De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 0-9

« submenu

0r
1575, ’76, ’77, ’78, ’79,
gehouden bij tijden,
M. Benninck.

1r
Den naestlesten dach
novembris anno 1575.
[in de marge]
Presenten:
Vries
Elburch
Screvelss. ende
Meerkercke

In der saecke van de kenninghe hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Maryken Baerntsdochter cum sociis als
erffgenaem van Cornelis Cornelisz. Jonge-
broer, eysschers ter eenre up ende jegens
den besetten aftergelaeten boul van Cornelis
Cornelisz. voorn. zaliger gedachtenisse, rustende onder Trijt
Jansdochter, woenende an de westzijde
van de Spoye, die verantwoort werden bij

2r
Den 13en decembris
anno 1575.
[in de marge]
Presenten:
Vries
Elburch
Screvelss. ende
Meerkercke

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Pietetgen Dircxsdr., eysschersse ter eenre,
up ende jegens Gielis Corneliss., verweerder
ter andere zijden, van de kenninghe angeleyt den 13en
septembris lestleden; ende nae
pertijen heurluyder voors. saecke
clacxs ende alinck gebleven hadden an den
voors. gerechte, soe hebben scepenen
uytgesproecken ende verclaert, spreecken
uyt ende verclaeren mits deezen dat
den voirs. Gielis Corneliss.
den voirs. Pietetgen Dircxdr. betaelen
sal vor haere geëyschte somme uyt
saecke van een jaer lanthuyre van een
kenniptuyn gelegen tot Loosduynen, de
somme van zes carolus gulden tot 20 stuvers
’t stuck, ende noch een achtendeel kennip-
saets ofte 20 stuvers daervooren, te
betaelen d’eene helft gereet ende de
reste Lichtmisse daeranvolgende
Vastenavont wel betaelt; ende

2v
compenseren de boeten ende costen van de
kenninghe. Aldus etc. gepronunchieert upten 13en
octobris 1575.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Maryken Baerentsdr. cum sociis als
erffgenamen van Cornelis Corneliszn.
Jongebroer, eysschers ter eenre,
up ende jegens die besetten aftergelaeten
boul van Cornelis Cornelis. voorn. zaliger gedachtenisse,
rustende onder Trijtgen Jansdr., woenende an de
westzijde van de Spoye, die verantwoort
werden bij Bouwen Corneliss.
ende Huych Willemss. als
getrout hebbende Ermken Cornelisdr.,
verweerders ter andere zijden, van de kenninghe angeleyt
den lesten martii lestleeden. Scepenen pertijen,
dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende duplycke
gehoort ende gezyen alsulcke certifficatiën
als pertijen ten wederzijden hebben

3r
geproduceert ende up als rijpelicken
gelet hebbende, absolveren de
verweerders van de eysch ende [co]nclusie sulxs
ende in dier vougen zijluyden die [ge]daen
ende genomen hebben, ende condempneren
den eysschers in de boeten ende costen van de kenninghe
tot tauxatie ende moderatie van den
gerechte. Aldus gepronunchieert
den 20en decembris anno
1575.

Den 20en decembris 1575.

Jan Batista contra Monte Valdonna.
Scepenen rejecteren d’exceptie van de
verweerder ende condempneren
hem verweerder peremptoirlicken
t’antwoorden.

Scepenen appoincteren dat den eysscher mitten
verweerder an ’t wedde sal gaen ofte an
zijn woorden sal lijden ende dat men de
kenninghe sal uuyten up versteck.

