De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 30-39

« submenu

30r
Den bailliuu contra Cornelis Coppesz.
cum suis.
Scepenen stellen de saecke in state totten
naesten rechtdage, mits dat pertijen alsdoen
sullen antwoorden ofte dat scepenen sullen recht doen.
Actum ut supra.

De bailliuu contra IJsbrant
Willemsz.
Scepenen houden de saecke in advys.

De bailliuu contra Crispyn Heynrixs-
zoon.
Alzoe den dyenaer van den gedaechde geen eedt gedaen en
heeft, nochte dat oeck den gedaechde an den commissarissen
nyet versocht en heeft om hem in zijn plaetze
te mogen stellen, condempneren scepenen hem gedaechde in een boete van drie
pont volgende ’t 3en articule van de ordonnantie
van de wachte.

De bailliuu contra Aernt Cornelisz.,
timmerman, rotmeester ende zijn rotgesel.
Scepenen stellen de saecke in state totten
naesten rechtdage.

Idem contra Jan Willemss. ende Gysbrecht
Cornelisz.
Scepenen stellen de saecke in state totten
naesten rechtdage.

30v
Idem contra Adriaen Joosten backer.
Scepenen stellen de saecke in state ut supra.

Na den noene.
[in de marge]
Presenten: Does
Vries
C. Zybrantss.
A. Screvelss.
Meerkercke

Geryt Willemss. contra d’erffgenaemen van
Aernt Ysacxss.
Scepenen appoincteren dat pertijen elcxs
zullen inleggen drie carolusguldens omme
te consuleren mit
geleerden. Actum den naestlesten
octobris anno 1576.

Pieter Pouwelsz. contra
Heythoven.
Scepenen appoincteren dat den
verweerder den eedt sal doen in supplemente
van preuve.

Lysbeth Gysbrechts den eedt bij den schout
verdraegen.

Jan Heynrixsz. tot Wateringen om de
kenninghe te uyten contra Cornelis Bastiaenss. om 6 stuvers
angenomen bij Jeroen de bode up versteck.

30Br: zie 28Bv

31r
Beroerende den boul van zaliger Jaep Jan Philipsz.

Ordonnantie gemaect van elff ponden Vlaems
upte curateurs om te betaelen Geryt de Paep,
rentmeester van de geannoteerde goederen van den erffpacht
de joncfrouwe Van der Wyel, latitante, verscenen
Kersmisse 1576. Actum 5en novembris
1576.

Upte requeste gepresenteert
bij Vincent van Wyeringhen
omme admissie te hebben de
huyssinge ende erve van Baernt
de Beeldesnijder zaliger gedachtenisse te mogen
vercoopen ten meesten oerbaere
ende profijte van de crediteurs van den
selven boul ten achteren zijnde.

Bailliuu, schout, burgemeesteren ende gerechte van Den
Hage gezyen hebbende ’t advys van de weesmeesteren
van Den Hage, hebben (ter respecte ende regardt
nemende opte desolaetheyt van ’t voors. huyssinge ende erve
ende dat deselve dagelicxs meer ende meer
gedevasteert wert tot groote achterdeele van den voors.
weeskinderen ende crediteuren van den selven Baernt Zymonss.)
den voorn. Vincent van Wyeringen geaccordeert ende
geconsenteert, accorderen ende consenteren mitsdezen
de huyssinge ende erve van de voors. zaliger Baernt
Zymonss., staende achteromme alhyer, ten meesten

31v
oirbaere ende profijte van de voors. Baernt
Zymonss.’s weeskinderen ofte crediteuren
vandien te vercoopen, den cooper daerinne
te bevestigen ende bryeven daervan te verlijden ende
te passeeren ende t’ontfangen nae de costuyme
van de vlecke van Den Hage. Ende dit
all sonder prejuditie, dat men den
voorn. weeskinderen van de voors. Baernt
in toecommende tijden soude moghen
anspreecken dat zijluyden hem gedraegen souden
hebben erffgenamen van heurluyder vader voors.
Actum den 9en novembris anno
1576.

Den 20en novembris
anno 1576.
[in de marge]
Presenten:
Does
Vryes
Zybrantsz.
Ellburch
Screvelss.
Meerkercke
A. Houck

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Cornelis Bastiaenss., wonende tot Naeltwijck,
eysscher ter eenre contra een beset
merryepaert, wezende ende berustende onder Jan
Thoniss. in Eyckenduynen, ’t welck
verantwoort wert bij Jan Heynricxsz. tot
Wateringe, verweerder ter andere zijden,
angeleyt den 9en dach octobris lestleden etc.

