De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 50-59

« submenu
50r foto
Alzoe Jan Willemss. van Wassenaer,
eysscher van de kenninghe angeleyt contra Vincent
Maertss. ende Cornelis Pancraess., verweerders,
den 13en decembris ’76, nyet ingeleyt
en heeft volgende d’ordonnantie van de camere, condempneren
scepenen den voorn. Jan Willemss. in de boete volgende
de keure daervan weezende. Aldus ut supra.

Alzoe Lambrecht Maertss., eysscher
van de kenninghe angeleyt contra Pieter Post, verweerder,
den 20en decembris ’76 nyet ingeleyt
en hebben volgende d’ordonnantie van de camere,
condempneren scepenen den voorn. pertijen elcxs
in de boete volgende d’ordonnantie daervan weezende. Aldus
ut supra.

Alzoe Jacob Claess., waert in Teylingen,
eysscher van de kenninghe angeleyt contra Heynrick
Jacobsz., verweerder, den 3en februarii
1576 stilo communi, nyet ingeleyt en heeft
volgende d’ordonnantie van de camere, condempneren
scepenen den voorn. Jacob Claess. in de boete
volgende d’ordonnantie daervan weezende. Aldus
ut supra.

50v foto
Alzoe Laurens Verbeeck, eysscher,
contra Symon Cornelisz., decker,
verweerder van de kenninghe jegens den anderen, angeleyt den 10en februarii anno 1576
stilo communi, nyet ingeleyt en hebben volgende
d’ordonnantie van de camere, condempneren
scepenen den voorn. pertijen elcxs in de
boete volgende de keure daer-
van weezende. Aldus ut supra.

Alzoe Cornelis Diricxsz. Comen,
eysscher, ende
Geertruyt Cappella, weduwe wijlen
Jan Vos, verweerster van de kenninghe jegens den anderen, angeleyt den 27en julii
’76, nyet ingeleyt en hebben
volgende d’ordonnantie van de camere, condempneren
scepenen den voorn. pertijen elcxs
in de boete volgende de keure daer-
van weezende. Aldus ut supra.

Alzoe Anna Gouwenaers, weduwe wijlen
Heynrick Lambrechtsz., smith, eysschersse
van de kenninghe angeleyt contra Cornelis Vincents-
zoon tot Delff, verweerder, den 23en
octobris anno 1576, nyet ingeleyt en
heeft volgende d’ordonnantie van de camere,
condempneren scepenen den voorn.
eysschersse in de boete volgende de keure
daervan weezende. Aldus ut supra.

51r foto
Den 22en dach martii anno
1577 stilo communi. Presenten
beyde burgemeesters ende alle de scepenen preter
Meerkerck ende A. Houck.

Upte requeste van mr. Cornelis de Jonge,
heere van Baertwyck.
Die magistraet van Den Hage, gezyen hebbende de requeste
van den suppliant, verstaen dat de suppliant zijn versouck
doen sal an den Staten ’s lants van Hollandt. Actum 22en
martii anno 1577 stilo communi.

Upte requeste van den curateurs van
Joseph van Hove ende zijne huysvrouwe zaliger gedachtenis
weeskint.
[in de marge]
Geëxpedieert
acte ende hangt
an ’t liaetsse.
De magistraet van Den Hage, gezyen hebbende deze requeste
ende hyerop gehoort hebbende ’t advys van Jacob van Dorp,
weesmeester van Den Hage, voor hem selven ende hem sterck maeckende voor Hugo de
Groot, weesmeester, hebben geauctoriseert ende
auctoriseren bij dezen den voors. weesmeesters
[doorgehaalde regel]
de huyssinge in deze requeste
geroert te mogen vercoopen ten meesten oerbaer ende
profijte mede in dezen geroert ende daeraff
te passeren behoirlicke brieven van vercopinge in
behoirlicke forme.

Ad idem upte requeste van den testamenteurs
van Anthonis Roeloffsz.
Advys an den weesmeesters van Den Hage omme, ’t zelve
gezyen, voorts gedaen te werden naer behooren. Actum ut supra.

