Boeken (1730-1739 De Riemer)

« menu

> Boeken (1740-...)


1730-1739 De Riemer
J. de Riemer (1676-1762), Beschryving van 's Graven-hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister, mitsgaders Stigtinge van het Hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen en andere voornaame gebouwen ... : als mede de privilegien, handvesten, keuren, en wyze der regeringe. / uit zeer veele nooit gedrukte oorspronkelyke charters en bescheiden getrokken, opgeheldert en bevestigt, met veele nieuwe afbeeldingen verçiert,
Delft, Reinier Boitet [deel 1] + ’s Graven-hage, Johannes de Cros [deel 2],
1a (1730)-2 (1739) [2 delen in 3 banden, met 54 kopergravures]
Raadpleegbaar via internet:
1a (1730) pp.1-509 H1-15:
https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem
https://books.google.nl/books?id=O0JJAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=rkxDAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=eldeAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=aNpeAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=eKxMAAAAcAAJ
_ Verklaring der titelprint https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/n5
_ Titelpagina https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/n7
_ Opdragt https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/n11
_ Voorrede aan den oudheids-lievenden en bescheiden lezer https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/n19
_ Korte inhoud der Hooft-stukken https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/n35
H 1 p.1 Eerste aanleg van ’s Graven-Hage, oorsprong van des zelfs naam, en hoe het in zyne eerste beginzelen door de Opperheeren van tyd tot tyd is aangemerkt geworden https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/n43
H 2 p.13 Gelegenheid en plaatzelyke beschryvinge van ’s Graven-Hage, mitsgaders van de Dorpen Eikenduinen, Loosduinen en Scheveninge; als mede van de Adelyke Huizen en Lusthoven onder Haag-Ambagt gelegen
H 2.1 p.13 ’s Graven-Hage https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/12
H 2.2 p.17 Eikenduinen https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/17
H 2.3 p.26 Loosduinen https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/26
H 2.4 p.27 Schevelinge https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/n73
H 2.5 p.60 Huis ten Binkhorst https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/60
H 2.6 p.64 Huis te Westerbeek https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/n117
H 2.7 p.67 ’t Huis Ter Noot https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/66
H 2.8-10 p.68 ’t Huis te Westkamp, ’t Huis Zorgvliet, ’t Huis van den Prins van Hessen-Philipstal https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/68
H 3 p.70 Stigtinge, oude verdeelingen, verscheidene uitzettingen of vergrootingen van ’s Gravenhage, mitsgaders omgravinge met water-vesten en tyd wanneer zulks zy geschied. Des zelfs jegenwoordige uitgestrektheid en groote wegen ter aankomste. Menigte en aanzien van Inwoonderen https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/70
H 4 Befchryvinge van ...
H 4.1 p.106 het Hofgebouw, deszelfs kameren en haar gebruik https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/106
H 4.2 p.108 Van de Beek, en Hof-gragten https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/108
H 4.3 p.113 Orde van St. Jacob of door Graaf Floxis den V. ingestelt zy https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/113
H 4.4 p.116 Algemeene Staats-vergaderinge in den jaare 1651 gehouden op de groote Zaal van ’t Hof https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/116
H 4.5 p.118 Van de Staats- en andere Vergaderingen der Kollegien aldaar, zoo de Provintie van Holland, als de Generaliteit betreffende https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/118
H 4.6 p.130 Raade van de Domeinen der Heeren Prinsen van Oranje https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/130
H 4.7 p.132 Kastellanye van den Hove https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/132
H 4.8 p.160 Poortiers van de Hof-poorten https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/160
H 4.9 p.162 Binnen-Hof https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/162
H 4.10 p.163 Hof-beer, oorsprong en verdeelinge van dien https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/163
H 4.11 p. 166 Buiten-Hof https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/166
H 4.12 p.169 Gevangen-poort https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/169
H 4.13 p.179 Cingel van den Hove, eenige byzonderheden aldaar https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/179
H 4.14 p.181 Stadhouders tuin, nu het Plein https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/181
