De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 90-99

« submenu

90r
Den 19en dach novembris anno
1577.
[in de marge]
Presenten:
Cryp
Zybrantsz.
Screvelss.
Wyeringen ende
Burch

Jan Pouwelss. Vos contra Daniel Barler
upte kenninghe 24 junii 1576.

Scepenen appoincteren,
alzoe hemlyeden nyet en blijct dat
den verweerder voldaen heeft
’t lest[e] appoinctemente in date 18en decembris ’76 ,
dat hij daeromme alsnoch voor den naesten rechtdage
’t zelffde voldoen sal, ofte bij gebrecke
vandien dat scepenen recht doen sullen up ’t
gundt alsdan onder hemlyeden bevonden sal worden.
Actum 19 novembris 1577.

[doorgehaalde regel]
Alzoe zeeckere questiën ende gescillen
gerezen zijn voor den gerechte van Den Hage
tusschen Jan Jacobss., coster, eysscher
in conventie ende verweerder in reconventie

90v
Alzoe zeeckere questiën ende gescillen
gerezen zijn geweest voor den gerechte van Den Hage tusschen
Jacob Adriaenss., eysscher in conventie
ende verweerder in reconventie up ende jegens
Jan Jacobsz., coster, verweerder ende eysscher
respective in ’t zelve cas, beroerende
de coop van zeeckere duysent
elssenhouts die den verweerder in conventie
den eysscher in ’t zelve cas vercoft hadde
uuyt zeeckere vijftienhondert houts ende
bij de voors. eysscher in reconventie
nyet vollevert en waren, alzoe hij sustineerde –
welcke questiën ende gescillen die
voors. pertijen gekeert ende gesubmitteert
hadden in ’t seggen ende arbitraege van de
schout ende gerechte van Den Hage – soe
is ’t dat schout ende gerechte, pertijen
up heurluyder voors. differenten in ’t lange
gehoort hebbende, bij heurluyder uytspraecke
verclaert ende gearbitreert hebben, verclaeren ende arbitreren mitsdezen, dat
die voors. eysscher in conventie
an de penningen, bij hem voor de voors. duyssent
houts belooft, den verweerder in ’t zelve cas

91r
corten sal, soe van de wanleveringe
als van zijn geëyschte scaede
ende interesten, de somme van twintich
carolus gulden, ende den verweerder in conventie
daervan leveren behoirlicke
obligatie omme deselve penningen te
betaelen ten daege van de gestipuleerde
coop. Ende compenseren de boeten
ende costen van beyde de kenninghen om redenen
den gerechte daertoe mouverende.
Aldus gedaen ende uytgesproocken upten
19en novembris anno 1577.

91v
Den 23en dach novembris
anno 1577.
[in de marge]
Presenten:
Cryp
Zybrantsz.
Wyeringen
Screvelss.
Burch

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
meester Cornelis de Jonge als executeur
van den testamente van wijlen heer Pieter
van Diepenhorst, eysscher ter eenre,
up ende jegens Aernt Pieterss.
leydecker, verweerder ter andere zijden
van de kenninghe, angeleyt den 6en dach novembris
lestleden. Scepenen pertijen, dingtale bij
scriftelicke eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke gehoort,
verclaeren dat de geëyschte
pachtinge haer voortganck sal hebben
ende condempneren den verweerder in de boeten
ende costen van de kenninghe tot tauxatie ende moderatie
van den gerechte. Aldus gepronunchieert
up den 23en dach novembris anno
1577.

Van welcke voors. vonnisse Geryt de
Paep als gemachtich van de verweerder protesteerde van de voors.
sententie te mogen appelleren ofte reformeren
an den Hove van Hollandt.

92r
Drie taeffelen, elck lang thien voet.

M[i]t drie bancken, elcke
banck elff voet.

Noch drie taeffelen, elck van zes voet,
mitsgaders drie bancken daertoe.

Dezelve taeffelen up vaste scraegen te
maecken.

Lijsten om tapysseriën te hangen.

92v
Up huyden den 29en dach novembris
anno 1577 is bij schout, burgemeesteren
ende gerechte van Den Hage geconsenteert ende
geaccordeert Adriaen Diricxss. Groenesteyn,
deurwaerder ’s Hooffs van Hollant,
’t houtwerck
van de nedergevallen

93r
Post Kathrine
’77.
[in de marge]
Presenten:
bailliuu
2 burgemeesters
Cryp
Wyeringen scepenen
Screvelss.

In der camere ontbode[n] zijnde de navolgende
backers als:
Geryt Aertss.
Steven Corneliss.
Cornelis Janss. backers van Den Hage
Jan Heyndricxss.
Jan Geritss.