32r
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort ende gezyen alsulcke
rectifficatiën ende andere stucken als pertijen tot
heurluyder rechte hebben geëxhibeert, verclaeren
’t arrest bij den eysscher
an ’t besette paert gedaen qualicken
ende t’onrechte gedaen, ende ontseggen hem
eysscher zijnen eysch ende conclusie upten
verweerder gedaen ende genomen, condempnerende
hem eysscher voorts in de boeten ende costen van de kenninghe
tot tauxatie ende moderatie van den gerechte.
Aldus gepronunchieert upten 20en dach
novembris anno 1577.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Steffen
Diricxsz., Huybrecht Thoniss. ende Pieter
Heynricxsz. Tael, collectoers upten dorpe van Sceveningen, eysschers ter eenre,
contra de wedue van Jacob
Lenertss. zaliger gedachtenis, verweerster ter andere zijden,
van de kenninghe angeleyt den naestlesten dach octobris
lestleeden etc. Scepenen pertijen, dingtale
bij scriftelicke eysch, mondelinge

32v
antwoorde, replycke, ende duplycke gehoort,
verclaeren
[doorgehaalde regel]
dat de gedaechde
mitte eysschers ofte den collecteur die daer-
toe gestelt sal worden, sal ommegaen
upten dorpe van Sceveninghen ende omme te vereysschen
ende in te manen alle de resterende verschenen
weecken ende contributiën daerup een yegelick
in den jaere ’73 gestelt is geweest.
Welverstaende, zoe wye van de burgeren ende
inwoonderen van Sceveninghen verclaeren sal
willen bij eede zijne contributie betaelt
ofte daerup yet haer verweersters
zaliger man gegeven te hebben, zij verweerster
daervooren gehouden sal weezen te
responderen ende up te leggen volgende haer presentacie, mits dat zij
verweerster alvooren eerstdaechs gehouden sal wezen
te verclaeren bij eede het register bij haer
zaliger man daervan gehouden verrot ende verloren
te zijn ofte anders daervan nyet te weeten.
Waermede zij verweerster
zal mogen volstaen. Ende ontseggen den eysschers heurluyder
vorderen eysch ende conclusie upten verweerster
gedaen ende genomen. Ende compenseren de
boeten ende costen van de kenninghe om redenen den
gerechte daertoe mouverende.

Los blad tussen f 32v en 33r, voorzijde
Mr. Heynrick
Jacob Adriaensz.
Mr. Aernt Verhooch
Frans Reyersz.
Willem Schouten
Gerrit Aertsz. backer
Mr. Pieter Wollenbrantsz.
Baptista Montavaldoma
Dirrick van Wieringen
Vranck Mojal[e]n
Arent Janss. Pauw
Gerrit Jansz.
Adriaen Criep
Bastiaen van Lembeck
Pouwels van Alckemade
Heynrick Moons
Jan Cornelisz. Deym
Mr. Adriaen Snoeck
Dammes Goudt
Adriaen van der Velde
Vincent van Wieringen
Mr. Jan van Treslonge
Jan Stalpert
Jan de Remere
Joncheer van Paffroy
Cristoffel van Mierop
Gerrit de Witte, Cornelis de Witte
Daniel van Berber
Mr. Matheus Fyerlinge
Mr. Yeman Pietersz.
Frans van Buyeren
Bartolomeus Zymonsz.
Cornelis van Wieland

Los blad tussen f 32v en f 33r, achterzijde
Jacob in Teylingen
Mr. Adriaen Heythoven
Heynrick Jansz.
Mr. Aernt Huygensz.
Mr. Augustyn van Teylingen
Cornelis Beuckelaer

33r
Aldus gepronunchieert upten ut supra.
Welcken eedt den verweerster ten selven dage
gepresenteert te doene, die haer bij Hubrecht Thoniss.
verdragen is geweest. Mij present.