51v
Is geslooten dat den rentmeester sal inbrengen
zijn staet van den ontfanck van den goederen van de kerck
van Den Hage, getijden, memorie ende kercke
van Eyckenduynen elcxs apart.

Is geaccordeert dat joncker Laurens de
Roovere sal betaelen voor de
redemptie van ’t bosch van Den Hage ’t voorgaende
ruytergelt ende ’t jegenwoirdige
ruytergelt sal betaelen tot op mergen saterdage
naestcommende voor eens 36 scellinghen binnen
den tijt van een, drie ofte vyer dagen ten
langsten; ende sal voorts alle weecke
betaelen 6 stuvers ter weecke.

Is mede geresolveert dat joncfrouwe
van Alckemade sal betaelen de 15 stuvers ter
weecke van ’t ruytergelt.

52r
Den 29en dach martii anno
1577 stilo communi.

De bailliuu contra Geryt Paep ende Jan Willemsz., smit.
[doorgehaalde regel]
Scepenen appoincteren dat Geryt de
Paep de certifficatie, gepasseert voor
notaris ende getuygen, sal doen recolleren voor
scepenen van Den Hage jegens den naesten rechtdage,
omme, d’zelve gezyen, voorts gedaen te
worden naer behooren. Actum ut supra.

De bailliuu contra Bastiaen Engebrechtsz.
Scepenen appoincteren dat de bailliuu
jegens den naesten rechtdage zijn
intendit sal overleggen, omme, ’tzelve
gezyen, voorts gedaen te worden naer behooren.

De bailliuu contra Willem
Verduyn.
Scepenen accorderen den gedaechde eysch
ende dach van beraet ten naesten rechtdage.

Idem contra Jacques Villers etc.
Claes Diricxsz.
Ut supra.

52v
Beuckelaer, als gemachtich van Cornelis Willemsz.
in den Raem, protesteert jegens den bailliuu
van Den Hage van costen, scaden ende interesten.
Actum ut supra.

Upte questie van d’erffsceydinge hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage tusschen
de weduwe van Nicolaes van der Wyele,
eysschersse, ter eenre, ende d’erffgenaemen van
Adriaen Heynricxss., in zijnen leven hyemraets-
bode, verweerders ter andere zijden.
Scepenen, geweest
hebbende ter plaetsse contencieulx,
genomen hebbende inspectie oculaer ende
hyerop gehoert hebbende de gezwooren
redetreckers van Den Hage, mitsgaders mede
gezyen alsulcken sententiën tusschen den
predecesseurs van deze pertijen, geweezen in
date 26en augusti anno 1500 ende vijftich,
verclaeren dat de heyninge in questie
sal blijven staen lynyerecht, beginnende
van den oosten van des eysschers noortgevel aff, streckende
na den westen an den zuythouck van
’t privaet staende op ’t erve van den voors. verweerders,
ende compenseren de costen
ten wederzijden om redenen den gerechte daer-
toe mouverende. Aldus gepronunchieert
den 29en martii anno 1577 stilo communi.

53r
Upte questie van d’erffsceydinge hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen Jan
Bloot, eysscher, ter eenre, up ende jegens
de weduwe van Heynrick Allertsz., verweerster, ter andere
zijden. Scepenen, geweest hebbende ter plaetsse
contencieulx ende genoomen hebbende inspectie
oculaer, gehoort mede de
confessie van des eysschers huysvrouwe daer-
bij zij confesseert dat eertijts op haer eygen
muyr in questie een loode goote
gelegen heeft,
verclaeren dat de voors. eysscher sculdich
ende gehouden sal weezen op zijne voors. muyr te
leggen een goote, ’tzij van hout ofte loot,
ende daerinne vangen zijn eygen hemel-
water, sulcxs dat de verweerster
daerbij yet bescadicht en [zal] zijn,
ende compenseren de costen van de
erffsceydinge om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus ut supra.

[in de marge]
Van Heynrick
de Vries,
den 12en februarii
’77.
Scepenen appoincteren dat den verweerder
den eysscher betalen sal de g[e]ëyschte somme,
offslaende solutum. A[ctum ut supra].