4v
Den 21en decembris anno
1575.
[in de marge]
Vries
Elburch
Screvelss.
Meerkercke
A. Hoock

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage
tusschen de wedue van Willem
Korss., eysscherssche ter eenre, up
ende jegens Philips Huygenz., verweerder
ter andere zijden, van de kenninghe angeleyt den 7en
decembris lestleeden. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort ende gesyen
de continuatie bij d’eysschersche upten
verweerder geobttineert, mitsgaders zeeckere
certifficatie bij den verweerder tot zijnder
intentie geëxhibeert,
verclaeren, mits bij de eysschersche doende
verclaeringe bij eede, in
supplemente van preuve, de
geëyschte somme in questie bij de
verweerder toegeseyt ende belooft

5r
te zijn, verclaeren dat de pachtinge
zijn voortganck sal hebben, behoudende de [v]erweerder zijn regres
[s]oe hij [t]e rade [b]evinden sal, ende
condempneren den verweerder in sulcken gevalle in
de boeten ende costen
van de kenninghe.

Up heden heeft de wedue Willem
Korss. den behoorlijcke eedt gedaen.

Beroerende den boul van Jaep Jan
Philipsz. zaliger gedachtenis.

Den 11en januarii 1575.
Pouwels Pieterss. ende Heynrick
Jacobsz., curateurs van den boul van zaliger Jaep
Jan, gemachtichen, ordonneren om te betaelen Geryt
de Paep, rentmeester van de geannoteerden goederen
over ’t quartyer van Den Hage etc., elff ponden Vlaems
uyt saecke van de erffpacht, die joncfrouwe
van der Wyel van de voors. Jaep Jan wooninge verscenen
es anno ’74.

5v
Den 13en januarii 1576 stilo communi

Brootweegers:

Steven Corneliss.
Adriaen Maertss.
Heyman Gilliss
Jan Jacobss. Coster

Vinders:

Geryt Janss.
Heynrick Heynricxss., scoemaecker
Michiel Diricxsz,
Jaquet Rochuss

6r
De bailliuu van Den Hage contra
Teylingen.

De bailliuu van Den Hage seyt dat den
gedaechdens gehouden sullen wezen over 14 dagen, onver-
mindert heurluyder exceptie, ten principaele
t’antwoorden ende ten tweeën fynen te concluderen
volgende de generaelen costuymen van deze
vyerscaere, waerjegens de
voorn. verweerders seggen: alzoe zij heurluyder
exceptie in ’t 3e geproponeert
hebben, de welcke
hemlyeden oeck bij den bailliuu was belast
over te leveren, dat eerst ende allvooren
upte selve exceptie behoort gedisponeert
te werden, versoeckende vonnisse.

[in de marge]
C. Zybrantsz.

Scepenen appoincteren dat den
verweerders volgende de scriftelicke costume ende
keure van Den Haege, sculdich sullen
wezen ten naesten rechtdage
ten principaele t’antwoorden.
Actum 27 januarii 1576 stilo communi.

6v
De bailliuu contra Lijnken
Lambrechts,
Jan van der Graeffs huysvrouwe,
Marycken Joppen,
Gerritgen Dirixsdr.,
Anna ’t Jongwyff in ’t
Gasthuys.
Scepenen houden de saecke in advys.
Actum ut supra.

De bailliuu van Den Haege
contra Cornelis Franss.
Olivier.

Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorden, replycke
ende duplycke gehoort ende gezyen alsulcke
informatie als den bailliuu tot zijner
intentie heeft geëxhibeert;
alzoe scepenen gebleecken is
de diligentie bij den verweerder
gedaen –

7r
alzoe scepenen gebleecken is
uuyte informatie van den bailliuu van Den Hage
als uyte mondelinge defentie van den
verweerder zijn diligentie gedaen te
hebben om te weeten oft vrunden ofte
vijanden waeren, absolveren den
verweerder van den eysch ende conclusie
bij den bailliuu van Den Hage op hem gedaen
ende genomen. Actum ut supra.

De bailliuu contra
Maerten Vrericxsz.

Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke
ende duplycke gehoort ende gezyen alsulcke [c]ertifficatiën als [..]
en van den Lembeeck [te] zijner intentie
heeft geproduceert, verclaeren scepenen: alzoe de voorn.
Sebastiaen van Lembeeck
de clachte gedaen over Maerten
Vrericxss. den rechte genouch zijnde
geveriffieert, heeft, condempneren
scepenen den voorn. Maerten Vrericxss. in een boete
van thien pondt ende voorts in de
costen tot tauxatie ende moderatie
van de gerechte. Actum ut supra.