H 5.1 p.183 De Maria-Kapel ten Hove beschreven. Daar in door Hertog Willem van Beyeren gestigt eene Vikarye ter verzoeninge van de dood van Heer Gerard van Wateringen. Daarna door Hertog Aalbrecht van Beyeren aldaar opgeregt een Kapittel, bestaande in een Deken en twaalf Kanunniken. Hunne Voorregten, Vrydommen, goederen, en aanzien. [...] Verscheide altaaren in dezelve Kapel. Begraaf-plaatzen van Vorstelyke en andere aanzienelyke Persoonagien aldaar https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/183
H 5.2 p.225 Naam-lyste der Dekenen van de Hof-Kapel https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/225
H 5.3 p.242 Naam-lyste der Kanunniken, enz, van het Kapittel ten Hove https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/242
H 6 De Groote of St. Jacobs Kerk
H 6.1 p.273 Onderzoek door wien en wanneer de St. Jacobs kerk gestigt zy https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/273
H 6.2 p.278 Rampen en onheilen dezelve overgekomen https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/278
H 6.3 p.280 Hoe ze zig van buiten en binnen opdoed https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/280
H 6.4 p.280 Geschilderde glazen https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/280
H 6.5 p.284 Het Choor https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/284
H 6.6 p.284 De wapenen van de Ridders van ‘t Gulde Vlies, en verhaal by wat gelegentheid dezelve aldaar zyn geplaatst https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/284
H 6.7 p.289 Uitmuntende Tombens en andere cierlyke verhevene graftekenen. https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/289
H 6.8 p.295 Inscriptien https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/295
H 6.9 p.295 Wapenen https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/295
H 6.10 p.296 Orgel https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/296
H 6.11 p.300 Taferelen van Gildens, wanneer en om wat oorzaak daar gehangen https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/300
H 6.12 p.311 Broederschappen van St. Jacob, 't Heilige Kruis, 't H. Sacrament en andere https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/311
H 6.13 p.312 Getyde- en H. Geest-Meesters eertyds in deze kerk in aanzien https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/312
H 6.14 p.318 Groot getal der altaaren https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/318
H 6.15 p.318 Verscheide Kappellanyen en Vikaryen daar aan gefondeert https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/318
H 6.16 p.323 Beelde-storming van den jaare 1566 in deze kerk https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/323
H 6.17 p.325 Namen der Pastoors in de Roomsch-Katholyke tyden https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/325
H 6.18 p.326 Pastoors Waarande https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/326
H 6.19 p.329 Onderzoek wie de eerste Predikant na de Reformatie in den Hage is geweest https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/329
H 6.20 p.331 Naam-Lyst van alle de Predikanten der Gereformeerde Kerk, Die van ’t begin der Reformatie af, tot nu toe, binnen ’s Gravenhage, in de Nederduitsche Gemeente zyn beroepen https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/331
H 6.21 p.339 Naamen der Hoogduitsche Predikanten https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/339
H 6.22 p.340 Verhandelinge hoe het Kerkelyk bewind en bestier tans alhier bestaat https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/340
H 6.23 p.344 In wat staat de dienst dezer kerke en der Godshuizen in den jaare 1524 geraakt was. Hevig geschil over derzelver administratie. Sententie van den Hove, waarby de Kerkmeesters enz. gelast werden tot het doen van rekeninge, &c. https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/344
H 6.24 p.350 Kerkmeesteren van de St. Jacobs Kerk https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/350
H 6.25 p.351 Het Rentmeesterschap by wien voorheen waargenomen https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/351
H 6.26 p.352 Rentmeesters van dezelve Kerk https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/352
H 6.27 p.352 Het kosterschap stond ter begevinge van den Grave https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/352
H 6.28 p.353 Tyd van de inwydinge van de Kerk https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/353
H 6.29 p.353 Verscheide Kapellen in voorige tyden aldaar bekent, en onder anderen die van de Heeren van Assendelft https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/353
H 6.30 p.361 Verhaal van een aanmerkelyk voorval in den jaare 1524. in deze kerk gebeurt. De Procureur-Generaal door de oproerige gemeente daar in opgesloten. https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/361
H 7 p.364 St. Vincents-Klooster en Kerk, nu de Klooster-Kerk genaamt
H 7.1 p.364 De Klooster kerk van ouds de kerk van St. Vincentsklooster Gestigt door Margareta van Kleef, Hertog.