53v
Upte questie van de erffsceydinge hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Jan Braseman, eysscher, ter
eenre ende Matheus Willemss. Cuper,
geassesteert mitte gasthuysmeesters van
’t Sacramentsgildehuys alhyer,
verweerders ter andere zijden. Scepenen,
geweest hebbende ter plaetsse
contencieulx ende genomen inspectie
oculaer van ’t nyeuwe getimmerde winckelken
bij den voors. Matheus Willemss.,
in dezen turbelenten tijt in absentie
van den voors. eysscher, ende oeck sonder eenich
voorgaend consent ofte oerloff van den
burgemeesters van Den Hage gemaect, condempneren
den voors. verweerder cum sociis ’t voors.
nyeuwe angetimmerde werck aff te
breecken ende ’tzelve te maecken in zijn oude
groote ende breete sulcxs als ’tzelve
voor date van de trouble gestaen heeft
ende gemaeckt was, ende compenseren de
costen van de erffsceydinge om reden den
gerechte daertoe mouverende. Aldus
gepronunchieert den naestlesten
martii 1577 stilo communi.

54r
Den eersten dach aprilis 1577
voor Paesschen, presenten
de bailliuu, Joost Jacobss., burgemeester,
Cryp, Zybrantsz. ende Wyeringen.

Huych Joostenz. Packebyer
Jacob Lenertss., scoelapper,
Adriaen Janss. alias Pastoortgen. clapwaeckers
[doorgehaalde regel]
Jan Heynrichss. viscoper heeft eedt gedaen
5 aprilis ’77 stilo communi.

Angenomen den tijt van vyer maenden om 2 stuvers
’s nachts, ende sullen alle weecks heur gelt
ontfangen van de bode ende excijsmeesters ende geen gelt
van de huissen in Den Hage ontfangen.

’t Comptoirken van de huyssitmeesters an de
kercke is geordonneert tottet waeckhuysken
van de clapwaeckers.

54v
Den 2en aprilis 1577
voor Paesschen.

Heynrick Rochuss. heeft geseyt
dat hij de buytenstallen van de halle sal
ontfangen zedert Bamisse tot nu toe
een stuver ter weecke.

Den 5en dach aprilis anno
1577 voor Paesschen.
[in de marge]
Presenten: bailliuu
beyden burgemeesters
Cryp
Screvelss.
Wyeringen ende
Jacob Adriaensz. van der Burch.

Vroetscappen geordonneert
omme te dienen tot Katherine ’77:
Symon van der Does
Jacob van Dorp
Pieter de Vries
Vranck van Moyaelen
Dirick Franss. van Wyeringen
Jan Janss. Wolff
Lenert IJsbrantsz.
obiit Dirick Cornelisz. Keysser
Pieter Jacobss., mandemaecker
Bartholomeeus Zymonss.
Geryt Janss. in De Clock
Gerrit Aertsz., backer

55r
Oude vinders:

Geryt Janss. in De Clock
Heynrick Heynricxss., schoemaecker
Jaquet Rochuss.
Michiel Diricxsz.
Zijn gecontinueert voor dezen jaere ’77 tot
Goede Vrijdage ’78.

Brootwegers:
[de ruimte hieronder is opengelaten]

De gemeene vleyshouders hebben gehuyrt
de vleyshalle voir dezen jaere om 54 gulden
ende ’t rantsoen bovendien als 48 stuvers.

55v
Lotinge:

Heynrick Rochuss. d’1e
(borge Pieter Gysbrechtsz. huysvrouwe)
Haddeman Pietersz. 2
Zeger Cornelisz. 3
Jacob Jacobsz. Cat 4
Cornelis Domen 5
Pieter Adriaensz.
Pieter Gysbrechtsz.
2 (borge Cornelis Geritss. rouper)
Maritgen Franss.
Pieter Franss.
(borge Jacquet Rochuss.)
Jan Thoniss.

56r
Heynrick Rochuss. heeft ’t 3e stalle,
drie jaeren 6 lb.

Pieter Gysbrechtsz. huysvrouwe
Janne Bosch ’t 2e [?] , jaeren als boven,
12 lb.

