De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Bijlagen

« submenu

Verklarende woordenlijst
   Verklaard zijn juridisch jargon, latijn, data christelijke feestdagen en bepaalde oud-Nederlandse woorden, als deze weinig voorkomen of verwarring geven.

   Men moet erop bedacht zijn dat woorden en woordvormen in de 16de eeuw vaak een afwijkende betekenis hadden. Bijvoorbeeld: ‘werden’ was doorgaans geen verleden maar een tegenwoordige tijd (‘worden’); ‘en’ versterkt ontkenning (ick en heb nyet’; ‘als’ heeft in sommige uitdrukkingen van ‘alles’; ‘hem’ is vaak wederkerend (‘zich’). In enkele gevallen zijn deze afwijkingen in de tekst via een noot verklaard. Zie voor het overige de historische woordenboeken op de site gtb.inl.nl.

Alfabetisch namenregister, met aantekeningen
* De in de Quaetclap voorkomende namen zijn hier alfabetisch op voornaam, patroniem en achternaam. Van de burgemeesters, schepenen en vroedschappen zijn echter alleen de familienamen vermeld. Topografische namen staan in de huidige spelling.
* Bij de alfabetisering wordt ‘ae’ als ‘aa’ gelezen, ‘c’ voor de letters a, o en u als ‘k’, de ‘y’ in de naam Symon en in de combinaties ‘uy’, ‘ey’ en ‘ye’ als ‘i’. Naamsvarianten, zoals Coenraet en Koen, zijn bijeen geplaatst; dat is ook het geval met patroniemen op -dr. en -z., zodat Koenenss. en Coenraetsdr. bijeen staan.
* Als bij het transcriptiewerk in andere bronnen gegevens over personen werden gevonden, dan zijn die in een noot bij de desbetreffende naam vermeld.

Het bestuur van Den Haag in de jaren 1575-1579
   Met aanvullingen overgenomen uit J. de Riemer, Beschryvinge van ’s Gravenhage II, hoofdstuk 31, p. 120 e.v.

1575 TOT SINT CATHARINA 1576
Baljuw en schout

Salamon van der Houve

Burgemeesters
Joost Jacobsz. (geb. 1505)
Jacob Willems van Dorp (geb. 1520)

Schepenen
Symon van der Does. (geb. 1506)
Pieter de Vries. (geb. 1510)
Frederik Frederiksz. van Elburch
Cornelis Zybrantsz.
Adriaen Screvelsz.
mr. Dirk van Meerkerke

Scheveningen
Adriaen Jansz. Houck

Vroedschappen
Adriaen WilIemsz. van Cryep
Jan van Treslong Verhorst
Verhooch (f 14v dd.d. 9-4-1576 e.v.)
Vincent van Wyeringen.
Vrank van Moyaelen [f 14v, d.d. 9-4-1576]
Jacob Adriaensz. van der Burch
mr. Aernt Hugensz.
Renes [f 14v, d.d. 9-4-1576; lezing echter onzeker]
Cornelis Wyelant [f 14v, dd 9-4-1576]

Tresorier
 --

1576 TOT SINT CATHARINA 1577
Baljuw en schout

Salamon van der Houve

Burgemeesters
Joost Jacobsz. (geb. 1505)
Frederik Fredericksz. van Elburch

Schepenen
Adriaen Cryep
Cornelis Zybrantsz.
Adriaen Screvelsz.
mr. Dirk van Meerkerke
Vincent van Wieringen
Jacob Adriaensz. van der Burch.

Scheveningen


Vroedschappen 5 april 1577 geordonneerd om te dienen tot Sint Catharina 1577
Symon van der Does. (geb. 1506)
Jacob Willemsz. van Dorp (geb. 1520)
Pieter Willemsz. de Vries (geb. 1511)
Vrank van Moyaelen
Dirk Fransz. van Wyeringen
Jan Jansz. Wolf
Lenert Ysbrantsz.
Dirk Woutersz. Keyser, obiit. [NB: Quaetclap: Corneliss.]
Pieter Jacobsz., mandemaker,
Bartholomeus Symonsz. Geryt Jansz., in De Clock
Gerrit Aertsz., bakker Dirk Cornelisz. [niet genoemd in Quaetclap 5-4-1577, wel op 11-6-1577]]
Heynrick Jansz. [idem]

Tresorier
––

1577 TOT SINT CATHARINA 1578
Baljuw en schout
Salamon van der Houve

Burgemeesters
Joost Jacobsz. (geb. 1505)
Frederik Fredericksz. van Elburch

Schepenen
Symon van der Does
Adriaen van Cryep
Cornelis Zybrantsz.
Adriaen Screvelsz.
Vincent van Wieringen
Jan Wolf

Scheveningen
Steffen Dircksz.

Vroedschappen
Jacob WiIlemsx. van Dorp
Vrank van Moyaelen
Lenert Ysbrantsz.
Gerrit Jansz , in De Clock
Geryt Aertsz., bakker
Bartholomeus Symonsz.
Heyndrik Jansz.
Pieter Jacobsz.
Sybrant ]acobsz.
Arent van Rysbergen
Jacob Adriaensz. van der Burch
mr. Heyndrik Míchielsz.

Tresorier
––

1578 TOT SINTE CATHARINA 1579
Baljuw en schout

Salamon van der Houve

Burgemeesters
Simon van der Does
Jacob van Dorp

Schepenen
Adriaen van Cryep
Cornelis Zybrantsz.
Adriaen Screvelsz.
Vincent van Wieringen
Jacob Aclriaensz van der Burch
Jan Wolf

Scheveningen
Adriaen Jansz. Houck

Vroedschappen
Vrank van Mojaelen
Cornelis Maertensz Drenkwaert
Leenert Ysbrantsz.
Geryt Jansz, in De Clock
mr. Aernt Zymonsz. Jutfaes
Ysbrant Dirksz. Groenesteyn in den Dolphyn
Arent van Vollenhoven
Joachim Robbrechtsz.
Arent van Rvsberge.
mr. Heyndrik MIichielsz., chirurgijn
Jacob Claesz. van Teylingen
Dammas Gout
Arent Ysbrantsz.
Aernt Bodegraven

Tresorier
Jan Wolf, aangesteld 5 december 1578,
beëdigd 14 december