H 7.2 p.365 Wierd in 1403 door den Abt van Middelburg tot een Convent zyner orde aangenomen.
H 7.3 p.366 Door Vrouw Margareta van Cleef, stigster van ’t gebouw, eerst en naderhand door anderen met goederen en voorregten begiftigt.
H 7.4 p.373 Naamen der Priors
H 7.5 p.374 Termynen of Predikplaatzen om te bedienen aan het nieuwe Convent toegewezen.
H 7.6 p.376 Hoedanigheid en gestalte van de Kerk
H 7.7 p.377 Broederschap van St. Vincentius Ferrerius aldaar opgeregt; en plegtige ommegang ter zyner eere.
H 7.8 p.377 Begraafplaatzen van Vorsten, Edelen en andere aanzienelyke Personagien
H 7.9 p.384 De Kerk zedert de Reformatie tot den jaare 1617 tot een Arzenaal gebruikt.
H 7.10 p.384 Groot getal van Kapellen in en aan deze Kerk gebouwt.
H 7.11 p.385 De Sacristie afgebrant en weder opgebouwt door Anna van Bossuit.
H 7.12 p.387 Hoe en by wat gelegentheid dezelve kerk in den jaare 1617 weder tot de oeffening van den Gereformeerden Godsdienst is gebruikt geworden.
H 7.13 p.388 De kerk in 1625 aan die Magistraat van den Hage gelaten; egter onzeker, of die wel ooit in 't bezit is geweest.
H 7.14 p.389 Naamlyste van Kerkmeesteren en Rentmeesters van de Klooster-Kerk
H 7.15 p.390 Hoedanigheid van 't Klooster
H 7.16 p.390 In 'tzelve wierden voorheen 's Lands Privilegien, Charters, enz. bewaart en in kisten opgesloten.
H 7.17 p.391 Nieuwe kamer door de Staten van Holland in den jaare 1558 aangetimmert tot het houden van hunne Vergaderingen.
H 7.18 p.394 Door wien de Staten eertyds alhier wierden beschreven, en het einde waartoe. Dit regt wierd hen naderhand betwist.
H 7.19 p.395 't Klooster in den jaare 1576 door de Staten in eigendom gegeven aan 't St. Nikolaas Gasthuis en de Kerke tot behoef van den H. Geest, Leprooshuis en 't Corpus van den Hage. In 1583 wierd het klooster voor 't grootste gedeelte afgebroken, dog kort daarna weder geinterdiceert.
H 7.20 p.395 't Voorhout door Keizer Karel in den jaare 1536 beplant.
H 7.21 p.396 Placcaat tegen het schenden van de bomen aldaar.
H 7.22 p.397 Aanzienelyke huizen aldaar
H 8 p.398 https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/398
H 9 p.402 https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/402
H 10 p.416 https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/416
H 11 p.423 https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/423
H 12 p.425 https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/425
H 13 p.428 https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/428
H 14 p.451 https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/451
H 15 p.475 https://archive.org/details/beschryvingvansg01riem/page/475
1b (1730) pp.511-946 H16-25 + bewys-stukken + bladwyzer:
https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem
https://books.google.nl/books?id=lExDAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=cWtZAAAAYAAJ
https://books.google.nl/books?id=i1deAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=kahMAAAAcAAJ
_ Titelpagina https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n3
H 16 p.511 https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/511
H 17 p.560 https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/560
H 18 p.582 https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/582
H 19 p.588 https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/588
H 20 p.604 https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/604
H 21 p.611 https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/611
H 22 p.645 https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/645
H 23 p.659 https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/659
H 24 p.711 https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/711
H 25 p.717 https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/717
_ p.759 Bylagen en Bewys-stukken, In het voorgaande werk aangehaalt, en waar van in het zelve, tot bevestiging en opheldering van verscheide zaaken, gebruik is gemaakt https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/756
A https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/759
B-C https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/760
D https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/764
E https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/766
F https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/770
G https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/776
H https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/780
I https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/784
K https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/790
L-N https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/792
O https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/794
P https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/814
Q https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/816