Bottendam heeft d’eerste
kelder ende 4e stal, 2 jaeren om
6 lb.

56v
[in de marge]
Presenten:
Van der Houve, bailliuu
ende schout
Joost Jacobsz.,
burgemeester
Cryp
Zybrantsz., scepenen

Up huyden den 13en dach aprilis
anno 1577 sijn bailliuu,
schout, burgemeesteren ende gerechte van Den Hage
geaccordeert mit meester Cornelis
Sconeus, eertijts rectoer van de groote
schoole alhyer, althans wonende binnen der
stede van Haerlem, van alsulckene acht
ende twintich gulden als de magistraet
van Den Hage den voors. rectoer sculdich
gebleven zijn, als te weeten: thyen gelijcke
gulden als reste van 22 gelijcke gulden,
volgende de ordonnantie in date 19en
aprilis 1574 ende noch achtien gelijcke
gulden van zes weecken gaige dat den voors.
Sconeus als rectoer alhyer gedient heeft als van den
23en mertii anno 1574 totten 26en
maii excluz daeranvolgende, maeckende
zes weecken , ter weecke drie carolus gulden,
welcke voors. 28 gulden die voors.
magistraet hem Sconeus beloven te
betaelen: acht gulden binnen achte dagen naestcommende
ende de reste binnen vyer vyerendelen jaers
bij egale portyën daeranvolgende. Actum ut supra, mij
jegenwoordich.

57r
Den [blanco]
Is geresolveert dat den bailliuu, Joost
Jacobss., burgemeester, ende Cornelis Zybrantss., scepen
van Den Hage, mit zeeckere auctorisatie die men daer-
toe geven sal onder ’t zegel van Den Hage sullen reyssen
naer Haerlem ende aldaer haelen de kerckelicke
goederen: silveren Sebastiaen, zijnen halsbant
ende andere goederen aldaer weezende volgende d’inventaris
gestelt up ’t voorgaende quaetclap fo.
ende die mit hen brengen in Den
Hage.

Waernaer opten [blanco] zijn die
voors. gecomitteerdes wederomme gecomen van Haerlem
ende hebben mit hen gebracht den silveren Sebastiaen,
die zij gevonden hebben ten huysse van mr. Cornelis
Sconeus, rectoer aldaer, die deselve qualicken
wilde overgeven, maer, naer veel woorden mit hen
gehadt, heeft deselve overgegeven. Ende is
den silveren halsbant aldaer alsnoch gebleven mit
alle de ornamenten ende kelcken in den voorgemelte inventaris
gespecificeert.

57v
Den 23en aprilis ’77.
Franchoys van Buyren, casteleyn van
’t Hoff, als man ende voocht van Swaentgen
Aelbrechtsdr., is ten achteren van de huyssinge
van Heynrick Catg 15 stuvers ’s jaers,
verscenen Lichtmisse anno
’71, ’72, ’73, ’74, ’75, ’76.

Meester Andries van Coolhem heeft
belooft an hantastinge van den bailliuu van Den
Hage van nyet uuyten Hage te
trecken mitterwoone voor ende alleer
den magistraet van Den Hage gelevert zal
zijn de kerckelicke ende andere goederen,
die bij den voorgaende magistraet van Den Hage
tot Haerlem gevlucht ende gebercht is in den
convente van Sinte Michiels tot Haerlem
in zeeckere kiste, ende oeck den halsbant
van den silveren Sebastiaen mede wederomme te leveren,
mitsgaders den voorn. magistraet mede
te leveren copie van den inventaris, die binnen
derselve stede van Haerlem mede gemaect
is van de selve goederen in den kiste weezende.

58r
Up huyden den 24en dach aprilis anno
1577 heeft mr. Andries
van Coolhem belooft den halsbant van den
Sinte Sebastiaen,
die bij den voorgaende gerechte van Den Hage in den jaere ’74 tot
Haerlem getransporteert is, te doen restitueren
in handen van den bailliuu ende jegenwoordighe
magistraet van Den Hage, mitsgaders oeck
in handen van den voors. magistraet te leveren copie
auctentyck van den inventaris gemaeckt
bij Michiel [blanco] , secretaris tot Haerlem,
van den goederen, weezende in zeeckere kiste
althans staende in Sinte-Michielys-
convente tot Haerlem voors.

