De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 110-119

« submenu

110r
alle ’tgunt zij hebben willen produceren ende
overleggen, soe hebben scepenen mit vonnisse
geweezen ende verclaert, wijzen ende verclaeren mits-
dezen dat voor allen anderen crediteurs
geprefereert zullen zijn in de penningen die gecommen [sijn]
van de voors. vercofte huyssinge ende erve, die
rechtelicken costen, gedaen omme te commen tot de
vercopinge van ’t voors. huys ende erve, die bij
scepenen van Den Hage getaxeert ende gemodereert zijn
ter somme toe van drie ponden, negen scellingen, zes penningen tot
40 grooten ’t pont. Waernae uuyte penningen voornoemt
betaelt sal worden ’t recht die voorn. gerechte
bij hemluyden in deezen, zoe uuyt saecke van preferentie
als ‘t maecken van den staet hemluyden voor heurluyder vacatiën
competerende, bedragende ter somme toe van
acht ende veertich stuvers, mitsgaders ’t salaris van den secretaris
omme de penningen te distribueren, bedragende up elcke
pont Vlaems twee stuvers, de welcke hij sal afftrecken
up elcken termijn van de betalinge. Waernae sal
volgen den Heylige-Geestmeesters upten dorpe van Sceveningen
twee pont, twaelff scellingen, zes penningen Hollants ’s jaers erffhuyre,
verscenen Bamisse ’72, ende noch zeventien
scellingen, zes penningen Hollants ’s jaers, verscenen Martiny ’70;
St.-Ontkommersgilde twee ponden Hollants ’s jaers
25 verscenen [opengelaten] ’85, ende d’erffgenamen van Jan
Clementss. vyer ponden Hollants ’s jaers, verscenen 27en
martii ’72.

110v
Waernae sal volgen die weeskinderen van de voors.
Jacob Robbrechtsz. mitte hooftsomme van heurluyder
pachtbryeff bedragende ter somme van vyer ponden
grooten Vlaems ter cause van een jaer custings van de coop van de
voors. huysse ende erve, den voors. weeskinderen verscenen den
22en februarii ’73, mitsgaders een jaer gepachte
renten van vyer ponden, zestien schellingen, zes
penningen Hollants ’s jaers, verscenen 22en februarii ’74,
ende thien stuvers, een blanck van de costen van de pachtbryeff.
Waernaer sullen volgen die voors. weeskinderen
mitte reste van heurluyder custingbryeff die zijluyden
upte voors. huyssinge ende erve spreeckende hebben, belopende
hondert 66 ponden mitte voors.
[doorgehaalde regel]
Waernaer sal volgen Jan Pieterss., backer tot
Eemden, als actie hebbende van Pieter Michielss.
ende Mary Jansdr, zijn vader ende moeder, mit zijne
scepenen-scultbryeff, gepasseert voor scepenen
van Den Hage in date 16en januarii 1500 ende ’tzeventich
naer gemeen schrijven. Waernaer mede sal
volgen Cornelis Andriess., goutsmit,
als houder van een scepenen-scultbryeff in date 29en
februarii anno 1572 stilo romano als restende
somme van achtendertich ponden.
Daernaer mede sal volgen Cornelis Claess.
Nachtegael als man ende voocht van Weyntgen
Adriaensdr., zijn huysvrouwe, van gehaelden waeren

111r
bij den voors. Pieter Willemss., backer, ende zijne huysv[rouwe],
beyden zaliger, t’zijnen huysse gehaelt ter somme toe van
zes gulden, zeven stuvers. Waernaer mede
sal volgen die
[doorgehaald]
voors. Heylige-Geestmeesters mitte vijff jaeren verlopen
renten verscenen Bamisse ende Martiny de anno ’73,
’74, ’75, ’76 ende ’77; St.-Ontkommersgilde,
twee ponden Hollants verscenen [niet ingevuld] anno ’73, ’74,
’75, ’76 ende ’77, ende d’erffgenamen van Jan Clementss.
vyer pond Hollants verscenen [niet ingevuld] anno ’73, ’74
’75, ’76 ende ’77, misgaders die voors. Jacob
Robbrechtsz. in de name van zijne weeskinderen mit twee
jaeren gepachte rente, verscenen 22en februarii ’75 ende
’76 ende ’t verloop van een jaeren gepachte renten,
verscenen den 22 februarii tot Alreheyligen daeran-
volgende. Ende compenseren die costen bij pertijen ter wederzijden
gedaen. Aldus ut supra.