Up huyden den 3en dach februarii anno 1576 compareerde in de
secretarie van Den Hage Jan van
Meeckeren. als gemachtich van Maerten Vrericxss. ende protesteerde van ’t voors.
vonnisse te mogen appelleren ofte reformeren an den Hove van Hollant.

7v
De bailliuu contra Dirk
Pauu.

Scepenen houden de saecke in advys.
Actum ut supra.

Den 27en januarii
anno 1576 stilo
communi.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
gerechte van Den Hage
tusschen de weeskinderen van Symon
Claess. ende de weesmeesters van Den Hage als
uppervoochden van den selven weeskinderen,
eysschers ter eenre up ende jegens Joosgen
Jansdochter, verweerster ter andere
zijden, angeleyt den 7en decembris
lestleeden etc. Scepenen pertijen, dingtale
bij scriftelicke eysch, mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke

8r
gehoort ende gezyen alsulcken testemante
als de verweerster in rechte heeft
geproduceert, ende up als rijpelicken
gelet hebbende verclaeren dat
de pachtinge zijn voortganck sal
hebben ende compenseren
de boeten ende costen van de kenninghe om redenen den
gerechte daertoe mouverende.
Aldus gepronunchieert den
27en januarii anno
1576 stilo communi.

Den 10en februarii anno
1576 stilo communi.

De bailliuu contra Michiel
Diricxss.

[doorgehaalde regel]
Scepenen pertijen, dingtale ten beyden
zijden gehoort, condempneren
den verweerder in de boeten van thyen
pont volgende de keure ende ordonnantie daervan
zijnde. Actum ut supra.

8v
De bailliuu contra Mees
Janss. alias Xanten [?] beroerende ’t ruwen [?].

Alzoe den verweerder ten tijde
van de publicatie in zee ende van huys is
geweest, verclaeren scepenen dat
den verweerder hem alsnoch sal reguleren
naervolgende de keure ende ordonnantie daer-
up gemaect. Actum ut supra.

De bailliuu contra
Lijnken Lambrechtsdr,
de huysvrouwe van Jan van der Graeff,
Marycken Joppen,
Geritgen Dircxsdr. ende
Anneken ’t Jongwyff in ’t
Gasthuys.
Scepenen pertijen gehoort
absolveren den verweerders van de eyssch
ende conclusie sulxs ende in dier vougen
die bij den eyscher upten verweersters gedaen ende
genomen [is] geweest.

9r
De bailliuu van Den Hage contra
Mees Janss. Xanten [?] beroerende
’t opvoeren van ’t byer.

Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke
ende duplycke gehoort,
condempneren den verweerder in
een boete van 17 pont volgende d’ordonnantie
daerop gemaect. Actum ut supra.

De bailliuu contra
Garbrant Joostenz.
Scepenen houden de saecke in advys.
Actum ut supra.

9v
Den 17en februarii anno
1576 stilo communi.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Cornelis Janss. Muyssaert, schout
van Voorburch, eysscher ter eenre, up ende
jegens Frans Reyerss., verweerder ter
andere zijden, angeleyt den eersten dach
mertii anno 1575 stilo communi
lestleeden etc. Scepenen pertijen,
dingtale bij scriftelicke eysch,
antwoorde, replycke ende duplycke
gesien ende gehoert, ende mede gezyen alsulcke
certifficatiën, munimenten ende andere stucken als
pertiën ter wederzijden in rechte
hebben geëxhibeert, ende up als rijpelicken
gelet hebbende, absolveren
den verweerder van den eysch ende conclusie
bij den eysscher up hem verweerder
gedaen ende genomen, ende
compenseren de boeten ende costen van de
kenninghe om redenen den gerechte daer-
toe mouverende. Aldus
gepronunchieert den 25en februarii
anno 1576 stilo communi.

Fols. 10r-19v