In der saecke van de kenninge hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Pieter den
Vlaminck, dienaer van den bailliuu van Den Hage, eysscher
ter eenre up ende jegens Geryt Janss.,
verweerder ter andere zijden van de kenninghe angeleyt
den 9e dach octobris lestleeden.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke
ende duplycke gehoort ende gezyen.
alsulcke certifficatie ende
keure als den eysscher tot zijner intentie
heeft geproduceert, condempneren
den verweerder in den eysch ende conclusie van den eysscher
ende voorts in de boeten ende costen van de kenninghe
tot tauxatie ende moderatie van den gerechte.
Aldus gepronunchieert ut supra.

33v
Post Katherine ’76.

De vercopinge van ’t huys van Bouwen
Lenertss. tot Sceveningen is geleyt
saterdage nae Lichtmisse naestcommende, mits
dat de naesaet van Bouwen Lenertss. sal
geïnsinueert werden tot versoucke van Matheeus
Jacobsz. in Den Bryell. Actum 4 decembris ’76.

Den 4en decembris 1576.

Upte naestinge versocht bij Cornelis
Baltenz. als man ende voocht van zijn
huysvrouwe cum suis, erffgenaemen van Aernt Ysacxsz. van de halve
wooninge van de weduwe van de voors. Aernt
Ysacxss.

Scepenen appoincteren dat de eysschers
de helft van de wooninge sullen mogen naesten
mits naerdoende dat de cooper voorgedaen
heeft als recht is.

Scepenen appoincteren dat de grontroeringe
gedaen es ende possessie genomen naer behooren.

Scepenen appoincteren dat mit deze
naestinge alle naestingen

34r
off ende doot sullen zijn, tenwaere off
hyernaer yemant quaeme mit ander
bryeven ende beter recht. Actum 4en
decembris anno 1576.

Vacatiën opte naestinge:

de schout 16 s.
Cryp 8 s.
Zybrantsz. 8 s.
Screvelss. 8 s.
Wyeringen 8 s.
secretaris 8 s.
boode 6 s.
Somma 3 £ 2 s.

Welcke voors. drie gulden, 2 stuvers bij mij
secretaris ontfangen is uyt handen van Geryt de Paep
ende gedistribueert volgende de voors. specificatie.

34v
Den 4en decembris 1576.
Jan Pouwelss. Vos contra
Daniel Barler.
[in de marge]
Presenten:
Cryp
Zybrantsz.
Screvelss.
Wyeringen

Scepenen appoincteren dat de verweerder
mit zijn geëxhibeerde nyet
en mach volstaen, om ’t appointement van scepenen van date
den 10en septembris te voldoen,
maer dat hij verweerder ten
naesten rechtdage
nae den middage gehouden sal zijn zijn eysch
voor den gerechte in presentie van pertijen,
alzoe verre die present begeert te weezen
toe dien rekeninghe van ’t geëyschte
raepsaet in questie, omme – deselve rekeninghe gezyen ende
gehoort – daernae
gesententieert te worden naer behooren;
ende reserveren de costen ten uyteynde van de saecke.
Actum 4en decembris 1576.

35r
Den 14en dach
decembris 1576.
[in de marge]
Presenten:
de bailliuu
Joost Jacobsz., burgemeester
Cryp
Screvelss.
Wyeringen ende
Jacob Adriaensz.

Jan Hobyn, die ontbooden is geweest
om den eedt volgende de formulieren
ende missive bij de Staeten an de
magistraet van Den Hage gesonden.

Die voors. Jan Hobyn is wel tevreeden
ende gewillichlicken den eedt te doene
maer overmits hij seyde zijnen meeste
mobilia ende roerende goederen, soe brieven
als anders, gebrocht te hebben binnen der
steede van Amsterdamme ende dat die van
Amsterdamme hem uuyt saecke van den selven
eedt zijnen goederen souden ongetwijffelt
anslaen ende confisqueren, versouct daeromme tijt
van een maent ofte vijff weecken omme den eedt
te doene, ten eynde hij middelertijt zijnen
goederen voors. uuyt de voors. stadt van Amsterdam
mach becommen ende zijnen sculden tot Utrecht ende daer-
omtrent een weynich innen. Waerop den
voors. Jan Hobyn gegunt is den tijt van achte
daegen omme ’tzelve versoucke binnen den selven
tijt te doene an de Staeten.

35v
[in de marge]
Presenten:
Joost, burgemeester
Cryp
Zybrantsz.
Screvelss.
Meerkercke
Wyeringen
Jacob Adriaensz.

