Juridische termen

« menu

> Woordenboeken Latijn


Historische woordenboeken en glossaria van de Nederlandse Rechtstaal [1503-1883]
https://www.kuleuven-kulak.be/facult/rechten/Monballyu/LCL/hwnr/hwnr.htm

Woordenboek Notariële en Rechterlijke termen =Oude Termen Notariaat
www.willebroek.info/Archief/NOT-DIC/index.htm

2012 Dumont

A. Dumont, Verzameling van Trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere Genealogie bronnen, 2012 (5de editie)
www.dumont-andre.nl/woordenboek/alfa.html
http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html
https://www.genealogieonline.nl/naslag/woordenboek/

2003 De Koninck
 
C. de Koninck, Latijnse rechtstermen, Antwerpen + Apeldoorn, Maklu, 2003 (116 pp., 24 cm, ISBN 90.6215.901 X)

1997 Köbler
G. Köbler, Lexikon der europäischen Rechtsgeschichte, München, Verlag C. H. Beck, 1997 (XVIII + 657 pp.)
Raadpleegbaar via internet: http://koeblergerhard.de/zwerg-index.html

1993 (1997) De Koninck
C. de Koninck, Glossarium van Latijnse en Romeinse rechtstermen, Antwerpen + Apeldoorn, Maklu, 1993 (1ste druk, XI + 448 + 2 pp., 24 cm, ISBN 90.6215.378 X), 1997 (2de, geheel herziene en sterk vermeerderde uitgave, XI + 485 + [2]pp., 25 cm, ISBN 90.6215.566.9 + ISBN 90.6215.574 X)

1992 (2009) De Koninck
C. de Koninck, 600 Latijnse rechtsspreuken, Gent, Mys & Breesch, 1992 (1ste druk)
Bewerkt tot: Latijnse rechtsspreuken, Brugge, Die Keure, 2009 (4de, geheel herziene en sterk vermeerderde uitgave, XXXIV + 471 pp., 25 cm, ISBN 978.90.486.0233.9)

1983 Wijdeveld, Van Hattum, Van Answaarden
N.I.K.E. Wijdeveld, M. van Hattum, R. van Answaarden, Glossarium van oude Franse rechtstermen (Verzamelen en bewerken van de jurisprudentie van de Grote Raad. Nieuwe reeks, 7), Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1983 (XIII + 204 pp., 22 cm)

1981 Van Emstede
E.J.T.A.M. van Emstede, Glossarium iuris Brabantici, of Zestalig verklarend woordenboek van de ambts- en rechtstaal gebezigd in het voormalige hertogdom Brabant 1222-1781 (1807) =Glossarium iuris Brabantici 1222-1781, Deurne, Stichting Brabants Rechtseigen, 1981 (4 delen, 2991 pp., 25 cm)
1: Inleiding – bronnen, Aan-Doo (pp.1-800)
2: Dor-Mid (pp.801-1600)
3: Mid-Sol (pp.1601-2300)
4: Som-Zyd (pp.2301-2991)

1977 Van Hattum, Rooseboom
M. van Hattum, H. Rooseboom, Glossarium van oude Nederlandse rechtstermen (Verzamelen en bewerken van de jurisprudentie van de Grote Raad, Nieuwe reeks, 2), Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1977 ([4de, herziene druk], XVI + 353 pp., 30 cm)
Bewerking van: 1964 (1967, 1969) Reinsma

1973 Ankum, Hartkamp
J.A. Ankum, A.S. Hartkamp, Romeinsrechtelijk handwoordenboek, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1973 (VII + 214 pp., 23 cm, ISBN 90.271.0815.3)

1971 (2001) Gokkel, Van der Wal
H.R.W. Gokkel, N. van der Wal, Juridisch Latijn, Groningen, Tjeenk Willink, 1971 (1ste druk, 96 pp., 19 cm, ISBN 90.01.33990.5), [Deventer, Kluwer], 2001 (6de druk, 90 pp., 19 cm, ISBN 90.268.3821.2)

1971-1998 Erler, Kaufmann, Stammler, e.a.
A. Erler, E. Kaufmann, W. Stammler, R. Schmidt-Wiegand, D. Werkmüller, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte =HRG, Berlin, E. Schmidt, 1964-1998 (5 delen, 26 cm, ISBN 3.503.00015.1)
1 (1971): Aachen-Haussuchung (XIX pp. + 2046 kolommen, in afleveringen verschenen vanaf 1964.)
2 (1978): Haustür-Lippe (XIX p. + 2048 kolommen)
3 (1984): List-Protonotar (XX pp. + 2048 kolommen)
4 (1990): Protonotarius Apostolicus-Strafprozeßordnung (XX pp. + 2046 kolommen)
5 (1998): Straftheorie-Zycha + Register (XX pp. + 2086 kolommen)

