De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 100-109

« submenu

100r
Heyndrick Janss.
Pieter Jacobss.
Sybrant Jacobss. [in de marge: absent]
Aernt van Rysberge
Jacob Adriaensz. van der Burch [in de marge: absent]
Mr. Heyndrick Michielss.

Is geresolveert ende geaccordeert dat
den molenaer van de
Noortmolen sal mogen van zijn malen
nemen drie stuvers van de sack sonder
eenich multer in ’t minste ofte
meeste te mogen genyeten.

100v
Den 17en dach decembris
1577.
[in de marge]
Presenten:
Does
Cryp
Zybrantsz.
Screvelss.
Wyeringen
Wolff

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen Jan
Gerritss., brouwer, eysscher ter
eenre, up ende jegens Cornelis Janss.
backer verweerder ter andere zijde;
angeleyt den 19en novembris
lestleeden; scepenen pertijen,
dingtale bij scriftelicke eysch ende
antwoorde, mondelinge replycke ende
duplycke gehoort ende gezyen
alsulcke certifficatiën als die voors.
pertijen elcxs t’heurluyder intentie geproduceert
hebben ende up als rijpelicken gelet
hebbende, mits bij den voors.
verweerder den eysscher leverende
behoirlicken inventaris gesterct bij eede
van alle alsulcke goederen, roerende ofte
onroerende, geen uytgesondert, als hij
bevonden mach hebben ende angevaert heeft,
toebehoort hebbende wijlen Maerten Foppen
ende zijne huysvrouwe ende daer-
aff doende behoirlicke reeckeninge,

101r
bewijs ende reliqua tot profijte van dengeenen
die daertoe gerechticht sal weezen,
verclaeren den eysscher tot
zijnen eysch ende conclusie, sulxs ende in dier
vougen hij die upten verweerder genomen
heeft, alsnoch
nyet ontfanckelicken, ende
compenseren de boeten ende costen van de
kenninghe om redenen den gerechte daer-
toe mouverende. Aldus
gepronunchieert upten 17en dach
decembris 1577.

Mr. Huych contra Maritgen
Dammas

Scepenen appoincteren dat pertije
elcxs sullen inleggen twee carolus
guldens om te consuleren mit geleerden.
Actum 17 decembris 1577.

101v
In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Geryt
Janss., waert in De Clock, eysscher ter
eenre up ende jegens Claes van Dam,
verweerder ter andere zijden, angeleyt
den 12en novembris lestleeden.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch ende antwoorde, mondelinge
replycke ende duplycke gehoort
ende gezyen alle alsulcke
stucken ende munimenten als den voorn.
pertijen t’heurluyder intentie hebben
doen exhiberen; ende up als
rijpelicken gelet hebbende,
[doorgehaalde regel]
mits bij den voors. eysscher
zijn register sterckende bij eede.
Ende dat hij de soldaeten, daeruuyt de
geëyste penninghen spruyten, up ’t gelooff
ende toeseggen van den gedaechde in zijn privé-
naem ende nyet als burgemeester ontfangen heeft.
Condempneren den voors. verweerder
den voors. eysscher te betaelen de

102r
somme van tweehondert eenen gulden, twee
stuvers, tot 20 stuvers ’t stuck, offslaende
’tgunt bij den voors.
verweerder ende zijne huysvrouwe
up versceyden tijden daerup betaelt es.
Behouden den voors. verweerder zijn
regres ende verhael up dengeenen daerup
hij meent gefondeert te zijn ende zoe
zijnen goeden raedt gedraegen sal. Ende
condempneren voorts nyetemin den voors. verweerder
in den boeten ende costen van de kenninghe tot tauxatie
ende moderatie van den gerechte. Aldus
gepronunchieert den 4en februarii anno
1578.
[in de marge]
Up huyden den 12en dach februarii anno voors.
compareerde in der secretarie van Den Hage Claes
van Dam voors. ende appelleerde van ’t voors. vonnisse
an den Hove van Hollandt, protesterende zijnen
grieven te proponeren binnen behoirlicke tijden zoe
hij te raede zal bevinden, mijn present.

[vervolg in de marge van de vorige, tegenoverliggende blz.:]
Up huyden den 18en dach februarii
anno voors. compareerde an de
vyerscaere Geryt Janss. voors. ende
heeft gepresenteert volgende ’t voors.
vonnisse den eedt te doene die hem
bij den schout van rechtsweegen
verdraegen es, mij present.

De huyre van Jan Pouwelss.,
bleycker,
van ’t bleyckvelt
van den Raem, dat Jacob de bleycker gehadt
heeft, verlengt [mit] vyer tot zijn voorgaende
vijff jaeren, wezende negen jaeren, daervan hij
d’eerste vijff jaeren brucken
sal voor zestien gulden ende de navolgende vyer jaeren
voor 20 gulden, daervan meye ’78 ’t 1e jaere sal wezen,
ende sal betalen 20 stuver tot rantsoen.