Verclaeren dat zijluyden heurluyder taruwe ende greynen
hebben doen maelen (geduyrende deze tijt
dat de wintmolens van Den Hage verbrant zijn
geweest) binnen der steede van Delff, aldaer
zijluyden nyet meer gegeven en hebben als drie
stuvers van elcke sack ende minder, maer nyet
meer.
Seggen voorts dat de molenaer van den wintmolen
in Den Hage hemluyden affneempt ’t muller als
de 24 sack , ’t welck hemluyden te
lastelicken valt,
ende van den burgers van elcke achtendeel
een braspenninck.

93v
Geryt Aertsz. verclaert voorts dat hem
wel indachtich es dat in den voorleden tijden
een rosmolen geweest is in ’t susterhuys
in den Pooten die de gemeenten van Den Hage een gansch jaer
doer geryffde. Ende werde de Coninck
ofte Camer van de Rekeninghe gegeven de somme
van acht carolus gulden ’s jaers, sonder dat de
wintmolenaers eenige profijten daervan genoten.
Jan Heyndricxss., backer, seyt mede
voorts dat hij Adriaen Louriss. molenaers
soon tot twee reyssen in den voorleden weecke heeft
geseyt ende oeck Adriaen Louriss. laeten
weeten ende oeck hem mondeling geseyt heeft dat hij hem twee sacken taruwe
soude haelen om te maelen, alzoe hij
gebreck [aen] meel hadde. Maer en heeft
die voors. Adriaen Louriss. die nyet gehaelt.
Ende is daeromme genootsaect geweest
zijn coren te
laeten maelen tot Delff, als hij, getuyge, oeck
gedaen ende moeten doen heeft, soude hij
meel tot zijn geryff gecrijgen.
Actum den 2en decembris anno
1577 presenten ut supra.

Is ten selven daege Adriaen Claess. ende
Pieter Jacobss., molenaers, bevolen
te maelen upte Susteren-molen. Ende sullen henluyden
vrijen jegens eenen yegelicken ter cause
van ’t maelen.

94r
Ten selven dage nae de noene.
[in de marge]
Presenten: schout ende
beyde burgemeesters
Does
Cryp
Zybrantsz. Scepenen
Wyeringen
Wolff

Upte requeste van Symon Geritss.
Storm van Wena nopende de
vrijdomme van exu voor hem ende zijne
huysvrouwe mitsgaders van den excijs van den
wijnen ende byeren in Den Hage.

Bailliuu, schout, burgemeesteren ende
gerechte van Den Hage, gezyen hebbende de
requeste van den suppliant, hebben hem
geconsenteert ende geaccordeert,
consenteren ende accorderen
mitsdezen dat hij
tot allen tijden mit zijnen goeden wederomme
sal mogen vertrecken daer ’t hem ende zijne
wedue believen sal, vrij sonder
eenige exue gehouden te zijn te betaelen.
Ende dat men hem sal laeten volghen
vrijdomme van excijs van wijnen ende byeren (soe
vele die van Den Hage angaet), zulcxs zijn predecesseur Willem van
Berendrecht als
secretaris van den hooghen hyemraet van
Delfflant gehadt heeft. Actum
den 2en decembris anno 1577.

94v
Den 10en dach novembris anno
1577.
[in de marge]
Presenten:
Does
Cryp
Screvelss. scepenen
Wyeringen
Wolff

In der saecke van de kenninghe hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Jan Pouwelss. Vos, eysscher
ter eenre up ende jegens Daniel
Joostenz. Barler, verweerder ter andere
zijden, van de kenninghe angeleyt den 23en dach
junii 1576 etc. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke eysch
ende antwoorde, mondelinge replycke ende
duplycke gehoort ende gezyen
alsulcke stucken ende munimenten, als
die voors. pertijen elcxs tot verifficatie
van zijnder intentie hebben willen produceren,
bijzonder in regardt dat die voors.
verweerder nyet en heeft gefurneert zeeckere
twee appoinctementen
interlocutoir tusschen die voors. pertijen in
deze saecke gepronunchieert, d’eerste
van date den 18en decembris 1576
ende de tweede van date den 19en
novembris lestleeden. Ende up als
rijpelicken gelet hebbende

95r
condempneren scepenen den voors. verweerder
den eysscher te contenteren ende te betaelen
’t geëyschte raepsaet in questie tot seggen
van goede mannen hem des verstaende. Ende
condempneren den verweerder voorts in de
boeten ende costen van de kenninghe tot tauxatie ende
moderatie van den gerechte. Aldus
gepronunchieert upten 17en dach
decembris anno 1577.