R-S https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/818
T https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/820
V https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/822
W https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/826
X https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/830
Y-Z https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/832
AA-BB https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/834
CC https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/836
DD-FF https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/838
GG https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/842
HH https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/846
II https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/850
KK-LL https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/852
MM https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/854
NN https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/856
OO https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/858
PP-RR https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/860
SS-TT https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/862
VV https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/894
WW https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/896
XX https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/898
YY https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/902
ZZ https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/904
AAA https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/906
BBB https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/908
_ p.911 Korte inhoud der handvesten, privilegien, octrooien, keuren en ordonanntien, mitsgaders commissien, instructien, resolutien, en andere Authentieke Stukken https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/910
_ Bladwyzer der Zaaken, in de voorgaande Beschryvinge verhandelt
A https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/946
B https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n487
C https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n491
D-E https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n493
F-G https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n495
H https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n501
I-J https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n503
K https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n505
L https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n511
M https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n513
N-O https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n515
P https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n517
R https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n519
S https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n521
T-V https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n527
W https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n531
Y-Z https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n533
_ Eenige nadere ontdekkingen en aanwyzinge der druk-fauten https://archive.org/details/beschryvingvansg02riem/page/n535
2 (1739) pp.1-520 H26-35 + Privilegien, handvesten en octrooyen […]+ pp.1-78 Costumen van 's Graven-Hage + bladwyzer:
https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem
https://books.google.nl/books?id=y6hMAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=TkNDAAAAcAAJ
https://books.google.nl/books?id=pFdeAAAAcAAJ
_ Titelpagina https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/n3
_ Voorrede aan den bescheiden en weetgierigen lezer https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/n7
_ Korte inhoud der Hooft-stukken https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/n11
H 26.0 p.1 https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/n13
H 26.1
p.15 Naam-lyste der perzoonen, Die het Bailliuws-ampt afzonderlyk, en ook het Schoutsampt van den Hage te gelyk bedient hebben, zedert den jaare MCCCLIV https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/n27
H 27.0
p.56 https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/n69
H 27.1
p.59 Lyste der Perzoonen, Die het Schout-ampt van den Hage afzonderlyk bedient hebben https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/n71
H 28
p.63 https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/n75
H 29
p.71 https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/n83
H 30
p.84 https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/84
H 31.1
p.96 Waarneminge der bedieninge tot het Tresorierschap behoorende. Onzeker wanneer afzonderlyke Tresoriers in den Hage zyn gestelt. Hun getal en het doen der rekeninge. Reguleringe, hoe en voor wien dezelve jaarlyks te doen. Wanneer en by wien de Tresoriers te verkiezen, als mede derzelver Instructie. In 1556. op een gebragt, die nu by de Wet aangestelt werd https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/96