Na den noene:
Claes van Dam, comparerende in der
camere, heeft den behoirlicken eedt gedaen.
Adriaen van Dam, ut supra.
Jacob de Jonge, ut supra.
Joncker Heynrick van Heermale, ut supra.
Joncker Adam van der Duyn, ut supra.
Joncker Jacob van der Duyn, heere van
Sprangen, ut supra.

Den 15en dach decembris
anno 1576, presenten de
bailliuu ende Adriaen van der
Cryp ende Vincent van
Wyeringen, scepenen:
Cornelis Willemsz. in den Raem.
Floris Hermanss.
Aelbrecht van der Aa.

Den 17en dach decembris
anno 1576 presenten de
bailliuu,
Joost Jacobss, burgemeester, Adriaen
van der Cryp, Adriaen Screvelss. ende
Vincent van Wyeringen:
Joncker Warnardt van Batenburch.

36r
Jacob van Perzyn.
Franchoys van Perzyn.
Geryt Doedezoon.
Cornelis Stalpert.
Claes Willemss. Comen heeft belooft zonder consent
van de magistraet tot Amsterdamme nyet te trecken
ende daerop den bailliuu hantastinge gedaen
ende om redene hij noch veel goets binnen
Amsterdamme heeft.
Jan van Perzyn upte plaets de soon van meester
Ypolitus van Perzyn.

Den 18en dach decembris
anno 1576 presenten de
bailliuu, Cryp, Screvelss.,
Meerkercke, Wyeringen, scepenen:
Maerten Meyster.

Na den noene, presenten als boven:
Joncker Philips van Assendelff.
[in de marge]
Den 20en decembris, presenten de
bailliuu ende Joost Jacobss. tot
Delff gedaen:
Andries Stynen, waert in De
Burch.
Acte geëxpedieert bij den
bailliuu onder zijn hant.

Den 21en decembris anno
1576, presenten den bailliuu,
Joost Jacobss., burgemeester,

verte

36v
Adriaen van der Cryp ende Vincent van
Wyeringhen, scepenen van Den Hage:
Claes Willemss. Comen.
Heyndrick Willemss., broeder van Herman Willemss.
Meester Laurens Veau.
Joncker Heynrick van den Dorpe.

Den 22en decembris 1576, presenten de
bailliuu, Cryp, Meerkercken ende
Wyeringhen:
Meester Huych van der Goes.

Den 23en decembris anno 1576,
presenten de bailliuu, Joost Jacobss.,
burgemeester, Cryp, Zybrantss. ende
Screvelss.:
Franchoys Thyelmanss. Coninck van
Amsterdamme.

Den 29en dach decembris
anno 1576, presenten
Joost Jacobss., burgemeester, Cryp
ende A. Screvelss.:
Jan Boot.

Den naestlesten dach decembris
anno 1576, presenten Joost Jacobss.,
burgemeester, ende Cryp:
Pieter Janss., woonende Achteromme.

verte

37r
Den 2en januarii anno 1577
stilo communi, presenten Cryp, substituut van de bailliuu,
Joost Jacobss., burgemeester, Screvelss. ende
Wyeringen:
Joncker Heynrick van den Laen.
Jacob Pynsen van Steenhuyssen.

Den 10en januarii anno 1577
stilo communi, presenten Cryp, substituut van de bailliuu,
Joost Jacobss., burgemeester ende Adriaen
Screvelss.:
Cornelis van Weert.

Den 11en januarii anno 1577 stilo communi,
presenten Cryp, substituut van de bailliuu, Joost Jacobs-,
zoon, burgemeester, ende Adriaen Screvelss., scepenen:
Ocker Jacobss.

Den 12 januarii 1577 stilo communi, presenten Cryp,
substituut van den bailliuu, Joost Jacobss., burgemeester, Adriaen
Screvelss. ende Vincent van Wyeringen, scepenen:
joncker Andries, bastaert van Wassenaer,
bailliuu van Wassenaer voors.

Den 16en januarii 1577 stilo communi, presenten
Cryp, substituut van den bailliuu, Joost Jacobsz. ende Van
Elburch, burgemeesters, ende Screvelss., scepen:
Maerten Gartss. de Joede.
Wouter de Hont Dammass.
Aernt Woutersz. de Hont.

verte

37v
Den 12en dach februarii anno
1577 stilo communi, presenten
Cryp ende Zybrantsz.:

Jan Thoniss. Brasser.
Meester Andries van Coolhem.

