latyn aengelegd en uitgegeven door P. Timareten; en nu met verscheidene gedenkstukken van vroeger en later tyd, vermeerdert en met Nederduitsche vertaelingen en afbeeldingen opgeheldert, andermael in het licht voorgesteld door A[lbertus] F[rese]"],
1 (1777): De stad Delft
Raadpleegbaar via internet:
https://books.google.nl/books?id=aElbAAAAQAAJ
http://www.earlydutchbooksonline.nl/nl/view/image/id/dpo:10822:mpeg21
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:10822:mpeg21
2 (1778): s'Gravenhage en Scheveningen
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=nQlcAAAAcAAJ
3 (1781): Dordrecht ('s Gravenhage, H.H. van Drecht)
Raadpleegbaar via internet: https://books.google.nl/books?id=xJNYAAAAcAAJ

1711 De Cretser
G. de Cretser,
Beschryvinge van 's Gravenhage, behelsende desselfs eerste opkomste, stichtinge en vermakelyke situatie [...] mitsgaders de oude coustumen die in den Hage geobserveert worden [...]; Waarachter bygevoegt is de zeestraat op Scheveninge door de heer van Zuylichem [Constantijn Huygens (1596-1687)],
Eerste druk: Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1711 ([16] + 140 + [8] + 104 + [8] + 56 pp.)
Tweede druk: Amsterdam, Johannes Ratelband (XVI + 145 + 7 + 104 + 7 + 60 pp.)
Raadpleegbaar via internet:
1711: https://books.google.nl/books?id=Yl9bAAAAQAAJ
1711: https://books.google.nl/books?id=h5laAAAAYAAJ
1711: https://books.google.nl/books?id=7PhVAAAAcAAJ
1711: https://books.google.nl/books?id=dWZbAAAAQAAJ
1711: https://books.google.nl/books?id=w-lXAAAAcAAJ [met tevens achteraan: ’s Gravenhaage zegevierende op den Dag der Krooning van Haare Majesteyten, Willem en Marie]
[1729?] https://books.google.nl/books?id=u5tfAAAAcAAJ (incompleet, alleen Coustumen van ’s Gravenhage pp.5-104)
[1711]: https://books.google.nl/books?id=g-pXAAAAcAAJ ([1711] zonder titelpagina)

1668 (1700) Van der Does

J. van der Does, 's Graven-Hage, met de voornaemste plaetsen en vermaecklijckheden,
's Graven-Hage, Hermannus Gael, 1668 (eerste druk, [16] + 143 + [1] pp.)
Raadpleegbaar via internet:
https://books.google.nl/books?id=2E0_AAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=A1piAAAAcAAJ
'sGravenhage, A. Troyel, 1700 (tweede druk)

1636 Van Gouthoeven
W. van Gouthoeven,
D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Vtrecht / Die kroniek van Hollant, Zeelant ende Vrieslant,
'sGraven-hage, [weduwen en erven] H. van Wouw, 1636
[Bevat gegevens over: Den Haag (pp.97-112).]
Raadpleegbaar via internet:
https://archive.org/details/doudechronijckee00gout
https://books.google.nl/books?id=GONLAAAAcAAJ

1469-1470 De Beka, Clerc uten Laghen Landen
J. de Beka, Clerc uten Laghen Landen,
Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant,
[Noord-Holland], 1469-1470 (handschrift, papier, II + 151 fols., 26.7 × 21.2 cm (20.5 × 14.9 cm), 2 kolommen, 39 regels, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek (KB), Kostbare Werken (KW) 71 F 30, fol. 1r: "welc buuc van den cronike is begonnen te scriven int jair ons Heren duysent vierhondert negen ende tsestich des daech na Sinte Baven dach ende is volscreven int ons Heren M CCCC ende LXX opten XVIIden dach in maerte", met aanvullingen tot 1494]
ander exemplaar: [Noordelijke Nederlanden, Salland, Twente, Gelre, 1400-1500, met vervolgen tot 1432)], Utrecht, Universiteitsbibliotheek (UB) HSS 1802 (8 K 7)
(handschrift, 20.7 x 15.6 cm (27.1 x 20.1 cm), “Incipit: Dyt syn die croniken van den sticht van Utrecht ende van hollant elck bij hem.”)
Raadpleegbaar via internet:
http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-280423&lan=en#page//14/41/90/144190412578912413003995895399654592006.jpg/mode/1up
uitgave 17[40]:
uitgave 1867: B.J.L. de Geer van Jutphaas, Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke : (gemeenlijk geheeten kronijk van den clerc uten laghen landen bi der see) (Werken / uitgegeven door het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht; Nieuwe Reeks 6, Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de Middeleeuwen), Utrecht, Kemink, 1867 (X + 172 pp., 23 cm)
[Bevat gegevens over: Loosduinen (pp.47, 87-88) en Den Haag (p.99).]
Raadpleegbaar via internet:
https://books.google.nl/books?id=U7A6AAAAcAAJ