Alzoe zeeckere questie ende geschille
geresen is geweest voor den gerechte van Den Hage
tusschen Jan Braeseman cum sociis, requiranten ter eenre
up ende jegens Meynsgen Willemsdochter, weduwe
wijlen Heyndrick Allertsz., geassisteert mit
Willem Heyndricxss., haer soon, als genaest hebbende
de coop van de huyssinge ende erve van Den Engel, staende
alhyer in Den Hage an de Plaetsse, gerequireerde ter andere zijden die voors.
requirant sustinerende dat hij geadmitteert zoude
worden te mogen lichten alsulcke tweehondert
carolus gulden als die voors. naester in de secretarie
van Den Hage geconsigneert hadde. Ende die voors.
gerequireerde ter contrarie sustinerende
dat die voors. requiranten mar en

95v
soude mogen lichten alsulcke penninghen
als hem verscenen waren Bamisse lestleden
uuyt crachte van zeeckeren accort tusschen
die voors. pertijen gemaect upten 26en junii
lestleden. Ende nae die voors.
pertijen die voors. questiën gesubmitteert
hadden in ’t seggen ende arbitraege van den voors. gerechte,
ende dieselve gerechte die voors. pertijen up heurluyder voors.
differenten in ’t lange gehoort hadden,
hebben uuytgesproocken ende verclaert, spreecken
uuyt ende verclaeren mitsdezen,
dat die voors. gerequireerde ’t voors.
huys van Den Engel sal volgen uyt crachte
van de voors. naestinge, mits dat die
voors. requirant uuyte voors.
geconsigneerde penninghen sal lichten ende
ontfangen de hooftsomme van zeeckere
pachtbryeff van date den lesten dach julii
anno 1500 vijff ende ’t zestich, mit twee jaeren gepachte
verlopen renten, daermede die voors. pachtbryeff
gecasseert, doet ende tenyete sal zijn;

96r
mitsgaders noch vijftich gelijcke gulden,
gevallen ende verscenen Bamisse lestleeden,
ende voorts die andere navolgende termijnen,
upte daegen in de voors. accorde begrepen.
Ende sullen hem voorts reguleren naer breder
vermelden van ’t voors. accort, mitsgaders
hem in ’t
inhouden van den voors. accorde hinc inde
bij den voors. gerechte laeten condempneren.
Ende compenseren dieselve gerechte
de costen van dezen incidente.
Aldus gedaen ende uuytgesproocken
upten 10en dach decembris anno
1577.

Sijn gestelt tot collecteurs van den impost
van wolle laeckenen ende andere etc.
Joachim Robbrechtss. ende Lenert
IJsbrantss., mits daertoe doende den behoirlicken
eedt daertoe staende in handen van den officyer.

verte

96v
Hebben belooft den 11en
decembris ’77 te doen ende t’achtervolgen
d’ordonnantie hemluyden gelevert. Actum den
11en decembris ’77.

Huyden achte dagen als den 18en decembris
te vergaderen upte saecken van preferentie
om gepronunchieert na de vacantie.

Upte questie van de erffscheydinge,
hangende voor den schout ende gerechte
van Den Hage tusschen Odulphus Coenraets-,
zoon, eysscher ter eenre, ende Jacob Janss.
timmerman, verweerder ter andere zijden.
Scepenen, geweest hebbende ter plaetsse
contentieulx ende genomen hebbende inspectie
oculaer ende pertije
ten wederzijden zoe aldaer als ter camere gehoort,
verclaeren dat ’t volmaecte
werck van ’t dack jegens d’eysschers glaessen in
zijn koecken , alsnoch sal blijven
staen, mits dat die verweerder t’zijnen coste
’t dack, responderende jegens ’t voors. licht van den
voors. eysscher, sal op doen cloppen tot gelijck
zijn muyrplatinge. Ende compenseren de
costen van dezen om redenen den gerechte daertoe mouverende.
Aldus gepronunchieert upten 11en decembris 1577.

97r
In der saecke van de kenninghe hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen d’erffgenamen van mr. Lenert
Joriss., eysschers ter eenre up ende jegens
Jacob Adriaenss. als verantwoordende
’t huys ende erve van Adriaen Jacobss.,
zijnen vader, staende in de Vlaminckstraet,
verweerder ter andere zijden van de kenninghe,
angeleyt den 23en novembris lestleeden
etc. Scepenen pertijen, dingtale
bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort ende gesien
alsulcke brieven ende andere munimenten
als die voors. pertijen elcxs t’heurlieder
intentie hebben willen produceren, verclaeren
mits bij den voors. eysschers offrerende zeeckere
rente van negen stuvers ’s jaers, die bevonden
worden upte geheele huyssinge van Den Drie
Coningen in questie te staene,
mitsgaders noch twee carolus gulden
tenwaere die voors. eysschers doceerden deselve twee gulden
alleenlick te
staene up ’t huys ende erve althans bewoont