1964 (1967, 1969) Reinsma
R. Reinsma Rzn, Glossarium van XVe en XVIe-eeuwse rechtstermen, ontleend aan sententiën en dossiers van de Grote Raad van Mechelen, Amsterdam, 1964 (1ste druk), 1967 (2de druk)
Bewerkt tot: R. Reinsma Rzn, J.R.H. de Smidt, Glossarium van Nederlandse en Franse oude rechtstermen, Amsterdam, [?], 1969 (3de druk)
Bewerkt tot: 1977 Van Hattum, Rooseboom

1948 (2016) Fockema Andreae
S.J. Fockema Andreae, Rechtsgeleerd handwoordenboek: verklaring van rechts- en bestuurstermen in Nederland gebruikelijk, voor studie en praktijk, Groningen, Wolters, 1948 (XII + 339 pp., 24 cm)
Bewerkt tot: R.D.J. van Caspel, M.P. Damen, Fockema Andreae's juridisch woordenboek, Groningen, Noordhoff Uitgevers, [2016] (16de druk, IX + 419 pp., 25 cm, ISBN 978.90.01.86312.8)

1890-1977 Stallaert
K.[F.] Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden =Stallaert's Glossarium van verouderde rechtstermen,
Leiden, Brill + Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1 (1890)-3 (1977) (27 cm)
1 (1890): A-Huwen (XVIII + 634 pp.) [Verschenen vanaf 1886 als afleveringen.]
Raadpleegbaar via internet:
www.dbnl.org/tekst/stal004glos01_01
https://archive.org/details/glossariumvanve00stalgoog
2 (1893): I-P (368 pp.)
3 (1977): P-W (XXVII pp. + 736 kolommen, voortzetting en bewerking door F. Debrabandere)

1785 Kersteman
F.L. Kersteman, Practisyns woordenboekje, of verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk, Dordrecht, 1785 (Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 2005, VIII + 114 pp.)
[herdruk van: 1669 Van Wassenaer]
Raadpleegbaar via internet:
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:9500:mpeg21:0535
www.hogenda.nl/juridisch-compendium

1669 (1696, 1708, 1729, 1746) Van Wassenaer
G. van Wassenaer, Curieus woorden-boek van alderhande konst en bastaart-woorden, tot de practyk judicieel, ende des notarischaps, ende andere rechts-oeffeningen, seer nodig en dienstig, [ongepagineerde bijlage ingebonden aan het einde van: G. van Wassenaer, Practyk judicieel […], of het bijbehorende tweede deel: Practyk notariael […], Utrecht, 1669 (2de druk), 1696 (3de druk), 1708 (4de druk), 1729, 1746 De eerste druk verscheen in 1660 zonder dit woordenboek.]
[Herdukt als: 1785 Kersteman.]
Raadpleegbaar via internet:
1___: https://books.google.nl/books?id=g8Izw51Lp5cC
1669: https://books.google.nl/books?id=BHU-AAAAcAAJ
1669: https://books.google.nl/books?id=27RlAAAAcAAJ
1696:
1708:
1729: https://books.google.nl/books?id=27RlAAAAcAAJ
1746: https://books.google.nl/books?id=HLlnAAAAcAAJ
1746: https://books.google.nl/books?id=2wNjAAAAcAAJ

1657 (1665) Van Leeuwen
[S. van Leeuwen], Woord-boeck, waer in alle de kunst-woorden des notarischaps, mitsgaders andere vreemde, soo Latijnsche als Fransche woorden werden verduytscht, Dordrecht, A. Andriessz., 1657 [“Hier is noch by-gevoeght een Tafel van alle de Kunst-woorden der Rechts-geleertheyt door mijn Heer Hugo de Groot, in Duyts over-geset. Alle Practizijnen, Rentmeesteren, Kooplieden, en andere Lief-hebbers seer dienstigh.”], 1657 (1ste druk, 95 pp.), 1665 ([2de] druk, [II] + 182 pp.)[ onderdeel van: S. van Leeuwen, Notarius publicus, dat is, De practycke ende oeffeninge der notarissen, Dordrecht, A. Andriessz., 1657 (1ste druk), 1665 ([2de] druk) ]
Raadpleegbaar via internet:
1657: https://books.google.nl/books?id=rpxpAAAAcAAJ
1665: https://books.google.nl/books?id=Zz9lAAAAcAAJ
circa 2003: https://www.kuleuven-kulak.be/facult/rechten/Monballyu/LCL/hwnr/leeuw.htm