In der saecke van preferentie hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen de gemeene crediteurs
van Rombout Pieterss. zaliger gedachtenis beroerende de penningen
gecomen van de vercofte huyssinge ende erve van de voors. Rombout Pieterss.,
staende in de Schoolstrate. Ende
naedat die talluyden van de vyerscaere in den name
heurluyder meesters als crediteurs in ’t perticulier ende
voorts generalicken alle die crediteurs in ’t openbaer

111v
nae de clockengeslach van ’t raedthuys van Den Hage
bij edicte van preferentie up huydendach
beteyckent ende geprefigeert is geweest
omme heurluyder eysch van preferentie mitte
verificatiën daertoe dienende te leveren onder
de voors. gerechte, welcken dach die voors.
talluyden voor heurluyder meesters geaccepteert ende
hun rechte bewaert hebben gehadt; ende nae
pertijen gehoort zijn geweest up alle ’tgunt
zij hebben willen produceren ende overleggen,
soe hebben scepenen mit vonnisse geweezen ende
verclaert, wijzen ende verclaeren mitsdezen dat
voor allen anderen crediteurs geprefereert
zullen zijn in de penningen die commen sullen van de voors.
vercofte huyssinge ende erve die rechtelicke
costen gedaen omme te commen tot vercopinge van de voors.
huyssinge ende erve, die bij scepenen van Den Hage
getauxeert ende gemodereert zijn ter somme toe van
[opengelaten regel].
Waernaer uyte penningen voornoemt betaelt sal worden
’t recht van de voorn. gerechte bij hemlyeden in dezen zoe
uuyt saecke van de preferentie als ’t maecken van de staet
voor heurluyder vacatiën competerende, bedragende ter somme
toe van [opengelaten], mitsgaders
’t salaris van den secretaris omme de penningen te distribueren,
bedragende up elcke pont Vlaems twee stuvers, dewelcke
hij sal afftrecken up elcken termijn van de betalinge.

[folia 112r en 112v zijn onbeschreven]

113r
Jan Braseman burger geworden 18 januarii ’78
om 2 pont.

Mathijs Corver is geaccordeert als lopende
bode de bussche van Den Hage.

Den 21en dach januarii
anno 1578.
[in de marge]
Presenten: schout
Does
Cryp
Sybrantsz.
Screvelss.
Wyeringen
Wolff
In der saecke hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Maritgen Dammas-
dochter, eysschersse
ende opposante jegens de proclamatiën
ende kerckelicke geboden begonst ende versocht
bij mr. Huych Janss. omme hem te begeven
in huwelicken state mit eenen Neeltgen Claes-
dochter ter eenre, up ende jegens den voors.
mr. Huych Janss. als verweerder ter andere zijden.

113v
Scepenen gezyen hebbende den eysch mitsgaders
d’antwoorde van den voors. verweerder ende oeck
’t geheel beleyt van der saecke voor den voors.
gerechte tusschen de voors. pertijen gedaen,
mitsgaders oeck zeeckere scriftelicke obligatie
bij der voors. eysschersse tot haere intentie
den voors. gerechte geëxhibeert in date
den 9en maii anno
drieëndevijftich, ende noch alle de andere
stucken ende munimenten bij den voors. pertijen ten
wederzijden onder die voors. gerechte geproduceert,
ende oeck hyerup gehadt
’t advys van geleerden. Ende naer die
voors. pertijen eerst elcxs apart gehoort
ende naderhant jegens den anderen geconfronteert
zijn geweest ende up als rijpelicken
gelet hebbende, absolveren den voors.
verweerder van den eysch ende conclusie bij der
voors. eysschersse up hem, verweerder,
gedaen ende genomen. Ende compenseren de
costen om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus gedaen ende
gepronunchieert upten 21en dach
januarii anno 1578.

Up huyden den 21en martii anno 1578 compareerde in juditio
Jan Cock ende heeft bij eede verclaert de koe betaelt
te hebben 13½ gulden, die hem bij den schout ex offitio verdragen es.