H 31.2
p.99 Naamen der Heeren Burgemeesteren, Schepenen, Vroedschappen en Tresoriers van ‘sGraven-Hage, Die zedert den Jaare MD. tot nu toe in dienst zyn geweest https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/98
H 31.3 p.177 Naamen der Vroedschappen, Zedert de veranderinge van de Magistraat door zyne Hoogheid den Heere Prince van Oranje, als Stadhouder, alhier in ‘sGraven-Hage gedaan https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/176
H 31.4 p.179 Naam-lyste der Perzoonen, Die het Klerk- of Schryf-Ambagt, nu het Secretarisschap van den Hage bekleed hebben Zedert den jaare 1350 https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/178
H 32.1 p.187 Onderzoek, wanneer de Wees-Meesteren hier te Lande, en wel inzonderheid in 's-Gravenhage zyn opgekomen; Over wien zy zyn gestelt; en wat van derzelver bewind en verrigtinge zy https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/186
H 32.2 p.193 Ordonnantie van de Weeskamer, Gemaekt en gekeurt by Schout en Schepenen van den Hage, in ’t by wezen van den Vroedschap, op ten lesten Augusto anno M. D. XIIJ. dese Articulen hier na verklaert https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/192
H 32.3 p.215 Naam-Lyste der Wees-Meesteren van ‘sGraven-Hage [1480-1737] https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/214
H 33 p.221 Van het zegel van ’s Gravenhage, en de zegelinge aldaar, mitsgaders van het wapen derzelve stede  https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/220
H 34 p.234 Het Collegie van de Societeit wanneer en by welke gelegentheid alhier is opgeregt; uit wat Leden het zelve bestaat; en wat zaaken onder deszelfs beheeringe en bestieringe, als meede wat ampten ter begevinge van ‘t gemelde Collegie behooren https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/234
H 35.1
p.284 De Neering- en Ambagt doende Gilden, en andere Broederscbappen in den Hage, hoe bestaan. Wanneer dezelve aldaar zyn opgekomen, onbekent. Hadden in voorige tyden hunne altaaren in de St. Jacobs kerk. Jaar-penning, en onderscbeide benaaminge der Gilden https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/284
H 35.2 p.285 Naam-lyster der gilden https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/285
H 36-38 p.291  Privilegien, handvesten, octroyen en placaaten; als mede Keuren, Ordonnantien, Costumen en Sententien van den Hove van Holland; mitsgaders Giften, Commissien, Insructien, en andere voornaame Acten, betreffende ‘sGravenhage en deszelfs Jurisdictie: dienende mede tot Bylaagen https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/290
H 36 p.293  Handvesten en Octroyen van ‘s Graven-Hage [1325-1733] https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/290
H 37 p.497  Korte inhoud der Handvesten, Privilegien, Octrooien, Placaaten en Ordonnantien, mitsgaders, Commssien, Instructien, Resolutien, en andere voornaame Stukken. Hiervooren zoo in ’t Werk, als daarna afzonderlyk in ‘t geheel gedrukt; gestelt na de ordre der jaaren [1316-1733] https://archive.org/details/beschryvingvansg03riem/page/497
H 38.1 p.1  Costumen van 's Graven-Hage [titelblad]
H 38.2 p.3  Inleidinge tot de Costumen van ’s Graven-Hage
H 38.3 pp.12-72  Certificatien van costumen
H 38.3.1 p.12  Naastinge van roerende goeden.  Solemniteiten van naastinge met gras en grondroeringe.  Onnaastbaare goeden in zaken.  Gegeven goed niet naastbaar.  Naastinge van Huysen en Landen, die by den Schout en Geregte verkoft worden.
H 38.3.2 p.14  Coustume van Leengoed
H 38.3.3 p.14  Sententie daer by partyen gerenvoyeert zyn voor den Gerechte van den Hage, peremptoirlyk te antwoorden.
H 38.3.4 p.15  Regt van den Bode van den Hage van verkopinge van huisen en de rantsoen van dien
H 38.3.5 p.15  Alle erffenissen en versteffenissen succederen na Schependoms Regt.
H 38.3.6 p.15  Dat alle Erfscheydingen zowel van vrye als onvrye partyen, ter eerster instantie beregt worden voor Schout en Geregte binnen den Hage.
H 38.3.7 p.16  Verbot van eenig werk.
H 38.3.8 p.16  Roerende als vooren verbot van werken van glintinge, &c.
H 38.3.9 p.16  Roerende den Vrydom van den Hofvis te Catwyk.
H 38.3.10 p.17  Van Eysch te hoog of te breet te doen.

[...]

H 38.4 pp.73-78  Korte inhoud Van de voorenstaande Costumen van ‘s Graven-Hage, Mitsgaders Certificatien wegens dezelve; Volgens de ordere der jaaren [1497-1609]
1497-1543 apr 21  1543 mei 11-1556 jun 29  1557 jul 12-1568 nov 19  1569 jan 04-1609 feb 20
_ pp.[79-96]  Bladwyzer der Zaaken, zoo in de voorgaande Beschryvinge als in de Bylaagen verhandelt en vervat.
A  B-C  D-G  H-J  K-N  O-R  S  T-V  W+Z
_ p.[97]  Eenige nadere ontdekkingen en aanwyzinge der druk-fauten> Boeken (1400-1729)