38r
Den 18en dach decembris
anno 1576.
[in de marge]
Cryp
Screvelss.
Meerkercke
Wyeringen

Jan Pouwelss. Vos contra
Daniel Barler.

Scepenen appoincteren dat den gedaechde
sal maecken binnen den tijt van achte dagen een rekening particulier, zoevele
belanget ’t geëyschte in ’t raepsaet van den eysscher alhyer,
inhoudende den ontfanck mitsgaders uuytgeven
naer advenant van ’t voors. raepsaet, ende die-
selve overleveren den eysscher alhyer omme deselve
te debatteren;
omme, alle ’t zelffde gesien, alsdan voorts
gesententieert te werden naer behooren.
Actum 18 decembris 1576.

In der saecke van de kenninghe hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Toentgen Thonisdochter, eysschersse
ter eenre up ende jegens zeeckere besette
koyen, paerden, kennipsaet, rogge, verkens
ende kennip rustende op haere gront,
toebehoorende Claes Janss. Ham, Frans Janss.
ende de weduwe van Thonis Pieterss., die
bij den voors. verweerders verantwoort
werden, verweerders ter andere zijden van de
kenninghe angeleyt den 13en dach novembris

38v
lestleeden etc.
[doorgehaalde regel]
[doorgehaalde regel]
[doorgehaalde regel]
Alzoe scepenen upten
13en novembris voors. geappoincteert
hebben dat men deze kenninghe souden uyten
binnen den tijt van 14 dagen alsdoen
naestcommende up peyne van versteck
ende dat den voors. verweerders
[doorgehaalde regel]
dies all nyetjegenstaende
nyet gecompareert en zijn,
nochte nyemant van heuren weegen
gemachtich die de voors. saecke
heeft weeten te deffenderen, dan
alleenlicken hebben doen overleggen
zeeckere certifficatie tot heurluyder
intentie dienende. Scepenen
voors. gezyen hebbende zeeckere
huyrcedulle bij de eysschersse
geproduceert mitsgaders die voors.
certifficatie, ende up als rijpelicken
gelet hebbende hebben haer
eyssersche geadjuceert ende adjuceren mitsdezen haeren
eysch ende conclusie opten verweerders
gedaen ende genomen, ende condempneren
den verweerders voorts in den boeten ende
costen van de kenninghe tot tauxatie ende moderatie
van den gerechte. Aldus gepronunchieert den
10en dach januarii anno 1577 stilo communi.

39r
In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Jan Janss.
Abbekerck, eysscher ter eenre, up ende
jegens den besetten turff berustende in ’t
vischhuys van Cornelis van Aecken, toecommende
Dirick Willems ende die bij denselven
Dirick Willemss. verantwoort werdt,
verweerder ter andere zijden van de kenninghe, angeleyt
den 4en dach decembris lestleeden etc.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke
ende duplycke gehoort ende gezyen zeeckere
certifficatiën vanwegen den voors. eysscher
t’zijnder intentie geproduceert,
adjugeren den voors. eysscher zijnen eysch
ende conclusie upten voors. verweerder gedaen ende
genomen, ende condempneren den verweerder
in de helft van de boeten ende costen ende compenseren
d’ander helft om redenen den gerechte daer-
toe mouverende. Aldus gepronunchieert den
18en dach decembris anno
1576.

39v
Den 23en dach decembris
anno 1576.
[in de marge]
Presenten: de
bailliuu
Cryp
Zybrants ende
Screvelss.

Beschouwinge gedaen bij den bailliuu van Den Hage ter presentie van scepenen aldaer
an den
persoone van Kathryna Franssen-
dochter, huysvrouwe van Adriaen
Willemss. van Neck, woonende in de Veenstraet, Hage, geschooten
van zeeckeren soldaeten
omtrent Wijck op Zee, commen vaerende
van Alckmaer op een waegen mit haer man
ende ander geselschap. De schoote,
slaende achter in haer luchter schoudere, gaende
nederwaerts doer de longe
naer ’t hert, ende is
’t zelve loot in haer lichaem gebleven.

Scepenen van Den Hage hyerop gehoort hebbende meester
Heynrick Michielsz., chirurgijn,
verclaeren voor vonnisse dat de voors. Katherina Franssen-
dochter van de voors. schoote ende quetsure
gesturven ende overleden es ende
dat men ’t doode lichaeme sal ter aerden doen.
Actum ut supra.