De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 40-49

« submenu

40r
Den 18en dach januarii
1577 stilo communi
heeft Jan Pietersz. Buyls huysvrouwe, glaesvercoper,
gehuyrt ’t 1e huysken ende leste kelder
van de halle om 18 gulden ’s jaers; heeft
betaelt 18 stuvers, die onder zijnen handen berusten.
Jacob Andriess., metselaer heeft gehuyrt tweede
huysken in de halpoorte ende de tweede kelder
onder de halle twee jaeren, ’s jaers om 18 gulden,
betaelt voor den 2 jaeren –– 36 stuvers. Actum 19 januarii
anno 1577 stilo communi.

40v
Den 18en dach januarii
anno 1577 stilo communi.
[in de marge]
Presenten:
Cryp, substituut van den scout
C. Zybrantsz.
A. Screvelss.
Meerkercke
Wyeringen

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Berber Eeuwoutsdochter, eysschersse
ter eenre, up ende jegens
Christoffel van Myerop als getrout
hebbende de weduwe van meester
Barthout Lievenss. verweerder ter
andere zijden, angeleyt den 15en
novembris anno 1575, etc.
Scepenen pertiën, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke
ende duplycke, gehoort ende gezyen
zeeckere huwelicxe voorwaerden
gemaect tusschen wijlen meester Barthout
Lievenss. ende de voors. weduwe,
ende dat de geëyschte penningen
geëmployeert zijn tot conservatie van
’t huys daer deze questie uyt spruyt,
condempneren den voors. verweerder
d'eysschersse te betaelen de somme
van drie carolus gulden ende noch in de somme
van 35 stuvers tot reparatie van des verweerders
leydacke geëmployeert, behouden den voors. verweerder
zijn regres jegens den gemeenen erffgenaemen

41r
van wijlen mr. Barthout Lievenss. voors.
Ende compdempneren den voors. verweerder
in de helft van de costen ende compenseren d’andere
helft om redenen den voors. gerechte daer-
toe mouverende. Aldus gepronunchieert den
21en dach januarii anno 1577 stilo communi.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Herman Jacobss. tot Noirtwijck, eysscher in cas van arrest ter eenre,
up ende jegens drie besette koyen
toebehorende den boul van Maerten Corneliss.,
die verantwoort werden bij Herman
Wouterss. voor hemselven, ende Adriaen
Corneliszn. als man ende voocht van zijn
huysvrouwe, verweerders ter andere
zijden, angeleyt den 22en dach
meye anno 1576 lestleeden etc.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch ende antwoorde,
mondelinge replycke ende duplycke
gehoort ende gezyen diverssche
stucken ende munimenten bij pertijen ten weder-
zijden in rechte geëxhibeert,

41v
mitsgaders oeck zeeckere twee diverssche appoinctementen
interlocutoir bij den voors. eysscher mede in
rechte geëxhibeert, d’eene van
date den 9en octobris ende ’t andere van date
den 23en octobris beyde lestleeden. Ende noch zeeckeren
inventaris bij den voors. verweerders tot
heurluyder intentie geëxhibeert in date
den vijffden decembris 1500 vijff ende
tzeventich. Verclaeren de
gearresteerde drie koyen executabel
voor de somme van tweehondert
twaelff ende een halve gulden, offslaende
dat blijcken sal daerop betaelt
te zijn. Ende condempneren
den verweerders voorts in de boeten
ende in alle de costen van de kenninghe
tot tauxatie ende moderatie van de gerechte,
van welcke voors.
vonnisse den verweerders illico prosteerden
te mogen appelleren ofte reformeren
an den Hove van Hollandt. Aldus ut supra.

42r
Den 5en dach februarii anno
1577 stilo communi, presenten Cryp,
Sybrantsz., Screvelss., Meerkercke ende
Jacob Adriaensz., scepenen.

Alzoe zeeckere questiën ende gescillen
gerezen zijn geweest voor den gerechte van Den Hage
tusschen Cornelis Balthezar cum sociis,
als naesters van zeeckere
halve wooninge eertijts toebehoort hebbende de
weduwe van Aernt Ysacxss., ende Geryt
Willemss., woonende buyten Den Hage, als
geïntervenieert hebbende voor enen Steffen Diricxss.,
pachter van de voors. halve wooninge als verweerders;
mitsgaders oeck als eysschers ende
verweerders respective van de grashuyre
bij den voors. Geryt Willemss. als eysscher den
voorn. Steffen Diricxss. in de voors. qualité geëyscht.
Alle welcke voors. questiën ende gescillen,
den voors. pertijen, om vordere costen ende moyeten te schuw[en] , ten
wederzijden clacxs, alinck ende all
gesubmitteert ende gebleven hebben in 't seggen ende
arbitraege van den voors. gerechte,
soe hebben die voors. van den gerechte,
gevisiteert hebbende die voors. eysschen