102v
In der saecke van de preferentie,
hangende voor den schout ende gerechte
van Den Hage tusschen de gemenen
crediteurs van Geryt de Vetth
zaliger gedachtenis, beroerende die penningen, gecomen van de
vercofte huyssinge ende erve,
eertijts toebehoort hebbende Frans Jacobss., cuper,
zaliger gedachtenis, staende in de Corte
Hoochstraet. Ende naedat die
talluyden van den vyerschaere in den naeme
heurluyder meesters als crediteurs in ’t
particulier ende voorts generaelicken alle die
crediteurs in ’t generael in ’t openbaer
nae de clockengeslach up ’t raedthuys van Den
Hage gedaen, bij edicte van de preferentie
up huyden dach beteyckent ende
geprefigeert es geweest omme heurluyder
eysschen van preferentie, mitte verificatiën
daertoe dienende, te leveren onder die voors.
gerechte, welcken dach die voors.
talluyden voor heure meesters geaccepteert
ende daervooren geoccupeert ende hun rechte
bewaert hebben gehadt. Ende nae pertije

103r
gehoort zijn geweest up
alle ’tgunt zij hebben willen produceren ende
overleggen, soe hebben scepenen mit vonnisse
geweezen ende verclaert, wijzen ende verclaeren
mitsdeezen dat voor allen anderen
crediteurs eerst 25-2-78)geprefereert zullen zijn
in de penningen die comen zullen van de voors.
vercofte huyssinge ende erve, die rechtelicke
costen, gedaen omme te commen tot de
vercoopinge van
’t voors. huys ende erve, die bij scepenen van Den
Hage getauxeert ende gemodereert zijn
ter somme toe van negenthien scellingen, zes
penningen. Waernaer uuyte voorn.
penningen betaelt sal worden ’t recht van den
voorn. gerechte, bij hemluyden in deezen, zoe
uuyt saecke van preferentie als ’t maecken
van den staet hemluyden voor heurluyder vacatiën
competerende, bedragende ter somme toe van
drieëndetwintich stuvers,
mitsgaders ’t salarys van den secretaris omme
die penningen te distribueren,
bedragende up elcke pont Vlaems twee stuvers,

103v
die welcke hij sal aftrecken up elcken
termijn van der betalinge. Waernaer
volgen ende uuyte greede penningen betaelt
zall worden Mathijs Benninck als
rentmeester van den memoriegoederen van de prochie-
kercke van Den Hage, een rente van twee ponden Hollants
’s jaers, verscenen tot drie
termijnen als in martio, Decollationis Joannis
ende den 8en julii anno 1572.
Waernaer sal volgen ende geprefereert
zijn de wedue van Cornelis Michielss.
mitte hooftsomme van een pachtbryeff, belopende
zes carolus gulden ende een jaer
gepachte renten, verschenen meye ’72,
bedragende 24 stuvers zes penningen Hollants ende
vyerthien stuvers, een blanck
voor de costen van de pachtbryeff.
Sal noch die voors. wedue
geprefereert zijn mit haeren
scepenen-scultbryeff ende de termijnen gevallen
ende verschenen meye annis ’72,
’73, ’74 ende ’75, tot zes gulden
elcken termijne ’s jaers. Waernaer
sullen volgen ende t’zamen concurreren ponts-
pontsgelijck die voors. rentmeester
van den memoriegoederen mit zeven gulden, 10 stuvers,

104r
ter cause van vijff jaeren verlopen renten tot
30 stuvers ’s jaers, ende die voors. wedue van
Cornelis Michielss. vyer ponden, thien scellingen,
wezende vijff jaeren verlopen gepachte renten.
[regel doorgehaald]
Ende compenseren de costen bij pertijen
ten wederzijden gedaen. Aldus
gepronunchieert upten 20en dach
decembris anno 1577.

104v
[in de marge]
Scepenen
appoincteren dat
Geryt
Andriess.
sal
procederen totte
vercopinge van de lege
erve van Jan
Scram zaliger gedachtenis om
dat gedaen zijnde
voorts in dezer saecke van preferentie gedisponeert
te werden naer
behooren. Actum
den lesten
januarii 1578.