114r
Na den noene.
[in de marge]
Presenten: schout ende
scepenen als boven
preter Screvelss.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Jan Cock tot
Sceveninghen, eysscher ter eenre, up ende jegens
een besette koe, rustende onder Maerten Heyndricxss.,
die verantwoort wert bij Pieter Corneliss.
tot Voorschooten an de Voorcappelle, verweerder ter andere zijden, angeleyt
den 18en dach februarii anno 1575 stilo communi
etc. Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, antwoorde ende exceptie, mondelinge replycke ende
duplycke gehoort ende gezyen alsulcke stucken
ende munimenten als die voors. pertijen
t’heurluyder intentie geproduceert
hebben, rejecteren de exceptie van litispendentie
bij den verweerder geproponeert. Ende doende
voorts recht ten principale, condempneren den
eysscher den voors.
verweerder te restitueren de geëyste koe in
questie, mits bij den voors. verweerder den
eysscher betaelende alsulcke penningen als den eysscher
voors. bij eede verclaeren sal voor de voors. koe betaelt
te hebben. Absolverende
den verweerder van den vorderen eysch ende conclusie bij den eysscher voors.
up hem gedaen ende genomen. Ende compenseren de costen
ende boeten van de kenninghe om redenen den gerechte daer-
toe mouverende. Aldus gepronunchieert [den]
21en januarii 1578.
[in de marge]
Van welcke vonnisse den verweerder protesteerde illico te appelleren ofte reformeren.

114v
In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Reynier van der Laeck
als pachter van den gebrande-wijnexcijs in Den Hage,
eysscher ter eenre up ende jegens
zeeckere besette tonnetgen gebrande wijn, toecommende
Dirick Ottez. tot Leyden ende bij denselven
Dirick Ottez. verantwoort wert,
verweerder ter andere zijden, angeleyt den 17en
decembris lestleeden. Scepenen pertijen,
dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort ende gezyen alsulcke
stucken ende munimenten als pertijen t’heurluyder
intentie geproduceert hebben,
ontseggen den eysscher zijnen eysch ende conclusie
bij hem upten verweerder gedaen ende
genomen. Ende condempneren den eysscher in de
boeten ende costen van de kenninghe tot tauxatie ende
moderatie van den gerechte. Aldus
gepronunchieert upten 21en januarii anno
voors.

115r
Aernt Goolten contra Jan Buys ende Pieter
Bartss., de kenninghe te uyten over achte dagen up
versteck etc. Actum 21en ut supra.

Upte questie van de erffsceydinge, hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage, tusschen
Gysbrecht Janss., schoemaecker, eysscher in cas van
erffsceydinge ter eenre, up ende jegens Symon
Corneliss., ryetdecker, verweerder ter andere zijden,
[regel doorgehaald]
beroerende
’t setten van zeeckere buyrheyninge tusschen heurluyder
beyder erven. Scepenen geweest hebbende ter
plaetsse contencieulx ende genomen hebbende inspectie
oculaer, soe zijn die voors. pertijen tevreeden geweest
heurluyder different ende deze questie te blijven in ’t
seggen ende arbitraege van scepenen voors., gelijck zij an
wederzijden gedaen hebben, volgende welcken
hebben scepenen als minnelicke compositeurs henlyeden veraccordeert
in den manieren hyernaervolgende, als te weeten dat
de sceydeheyninge in questie gestelt sal
werden beginnende van de noortmuyr
aff van ’t huysken, toebehorende Tryntgen Joostendochter,
streckende zuytwaert up zestalve roede-
voet lanck, ende sal de geheele
heyninge voorts gestelt werden lynierecht
uuyten oosten na den westen tot an de pruymeboom
staende t'eynden de heyninge upte kant
van de sloot genoempt vanouts de Brouwerssloot.

115v
Ende hyermede sullen die voors. pertijen
in dezen veraccorderen ende goede
vrunden weezen; ende compenseren de costen
van de erffsceydinge om redenen den gerechte
daertoe mouverende.

Den 28en januarii
1578.
Jegenwoordige
kerckmeesters:
Symon van der Does
Vincent van Wyeringen
Jan Wolff
mr. Jan van Haerlem
[doorgehaalde regel]

Heylige-Geestmeesters:
Vranck van Moyaelen
[doorgehaalde regel].
Bartholomeeus Zymonss.
mr. Dirick van Meerkerck
Adriaen Screvelss.