42v
ende mondelinge allegatiën bij den voors. pertijen
respectivelicken jegens den anderen gedaen,
mitsgaders alle de verificatiën bij elcxs
t’zijnder intentie geëxhibeert, verclaert ende uytgesproecken,
verclaeren ende spreecken uyt mitsdezen,
dat die voors. Geryt Willemss.,
als interventeur ende verweerder voor den
voors. Steffen Diricxsz., nopende de penninghen gecomen
van ’t vercofte cooren, volgen sullen den
voors. Geryt Willemss. Ende nopende
de penninghen bij de voors. Geryt Willemss.
geëyscht uyt saecke van de huyrcedulle,
gedaen upten voors. Steffen Dirixss.
ontseggen den voors. Geryt als eysscher
zijnen voors. eysch ende conclusie. Ende maken dat deselve
penningen ontfangen sullen worden
bij den voors. Cornelis Baltezar cum suis.
Ende dat de voors. Geryt Willemss. geen
restitutie nochte remboursemente
sal hebben van eenige penningen bij hem verscoten
van reële lasten ende oncosten in de voorleden
jaere ’76 ommegeslaegen upte voors. lande,
mits dat de voors. naesters in ’t geheel
draegen sullen de verscenen renten ende lasten,
in ’t selve jaer upte voors. lande mede verscenen
ende gevallen.

43r
Ende dat de voors. pertijen elxs sullen
draegen heurluyder costen in de voors.
instantiën gedaen ende geleden. Aldus gedaen
ende uytgesproocken bij den schout ende gerechte
van Den Hage voors. upten 5en dach februarii anno
1577 stilo communi. Signavit.

In der saecke van de kenninghe, hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Jan Claess. als
voocht van zijn weeskinderen, eysscher
ter eenre up ende jegens zeeckere besette
koyen, rustende onder Jan Willemss. smit,
die verantwoort werden bij denselven
Jan Willemss., gecomen zijnde uyten boul van
Willem Diricxsz.,
verweerder ter andere zijden, angeleyt
den 15en dach mertii anno 1576
stilo communi etc. Scepenen pertijen,
dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke
ende duplycke gehoort ende gezien alsulcke
stucken ende munimenten als die voors. eysscher
t’zijnder intentie geproduceert heeft,

43v
absolveren den verweerder van den eysch
ende conclusie, sulxs ende in der
vougen, die bij den eysscher upten
verweerder gedaen ende genomen is.
Ende compenseren de boeten ende costen
van der kenninghe om redenen,
den gerechte daertoe mouverende.
Aldus gepronunchieert den 12en dach
februarii anno 1577 stilo communi.

In der saecke van de kenninghe, hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Dirick Willemss., eysscher ter
eenre up ende jegens Vranck
Heynricss., verweerder ter andere zijden,
angeleyt den 18en januarii
lestleeden, etc. Scepenen pertijen, dingtale
bij scriftelicke eysch, mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke
gehoort,
up als rijpelicken gelet hebbende,
absolveren den verweerder van den eysch
ende conclusie bij den eysscher upten
verweerder gedaen ende genomen, ende
condempneren den eysscher in den boeten ende
costen van der kenninghe tot tauxatie ende moderatie
van de gerechte. Aldus ut supra.

44r
Den 26en dach februarii anno
1577 stilo communi.
[in de marge]
Presenten:
Joost Jacobss.
Cryp
mr.[?] Screvelss.
Meerkercke

Te insinueren mr. Jacob Boll
off zijne huysvrouwe, dat zij de gooten neffens
zijne huyssinge opent ofte doen openen
binnen den tijt van achte daegen etc.

Upte requeste gepresenteert bij Willem
Diricxsz. linnewever, nopende te hebben
zeeckere twee cleyne huyskens in ’t
Westeynde van der proostdije.

Burgemeesters ende
gerechte van Den Hage, gezyen hebbende
de requeste ende versouck van den suppliant,
mitsgaders ’t appoinctemente van Uwe Edele Heeren,
dunct hemlyeden onder correctie van Uwe Edele Heeren
voors., dat men den suppliant zijn versouck
sal moghen accorderen, alzoe zijn huys
ende erve in dezen geroert zeer bescadicht
ende genouch tot nyet gecommen es, ende doer
’t beschanssen van Den Hage tot een wachthuys
ingenomen is,
soe wel bij den Spaenssche
regimente als bij de soldaten van zijne Excellentie
ende alsulxs alsnoch tot een wacht-
huys gebruyct wort.

44v
[in de marge]
Zij hyerop gehoort
’t consent van den
bailliuu ende burgemeester
Elburch.