In der saecke van preferentie hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen de gemeene crediteurs van
Heyndrick Corneliss. Cuyting zaliger gedachtenis
beroerende die penningen gecomen van de
vercofte huyssinge ende erve van de voors.
Heyndrick Corneliss. Cuyting, staende
ende gelegen in ’t Noorteinde van Den Hage.
Ende naedat die talluyden van den vyerschaere
in den naeme heurluyder meesters als crediteurs
in ’t perticulier, ende voorts generaelicken
alle die crediteurs in ’t perticulier,
in ’t openbaer, nae de clockengeslach
up ’t raedthuys van Den Hage gedaen, bij edicte
van de preferentie up huydendach beteyckent
ende geprefigeert es geweest omme heurluyder
eysschen van preferentie mitte verificatiën
daertoe dienende te leveren onder die voors.
gerechte, welcken dach die voors. talluyden
voor heure meesters geaccepteert ende daer-
vooren geoccupeert ende hun rechte
bewaert hebben gehadt, ende nae
pertije gehoort zijn geweest up alle
’tgunt zij hebben willen produceren

105r
ende overleggen, soe hebben scepenen mit
vonnisse geweesen ende verclaert, wijzen
ende verclaeren mitsdeezen dat voor allen anderen
crediteurs geprefereert zullen zijn in de
penningen die comen zullen van de voors. vercofte
huyssinge ende erve, die rechtelicke
costen gedaen omme te comen tot de
vercoopinge van ’t voors. huys ende erve,
die bij scepenen van Den Hage getauxeert ende
gemodereert zijn ter somme toe van drie
ponden, elff schellingen van 40 grooten ’t pont.
Waernaer uuyte voorn. penningen betaelt sal
worden ’t recht van den voorn. gerechte bij hemluyden
in dezen, zoe uuyt saecke van preferentie
als ’t maecken van den staet, hemluyden voor heurluyder
vacatiën competerende, bedragende ter somme toe
[regel niet ingevuld],
mitsgaders ’t salaris van den secretaris omme die
penningen te distribueren, bedragende up elcke
pont Vlaems twee stuvers, diewelcke hij
sal aftrecken up elcken termijn van de
betalinge.

105v
Den 25en februarii anno
1578.
[in de marge]
Presenten:
alle de scepenen
preter Steffen Diricxsz.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Neeltgen Willemsdochter, weduwe wijlen Aernt
Buys, eysschersse ter eenre contra
zeeckere besette tresoren, rustende up haere
gront, toebehorende Andrys Zymonss., schout tot Rijswijck, die
bij den selven Andries Zymonss. verantwoort
wert ter andere zijden, angeleyt den eersten
octobris lestleeden etc. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort, verclaeren
de gearresteerde goederen executabel voor de
somme van veertich gulden, weezende de
geëyschte huyre in questie. Ende
compenseren de boeten ende costen van der
kenninghe om redenen den gerechte daer-
toe mouverende. Aldus gepronunchieert
upten 4en martii anno 1578.
[in de marge en na twee regels hieronder over de volle breedte:]
Up huyden
den 10en martii
1578 compareerde in der secretarie van Den Hage Andries Zymonss.,
schout tot Rijswijck, ende protesteerde van ’t voors. vonnisse te mogen appelleren
ofte reformeren an den Hove van Hollant.

106r
In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Job Harperss. als
man ende voocht van Annetgen Aerntsdochter, eysscher
ter eenre up ende jegens Symon Corneliss.,
decker, verweerder ter andere zijden, angeleyt
den 21en januarii lestleeden etc. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort ende gezyen alsulcke
certifficatiën als die voors. pertijen t’heurluyder
intentie geproduceert hebben, ende up als
rijpelicken gelet hebbende, condempneren
den voors. verweerder ’t huys in questie behoirlicken
mit sooden te beleggen ende ’t zelve gedaen
zijnde, condempneren d’eysscher, volgende zijn presentacie, den verweerder
te betaelen de somme van 28 stuvers. Absolveren
den verweerder van den vorderen eysch bij den eysscher up hem
gedaen ende genomen. Ende compenseren de boeten
ende costen van de kenninghe om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus ut supra.

[folia 106v-107v zijn onbeschreven]

108r
Den 24en dach decembris
anno 1577.

In der saecke van preferentie hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen de gemeene
crediteurs van Cornelis de Vellewasser zaliger gedachtenis
beroerende de penningen gecomen van de vercofte huyssinge ende erve
van den voors. Cornelis de
Vellewasser, staende an de westzijde van de Spoye;
Ende naedat die talluyden van de vyerschaere in den
name heurluyder meesters als crediteurs in ’t perticulier
ende voorts generaelicken alle de crediteurs in ’t
openbaer naer de clockengeslach van ’t raedthuys
van Den Hage gedaen bij edicte van de preferentie up
huydendach beteyckent ende geprefigeert is
geweest omme heurluyder eysschen van preferentie
mitte verificatiën daartoe dienende te leveren onder
die voors. gerechte, welcken dach die voors.
talluyden voor heure meesters geacccepteert ende hun
rechte bewaert hebben gehadt. Ende nae
pertije gehoort zijn geweest up alle ’tgunt zij
hebben willen produceren ende overleggen, soe hebben
scepenen mit vonnisse gewezen ende verclaert,
wijzen ende verclaeren mitsdeezen dat voor allen anderen
crediteurs geprefereert zullen zijn in de penningen
die gecommen sullen van de voors. vercofte huyssinge
ende erve, die rechtelicke costen gedaen