Die magistraet van Den Hage, gezien hebbende
deze requeste ende appoinctemente daerop gestelt,
[verstaen zijlieden] dat zij nyet en vermogen
nochte oeck en konnen justificeren de
cautionarissen in dezen vermelt, als
wezende deselffde hemlyeden onbekent ende oeck
in dezen nyet te letten staet off de suppliante
poortersse in Leyden is off nyet. Ende alzoe
die voors. magistraet hen laeten duncken
’t voors. appoinctement bij eenich onverstant gestelt te
weezen ende dattet versouck van de voors. suppliante
meer als redelicken is ende in alle aequité

58v
gefondeert is, versoucken daeromme
die voors. magistraet van Den Hage, ter begeerte van de voors.
arme suppliante, dat mijne heeren believen willen
haer suppliante versouck te accorderen,
willende ’t selve in gelijcke ende meerdere
saecken jegens uwen poorteren daertoe versocht zijnde, wederomme
versculdigen. Actum 24 aprilis 1577.

Machtelt Koenen heeft gehuyrt de
2e stalle om 11 gulden den tijt van drie jaeren.
Actum ut supra.

Den 26en aprilis 1577 stilo communi
Den burgemeesters van Den Hage hebben gehuyrt
van Daniel Barler uyten name van Joost
van der Beecke de huyssinge ende erve
van den voors. Van der Beecke om de somme van 27 gulden
’s jaers, mits dat men alle nootlicke reparatiën
sal doen in affcortinge van de huyre.
Sal noch leveren ettelicke raemen ende een
bedtstedeken in ’t selve huysken ende dit den tijt
van een geheel jaere.

59r
Den 26en dach aprilis anno
1577.

De bailliuu van Den Hage contra Bastiaen
Engebrechts.
Alzoe Bastiaen Engbrechtsz. upten vyerden
uuytdragende rechtdach nyet gecompareert en is,
nochte nyemant van zijnen wegen gemachtich
verantwoordende als recht is,
soe hebben scepenen,
naerdemael den eysscher zijn intendit
mit twee behoirlicken
getuygen geverifieert heeft, den voorn.
Bastiaen Engebrechtsz. gecondempneert in de
twee eysschen ende conclusiën van den voors. bailliuu,
mitsgaders in den costen.

Idem contra Jan Willemss.,
smit.
Scepenen houden de saecke in advys
totten naesten rechtdage. Actum 26 aprilis
1577.

59v
Den lesten dach aprilis anno
1577.
[in de marge]
Presenten:
bailliuu
schout
twee burgemeesters
Cryp
Zybrantsz.
Wyeringen ende
Jacob Adriaensz.,
scepenen

Den peylder heeft ’s jaers 12 pont voor zijn
wedden.
Een pont groot van de cuper[?] te stellen bij den
p..tten[?] ende d’emmeren te maecken.
Noch heeft hij 2 stuvers van d’ame
van de tappers
van de wijn dye buyten Den Hage gesleeten werdt.
Is de wijnverlaterie gegeven Jan Willemss. van Huls, die
zijne commissie daerop ontfangen ende eedt gedaen heeft naer
behooren. Actum ten dage ende jaere voors.
[doorgehaalde regel]

Upte questie van de erffsceydinge hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Gryetgen Claesdochter dochter van wijlen
Claes Wouterss., eysschersse, ter eenre ende
mr. Jan van Lezaen, verweerder, ter andere zijden.
Scepenen, geweest hebbende ter plaetsse
contencieulx ende genomen inspectie oculaer van de huyssen
ende plaetssen in questie, verclaeren dat de
voors. pertijen ten principaele sullen schrijven bij
eysch, antwoort, replyck ende duplyck, ende daer-
bij vougen alsulcke brieven ende munimenten
ende oeck getuygen te doen hooren, is ’t noot,
ende deselve produceren tot verificatie