Weesmeesters:
Hugo de Groot
Jacob van Dorp
mr. Jan van Treslong

Nieuwe genomineerde
kerckmeesters:
gecontinueert

Heylige-Geestmeesters:
Jan Purtyck
Gysbrecht Joostenz. van
Hogenhouck
Adriaen Screvelss.
Cornelis Zybrantss.
[doorgehaalde regel]

Weesmeesters:

gecontinueert

116r
Leproosmeesters: Leproosmeesters:
Cornelis Maertss. Joachim Robbrechtss.
Drenckwaert Pieter Jacobss.
Lenert IJsbrantss. Claes Janss. procureur
Franchoys van Buyren
Heyndrick Janss.
Huyssitmeesters

Den ontfanck is
begrepen onder die
diaconen van Den Hage.

Ten voors. dage.

Is geaccordeert Weyntgen Egbertsdochter weduwe wijlen
Egbert de smith, de stucke zijdemuyer staende
an haer huys, toebehorende an den huysse van Adriaen Floriss.
Couck, die up haer suppliants muyre leyt,
te mogen affbreecken tot haeren coste.

Ten selven daege is Jacob Dammass.
lijndrayer woonende tot Rotterdamme, geaccordeert
een gat te mogen delven doer de schanttse
achter zijn huys mits datt hij ’t zelve wederomme
sal moeten toeleggen t’zijner coste, zoe verre ’t zelve
namaels geordonneert werde.

116v
Den 2en februarii 1578.
[in de marge]
Presenten:
beyde de burgemeesters
Does
Cryp
Zybrantsz.
Wyeringen
Wolff

Upte requeste gepresenteert bij Salamon
van der Houve, bailliuu van Den Hage.

Burgemeesters ende regierders van Den Hage accorderen
den suppliant de somme van 25 carolus guldens eens
voor de recompense van den moyeten
in den requeste verhaelt.

Den 4en februarii anno
1578.
[in de marge]
Presenten:
schout
Der Does
Cryp
Zybrantsz. scepenen
Wyeringen
Wolff
Steffen Dirixss.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Claes Diricxss.,
eysscher ter eenre up ende ende jegens de weduwe
van Aern Janss. tot Eyckenduynen, verweerster
ter andere zijden, angeleyt 10en decembris
lestleden etc. Scepenen, pertijen, dingtale bij
scriftelicke eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke gehoort, ende
gezyen zeeckere vonnisse bij de voors. gerechte van Den Hage
eertijts tusschen die voors. pertijen geweezen in date 16en dach julii ’77 lestleden,
mitsgaders zeeckere requeste dienvolgende bij den voors.
eysscher den Staten ’s lants van Hollandt overgegeven
ende d’apostille bij den voors. Staten den voors. eysscher
daerup verleent ende gegeven van date den
20en novembris ’77 lestleeden. Ende
up als rijpelicken gelet hebbende condempneren
scepenen den voors. verweerster den eysscher te
betaelen de geëyste twee jaeren renten
tot 20 pont Hollants ’s jaers verscenen Lambrecti

117r
anno ’76 ende ’77. Ende condempneren die
verweerster voorts in de boeten ende costen van de kenninghe tot
tauxatie ende moderatie van den voors. gerechte.
Aldus gepronunchieert den 18en dach
februarii anno 1578.

Upte requeste van Seger
Pieterss.

Schout, burgemeesteren ende gerechte van Den Hage,
gezyen hebbende ’t advys van de weesmeesteren van Den Hage voors.,
seggen dat die voors. weesmeesters
mittet voors. advysseren nyet en mogen volstaen,
maer dat zij behoiren te
advyseren jae ofte neen, sonder eenige
twijffelachticheyt te maecken, alzoe ’t versouck
van de supplianten prima facie concerneert de
weeskinderen, omme ’t zelve sulcxs bij den voors.
weesmeesteren gedaen alsdan bij de magistraet
voirts gedisponeert te worden naer behooren.
Actum 18en februarii 1578.

117v
Den 18en dach
februarii anno 1578.
[in de marge]
Presenten:
alle de scepenen.

Mr. Pieter Baers [?] contra Anthony Veer.