108v
omme te commen tot de vercopinge van ’t voors.
huys ende erve, die bij scepenen van Den Hage getauxeert
ende gemodereert zijn ter somme toe van twee
ponden, achtien scellingen van 40 grooten ’t pont; waer-
naer uyte penningen voornoemt betaelt sal werden ’t recht
van de voorn. gerechte, bij hemluyden in deezen,
zoe uyt saecke van preferentie als ’t maecken
van den staet, voor heurluyder vacatiën
competerende, bedragende ter somme toe
van acht ende veertich stuvers,
mitsgaders ’t salarys van de secretaris omme de
penningen te distribueren, bedragende up elcke pont
Vlaems twee stuvers, dewelcke hij sal
afftrecken up elcken termijn van de betalinge.
Waernaer sal volgen den Heylige-Geestmeesters
van Den Hage mitte hooftsomme van heurluyder pachtbryeff,
bedragende zeven ponden, thien scellingen mitte voors.,
mitsgaders een jaer gepachte renten van
36 scellingen, 6 d. Hollants ’s jaers, verscenen meyedach
anno 1572, ende thien stuvers ende een blanck
voor den costen van de pachtbryeff. Waernaer
sal volgen ende geprefereert weezen
Tryntgen Pieters-
dochter, weduwe wijlen Gerijt Rutgertss., woonende
tot Delff cum sociis, alle erffgenamen van Pieter
Boyen ende van Pietergen Korssdr. zaliger gedachtenisse
mitte hooftsomme van heurluyder pachtbrieff,
bedragende vijftien ponden mitte voors.
ter cause van een termijn van de coop van de
selven huysse, verscenen meyedach anno
1562, mitsgaders
een jaer gepachte rente van drie ponden,
zes penningen Hollants, ’s jaers, verscenen meye-
dach anno ’67,

109r
ende thien stuvers, een blanck voor den costen van de
pachtbryeff. Waer sal volgen die voors.
erffgenaemen van Pieter Boyen
mitte reste van heurluyder custingbryeven
die sijlyeden upten voors. huyssinge ende erve spreeckende
hebben, belopende ter somme toe van 97 gulden,
verscenen tot 15 gulden ’s jaers zedert meye ’72, ’73, ’74, ’75, ’76
ende ’77, mitsgaders een termijn
die meye ’78 verscijnen sal.
Waernaer sal volgen ende die voors. Heylige-Geestmeesters
uyte voorn. penninghen betaelt werden vijff jaeren
gepachte renten tot 36 st, 6 d, penningen Hollants ’s jaers,
verscenen meye annis ’73, ’74, ’75,
’76 ende ’77, mitsgaders ’t verloop van vyer maenden
gevallen van meye annis ’77 tot Sint Gillis daer-
anvolgende. Waernaer zullen volgen
ende betaelt werden die voors. erffgenaemen
van Pieter Boyen negen jaeren verlopen
gepachte renten, gevallen ende verscenen meye anno ’67, ’68, ’69, ’70, ’71, ’72, ’73,
’74, ’75, ’76, ende ’77, mitsgaders ’t verloop
van vyer maenden gevallen van meye ’77
tot Sint Gillis daeranvolgende.
Daernaer volgen ende betaelt
sal worden Michiel Corneliss., eertijts brouwer tot
Delff, twee gulden 18 st ter cause van een vat
mouselaers van 39 st ende twee vaeten vals tot 29 st
den voorn. Cornelis Vellewasser in zijnen leven gelevert heeft,
mits dat die voors. Michiel Corneliss. zijn register sal
stercken bij eede. Ende compenseren de costen
bij pertijen ten wederzijden

109v
gedaen om redenen den gerechte daertoe
moverende. Aldus gepronunchieert den
lesten januarii 1577.

In der saecke van preferentie hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen de gemeene
crediteurs van Pieter Willemss., backer, zaliger gedachtenis
beroerende de penningen gecomen van de vercofte huyssinge
ende erve van de voors. Pieter Willemss., backer,
staende aan de westzijde van de Spoye. Ende naedat
die talluyden van de vyerschaere in den name heurluyder
meesters als crediteurs in ’t perticulier ende
voorts generaelicken alle die crediteurs in ’t
openbaer, naer clockengeslach van ’t raedthuys
van Den Hage gedaen, bij edicte van preferentie up huyden
dach beteyckent ende geprefigeert is geweest
omme heurluyder eysch van preferentie mitte
verificatiën daertoe dienende te leveren onder
die voors. gerechte, welcken dach die voors.
talluyden voor heurluyder meesters geaccepteert
ende hun rechte bewaert hebben gehadt.
Ende nae pertije gehoort zijn geweest up