97v
bij Wynant Fredericxss., mit alle die
verlopen renten die verscenen zijn ofte
noch verscijnen totter effectueelder offlossinge
toe. Ende nopende die zes ponden Hollants
’s jaers die de verweerder sustineert
mede upte voors. geheele huyssinge
te staene, mits mede bij den voors. eysschers
stellende ende speciaelicken ypotequerende
de huyssingen ende erven genaempt ‘De
Struys’, gelijck d’zelve gepossideert is
geweest bij wijlen mr. Lenert Joriss.
voors. ende voorts generaelicken alle heurlyeder
andere goederen, roerende ende onroerende, vercregen
ofte vercrijgen omme daeran te
verhaelen die hooftsomme, mitsgaders
’t verloop vandien ende die noch verscijnen
souden mogen totter effectueelder
offlossinge toe, zoe verde dye
verweerder zijnen erven
ofte actie van hem vercrijgende in toecommende
tijden daervooren souden mogen worden
gemolesteert. Verclaeren scepenen voors.
dat alsdan die versochte pachtinge zijn
voortganck sal hebben, ende compenseren de
boeten ende costen van de kenninghe om redenen den
gerechte daertoe mouverende. Aldus
gepronunchieert upten 11en dach decembris
anno 1577.

98r
Den 13en decembris 1577.
[in de marge]
Presenten:
Does
Cryp
Screvelss.
Wyeringen
Wolff
Steffen Dircxsz.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
d’erffgenamen van wijlen Sytgen, weduwe
wijlen Faes Berwoutss., als angenomen hebbende
d’arnementen van den processe,
eysschers ter eenre up ende jegens Cornelis
Pieterss. Fem ende Jan Adriaenss., wyelmaecker,
eertijts geweest zijnde cappelmeesters van ’t cappelleken
in ’t Noorteynde, verweerders ter andere zijden
van de kenninghe, angeleyt den 8en octobris lestleeden, etc.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort ende gezyen alsulcke
stucken ende munimenten als den voorn.
eysscher t’zijnder intentie geproduceert
heeft, absolveren den verweerders van den
eysch ende conclusie bij den eysschers upten verweerders
gedaen ende genomen, behoudens den voors. eysschers
heurluyder regres jegens den gedaechden,
daerup zij menen gefondeert te zijn
ende zoe heurluyder goeden raet gedragen sal.
Ende condempneren nyetemin
d’eysschers in de boeten ende costen
van de kenninghe tot tauxatie ende moderatie
van den gerechte. Aldus gepronunchieert
upten 17en decembris 1577.

98v
Mr. Huych Janss. contra
Maritgen Dammas eysschersse.

Scepenen appoincteren dat d’eysschersse sal
mogen onder den gerechte exhiberen ’t adve[r]tissement
bij haer gedaen maecken, maer dattet
selffde sal geroy[e]ert worden uyt
haer inventaris.
Scepenen appoincteren, alzoe
’t advertissement bij der eyssersche geëxhibeert
nyet en is ofte strecken en kan dan replyck,
als debatterende daerin d’antwoorde
van den verweerder. Dat daeromme die voors.
verweerder daerjegens sal mogen scrijven bij
duplycke indien ’t hem belyeft,
om alsdan voorts in der voors. saecke
gedisponeert te worden naer behooren.
Actum den 13en decembris 1577.

Na den noene in der voors. saecke
van mr. Huych.

[in marge]
Presenten:
Alle de scepenen
preter Steffen Dircxss.

Scepenen gezyen
hebbende de stucken van pertijen ende de saecke nyet
bevindende in state om eyntelicken
te mogen termineren, ordonneren dat die
voors. pertije ten wederzijden heur gearticuleerden
zullen mogen proberen, ’t zij bij getuygen ofte
anders, tussen dit ende dingsdage naestcommende,
ofte bij gebreecke vandien ende den voors.

99r
tijt overgestreecken zijnde, dat scepenen
alsdan up ’tgunt onder hemluyden bevonden sal
worden in der saecke disponeren sullen naer
behooren. Actum den 14en decembris anno
1577.

Willem Franss. geordonneert curateur
over den achtergelaten boul van zaliger Jacob
Janss. Vogel ende Anna Maertens, zijne
huysvrouwe. Ende hem geëxpedieert acte
in forma. Actum 15en decembris.

99v
Generaele vergaderinge
gehouden 15en decembris
1577.

Presenten:

Van der Houve bailliuu ende schout

Burgemeesters:
Joost Jacobss.
Frederick van Elburch burgemeesters

Scepenen:
Symon van Does
Adriaen van der Cryp
Cornelis Zybrantss.
Adriaen Screvelss. [in de marge: absent]
Vincent van Wyeringen
Jan Wolff

Vroetscappen:
Jacob van Dorp
Vranck van Moyaelen
Lenert IJsbrantss.
Geryt Janss. in De Clock
Geryt Aertss., backer
Bartholomeeus Zymonss