Is geresolveert ende geslooten dat men
d’onwillige betaelders van ’t ruyter-
gelt ende restanten van [’t] bosch sal
realicken doen executeren mitte ruyteren
ter tijt toe d’onwilligen betaelt hebben.

Is geresolveert dat men de
weescamere sal houden voort-
an in Den Hage, opte weescamere
staende upten stedehuysse alhyer.

45r
Alzoe Cornelis Franss. Olivier, schou[t]
van Sceveningen, eysscher van de kenninghe angeleyt
den 18en januarii lestleeden
contra Gillis Janss., verweerder, nyet
ingeleyt en heeft nyetjegenstaende hij daer-
toe tot diverssche reyssen geïnsinueert
is geweest bij den substituut van den bode van Den Hage wonende op
Sceveningen, ende dies-nyet-jegenstaende nyet
gecompareert en is, nochte nyemant van zijnen
wegen gemachtich, verantwoordende als recht
is: absolveren die voors. Gillis Janss.,
verweerder, van den eysch ende conclusie bij den voors.
Cornelis Franss. op hem gedaen ende genomen, ende
condempneren den voors. Cornelis Franss.
in den costen. Ende alzoe die voors.
Cornelis Franss. nyet ingeleyt en heeft volgende de keure van Den Hage,
condempneren hem in de boete volgende dieselve
keure mitsgaders in de boeten
van 12 stuvers van dat hij zijn eysch yet te bouck
gebracht en heeft. Aldus gepronunchieert
den 5en dach mertii anno 1577 stilo communi.

45v
Den 9en dach martii anno 1577 stilo
communi:
Jan Janss. Dritius.

Den 11en martii anno 1577 stilo communi:
Joost van Dam.

12en, presenten Cryep, Screvelsz.,
Wieringen, Jacob Adriaensz. ende Houck:
Lambrecht van Outshoorn.
[doorgehaalde regel]
Lodewyck Heynricksz. Munter.
Joncker Aelbrecht van Schaegen.
Symon Maertss.
Cornelis Corneliss. Deucht.
Jan Harmanss., schoemaecker.
Cornelis Jacobss. van Abcou.
Jacob Roeloffsz.

Den 15en martii anno 1577 stilo
communi:
Willem Joostenz.

16en, presenten
Cryep, Adriaen Screvelsz.:
Dirck Paeu.

46r
Den eersten aprilis 1577 voor Paesschen hebben deze
naegeschreven personen gedaen den behoirlicken
eedt onder protestatie ende onvermindert
de rechtvorderinge bij den bailliuu
jegens den voors. personen gedaen:

Willem van der Duyn.
Heer Claes Diricxss. eodem die onder protestatie
te voren gedaen.
Jacques de Villers eodem die ende ut supra.

Den 8en aprilis 1577 nae Paesschen,
presenten J. Jacobss. burgemeester, Cryp
ende Sybrantsz.:
Vincent Gerritsz. in ’t Spijckerboor.

Den 21en aprilis anno 1577,
presenten beyde burgemeesters, Cryp, Zybrants-
zoon ende A. Schrevelss.:
Job Heynricxsz. van Sassen.

Den 23en aprilis 1577, presenten Elburch,
burgemeester, Cryp ende A. Schrevelss.:
Jan Michielss.
Jenning Christoffelsz.

46v
Den 21en meii 1577,
presenten ’t volle collegie
preter C. Zybrantsz.:
Floris van Alphen.
Pieter van Cappella.

Den 4en dach junii anno
1577, presenten alle de
scepenen preter A. Houck:
Cornelis Claess.

Den 15en dach junii
1577, presenten Cryp,
Zybrants ende Screvelss.:
Cornelis van Perzyn.

Den 21en dach junii anno
1577, presenten de bailliuu,
Cryp ende A. Schrevelss.:
joncker Willem van Duyn.

Den 13en dach junii anno
1577, presenten de bailliuu ende
Cryp:
Cornelis Corneliss. van der Horst.

47r
Den 23en julii 1577, presenten ’t volle collegie:
Quiryn Janss. van Leyden.

Den 2en septembris anno
1577, presenten de bailliuu, Elburch,
burgemeester, ende Cryp:
ontboden Jan Michielss.; sal wederomme compareeren
up morgen te negen uren.

Broeder Pieter Zyeren zal vertrecken up vrijdaege.

Den

47v
Den 20en julii ’77
heeft Michiel Jorisz. van Eemden den eedt
als burger gedaen in handen van Roelant
Hoymansz., bode van Den Hage. Ende dit es
zijn merck [handmerk]. Ende geeft eenen daelder van
30 stuver.
[get.:] Mijchgell Joresz.

Den 23en julii
’77.
Quiryn Janss. van Leyden, tymmerman,
is burger geworden ende sal geven twee
gulden.
[handmerk] [get.:] Kryn Janssoen.
Jan Louriss. van der Wyer,
glaesmaecker, sal geven
twee gulden [handmerk].