Scepenen appoincteren dat den gedaechde
mitten geëxhibeerden scepenenbryeff,
gepasseert voor scepenen van Dordrecht
in date 15en februarii lestleden, nyet
en mach volstaen maer dat hij in den voors.
brieve sal doen insereren de
vyer belendingen van den huysse genaempt Ratinge,
staende binnen der voors. steede van Dordrecht.
Ende in de plaetsse van den woorden ‘bij den Hove van Hollant’ doen
stellen ‘bij die van den gerechte van Den Hage’. Dat
hij, gedaechde, oeck gehouden sal weezen nopende de
twee morgen lants, in den voors. brieve insgelijcxs
gementionneert, die gelegen souden zijn
in Papendrecht, mede tot
verseeckerheyt van den eysscher, sal specialicken
overdragen voor scepenen ofte wethouderen daeronder
die voors. twee margen lants gelegen zijn
[doorgehaalde regel]
mit
specificatie van zijn vyer belenders.
Ende dit all in conformité van den accorde
tusschen den voors. pertije gemaect
in date den 13en februarii lestleeden.
En dat den voors. verweerder voorts sal stellen
procureur acceptant ende kyessen domiciliën
subject dezer vyerschaere, om [ge]zyen alle ’tgunt
voors. is, gedaen zijnde voorts in dezer saecke

118r
geprocedeert te worden naer behooren.
Ende reserveren de costen ten uuyteynde van dezer
saecke. Actum den 18en februarii anno
1578.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Aernt Corneliss.,
eysscher ter eenre, up ende jegens Jan Buys ende
Pieter Bartss., verweerders ter andere zijden, angeleyt
den 8en octobris lestleeden etc. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende duplycke
gehoort, condempneren den verweerders
d’eysscher te betaelen de
zes waeghen hoyes in questie tot seggen van
goede mannen hem dies verstaende. Ende reserveren
den verweerders heurluyder regres daer ende
alzoe zijluyden te raede bevinden sullen.
Ende compenseren de costen van de kenninghe om redenen den
gerechte daertoe mouverende.
Aldus gepronunchieert upten 25en februarii
1578.

118v
In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Loys
Carbault, eysscher ter eenre up ende
jegens Jan Heijndricxss., backer,
verweerder ter andere zijden, angeleyt den 18en
octobris lestleden. Scepenen, pertijen
dingtale bij scriftelicke eyssch
mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort ende gezyen
zeeckere pachtbryeff bij den eysscher
overgeleyt, ontseggen den eysscher
zijnen eyssch ende conclusie upten verweerder
gedaen ende genomen. Ende compenseren de
boeten ende costen van de kenninghe om redenen den
gerechte daertoe mouverende.
Aldus ut supra.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Loys Carbault, eysscher ter
eenre up ende jegens Gerijt Janss.
in De Clock, verweerder ter andere zijden,
angeleyt den 18en octobris lestleeden.
Scepenen, pertijen, dingtale bij scriftelicke
eyssch, mondelinge antwoorde,

119r
replycke ende duplycke gehoort ende
gezyen zeeckere scepenenbrieff, gepasseert
voor scepenen van Den Hage in date 22en martii
anno 1500 een ende tzeventich nae gemeen scrijven,
ontseggen den eyscher zijnen eysch ende
conclusie upten verweerder gedaen ende
genomen ende condempneren den eysscher
in den boeten ende costen van de kenninghe tot tauxatie ende
moderatie van de gerechte.
Aldus ut supra.

Up huyden den 19en dach februarii anno 1578
hebben schout, burgemeesteren ende
gerechte van Den Hage gecommitteert ende gestelt nae
voorgaende nominatie in de plaetsse
van Joost Jacobss. de Bye, procureur
’s Hooffs van Hollant, zaliger gedachtenis, als dyaecken
in de kercke van Den Hage
mede te dienen Lenert IJsbrantss.,
mij present.

119v
Den 22en februarii anno
1578.
[in de marge]
Presenten:
beyde burgemeesters ende
alle de scepenen, preter
Steffen Dirixss.

Upte requeste van mr. Jeronimus Borre,
raedtsheer.

Bailliuu, schout, burgemeesters ende
gerechte van Den Hage hebben den suppliant
geaccordeert ende accorderen
mitsdeezen te mogen haelen uytet pant van
’t Predicaerenclooster zoeveele witte ende
blauwe vloersteenen als hij in zijner
voorsaele sall behouffven mits
dezelve betalende tot tauxatie ende
priseringe van meesters hem des verstaende.
Actum ut supra.

Upte requeste van Joost
Jacobss., burgemeester.

Is mede geaccordeert te mogen
haelen uytet pant van ’t Predicaeren-
cloostere zoeveele witte ende
blauwe vloersteenen als hij
in zijner voorsaele sal behouffven,
mits deselve betalende als boven.