47Br (rechter helft ingenaaid blad): zie 11Bv

48r

Den 12en dach martii anno 1577
stilo communi is Anthonis Bailly,
geboren van Sinte Pieterbrouck bij Sint Omer,
burger van Den Hage geworden ende heeft gegeven
in promptis 52 stuvers.
Dit is zijn merck:
[handmerk]

Den 11 aprilis anno 1577: Pieter
Hartoechss. cleermaeker sal geven 3 gulden
in promptis.
Dit is ’t merck:
[handmerk]

Den 19en aprilis anno 1577: Jacob Baltezar van der Blom,
cleermaker, sal geven 30 stuvers.
[handmerk]
Ghijsbert Janss. cleermaker, wonende alhyer
in Den Hage in ’t Westeynde, ende geeft 30 stuvers.
[handmerk] bij Ghijs Jans.

48v
Alzoe Jan Diricxsz. van
Rijswijck, verweerder van de kenninghe angeleyt
den 15en dach mertii anno 1576
stilo communi contra Jacob Cornelisz.,
decker, eysscher, nyet ingeleyt
en heeft volgende d’ordonnantie van de camere,
condempneren scepenen den voorn. Jan
Diricxsz. in de boete volgende de keure
daervan weezende. Aldus gepronunchieert
den 19en dach martii anno 1577 stilo
communi.

Alzoe Cornelis Calijnen, verweerder
van de kenninghe angeleyt den 15en dach
mertii anno 1576 stilo communi contra
Hubrecht Thoniss., eysscher, nyet
ingeleyt en heeft volgende d’ordonnantie van de
camere, condempneren scepenen den
voorn. Cornelis Calijnen in den boete volgende
de keure daervan weezende. Aldus ut supra.

Alzoe Meynsgen Willemsdr., weduwe
wijlen Heynrick Allertsz., eysschersse
contra Sebastiaen van
Geersberge, verweerder van de kenninghe angeleyt den
28en mey ’76, nyet ingeleyt en
hebben volgende d’ordonnantie van de camere,
condempneren scepenen hemlyeden elcxs
in de boete volgende de keure daervan
weezende. Aldus ut supra.

49r
Alzoe meester Adriaen Heythoven, woonende
achter ’t Hoff, verweerder van de kenninghe angeleyt den
8en dach julii ’76 contra de weduwe ende
erffgenaemen van Cornelis Barthoutss., in reconventie
eysscherssen, nyet ingeleyt en heeft volgende
d’ordonnantie van de camere, condempneren scepenen den
voorn. Adriaen Heythoven in de boete volgende de
keure daervan weezende. Aldus ut supra.

Alzoe Jacob Claess., waert in Teylingen, eysscher
van de kenninghe angeleyt contra meester Aernt Huygez.
verweerder, den 8en julii
’76 nyet ingeleyt en heeft volgende d’ordonnantie van de
camere, condempneren scepenen den voorn. Jacob
Claess. in de boeten volgende de keure daervan weezende.
Aldus ut supra.

Alzoe Jacob Claess., waert in Teylingen, verweerder
van de kenninghe angeleyt contra Adriaen Corneliss. molenaer,
eysscher, den 20en septembris anno ’76
nyet ingeleyt en heeft volgende d’ordonnantie van de camere
condempneren scepenen den voorn. Jacob Claess.
in de boete volgende de keure daervan weezende.
Aldus ut supra.

49v
Alzoe Michiel Aerntss., [eysscher] van de kenninghe angeleyt
contra besette penninghen rustende onder Willem
Franss., toecommende Mary Michielen, verweerster,
angeleyt 29en novembris ’76,
nyet ingeleyt en heeft volgende d’ordonnantie van de
camere, condempneren scepenen den voorn.
Michiel Aerntss. in den boete volgende de
keure daervan weezende. Aldus ut supra.

Alzoe Lenert Zymonss.,
Steffen Diricxsz. ende Jacob Allertss. weduwe,
verweerders van de kenninghe angeleyt den 6en
decembris anno 1576, contra
Koen Janss., eysscher, nyet ingeleyt
en hebben volgende d’ordonnantie van de camere,
condempneren scepenen den voorn.
eysschers in den boete volgende de keure daer-
van weezende. Aldus ut supra.

Alzoe de weduwe van Jaep Heynen ende
Maritgen, bacxster, verweersters van de kenninghe
angeleyt contra Koen Janss., den 6en
decembris ’76, eysscher, nyet
ingeleyt en hebben volgende d’ordonnantie van de camere,
condempneren scepenen den voorn. eysscher
in de boete volgende de keure daervan weezende.
Aldus ut supra.