De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 130-139

« submenu

130r
Upte requeste van den casteleyn van den Hove
volgende ’t appoinctement van den Raede, wezende in date
9en aprilis ’78 nae Paesschen.

Die burgemeesteren ende regierders van Den Hage, gezyen
hebbende die voors. requeste, seggen up ’t versouck
van den suppliant dat de suppliant verswijcht
dat hem als casteleyn van den Hove geaccordeert
is bij die van Den Hage om alle voldoens wille voor hem
ende zijne familie, die zeer cleyn is als geen kinderen hebbende
nochte dienaers houdende, uyte impositie die althans
doer auctorisatie van de Generaele Staeten bij Den Hage
ontfangen ende geheven wert, de vrijdomme van 12 vaten
moselaers, volgende ’t extracte van consente hierbij
gevoucht, hoewel men den suppliant zijn versouck
mit goede redenen hadde mogen ontseggen,
alsoe die van Den Hage geen excys en ontfangen
maer hemluyden alleenlicken geaccordeert is zeeckeren
impost nyet gemeens hebbende
mit eenigen excys, daeraff hij voors. zuppliant ende
zijnen predecesseurs in offitio vrij geweest zijn,
hyerbij gevoucht mede dat de suppliant veel
commesaelen in zijn costen heeft ende genouch herberge
is houdende tot groote naedele van den
ingesetenen van Den Hage, ’t welck zijnen predecesseurs
nyet en plaegen te doene noch oeck nyet en souden
hebben vermogen dan bij consent van Mijnen Heeren
van den Rekeninge, mit welcke gegunde
exemptie van 12 vaten de suppliant hem wel behoort te
laeten contenteren ende voorts betaelen alle
vordere excijssen van wijnen ende byeren, zoedat, onder

130v
correctie van Uwe Mogende Edele heeren men
den suppliant zijn versouck soude mogen
ontseggen. Actum den 11en aprilis
anno 1578.

Den 15en dach aprilis anno
1578.

Is bij bailliuu, schout, Does, Cryp,
Zybrantsz., Wyeringen ende Wolff, scepenen,
[in de marge]
Screvelss. comperyt.
gesloten ende eendrachtelick geaccordeert
dat men van nu voortan up alle rechtdagen,
soewel van den bailliuu-, schout- pacht- ende
kenninckdaegen sullen preciselicken
compareren alle mergens nae negen uuyren, ’s naemiddachs
nae twee uuyren, ofte andere sulcke uuyren als
expresselick upte extraordinarisse vergaderinghen
gedesigneert sullen werden voor
den uuytloope van ’t glaesken
staende in der camere, van een quartiere, up peyne
’t zelve uyt wezende sal elckeen verbeuren
een stuver ende die wil excipiëren, sal geven 2 stuvers.

131r
Den 15en aprilis anno 1578.

’t Huys van Cornelis Koenss. te besichtigen,
soewel in de Hoochstraet als in de Lapstraet.
[in de marge]
Joost van Leeuwen
contra
Neeltgen Koenss. in
2 saecken.
Lesten januarii
’78.
Scepenen appoincteren dat de gedaechde sal bewijsen tusschen
dit ende den naesten rechtdage van de scade die
zij an haer huys ende ’t onderhout vandien
geleden heeft omme, ’tzelve gezien, vorder diffinitivelicken
daerinne gedaen te worden naer behooren.

Wyeringen contra Corn. Janss.
Ad idem ut supra voorts, up coste van ongelijck, te compareren
ter plaetsse contentieulx.
Actum 15 aprilis 1578.

Joost van Leeuwen contra Dirick
Muysser.
Scepenen appoincteren ut supra.
[in de marge]
Lesten januarii ’78.

Machtelt Jacobsdr. weduwe wijlen
Adriaen Diricxss., wonende tot Delff contra
Dirick de messemaker.
[in de marge]
18en januarii ’78.
Te compareren ter plaetsse
contentieulx.

131v
D’selve contra ’t huys van Adriaen Geritss.
Degelickman.
Scepenen appoincteren om inspectie te nemen als boven.

D’selve contra mr. Pieter van Persyns.
Scepenen appoincteren dat den verweerder sal proberen van
zijn geallegeerde tusschen dit ende den naesten
rechtdage ofte dat scepenen etc.

[in de marge]
Den 25en
februarii.
Den rentmeester van de
geannoteerden goederen
bekent ’t jaer ’75 ontfangen te hebben.

[in de marge:]
Den 11en martii.
’78.
Jan van Ryel contra zeeckere besette
flourté.
Scepenen appoincteren dat pertië sullen
bij den anderen
gaen om in ’t vruntlick t’accorderen is ’t
mogelick, binnen den tijt van achte dagen;
indien nyet, sullen scepenen recht doen
naer behoren. Actum ut supra.

Huych de Groot contra ’t huys van
Cornelis Cappella.
[marge:]
Den 18en
januarii ’78.
Scepenen appoincteren dat den gedaechde sal bewijzen
van zijn geallegeerde scade ut supra.

132r
De voochden van ’t weeskint van Blasius Pietersz.
contra besette penningen van Pieter de Febvre

[in de marge]
den 4en martii ’78.
Scepenen condempneren Pieter de Febvre
d’eysscher, soe hij procedeert, te betaelen de
helft van de geëyste somme in questie,
behouden zijn, hem eysschers, recht van de weder-
helft up ’t huys daer
’t weeskints vader zaliger zijn arbeytsloon
an verdient heeft. Ende compenseren de
costen. Actum ut supra.

[in de marge]
den 18en januarii
’78.
Pieter de Febvre contra Adriaen
Corneliss.
Scepenen appoincteren dat pertije up morgen nae de
middage bij den anderen sullen compareren om t’accorderen
is ’t doenlicken; indien nyet, dat scepenen alsdan
sullen recht doen naer behooren.

[in de marge]
Upte kenninghe 25en
februarii ’78.
Cornelis Loyss. contra Claes van
Dam.
Scepenen appoincteren dat pertijen ten wederzijden
sullen proberen heurluyder geallegeerde tusschen
dit ende 14 dagen naestcommende, omme dat gesien
voorts gesententieert te worden naer behooren.
Actum ut supra.

132v
[in de marge]
10en septembris ’78.
Mar[i]tgen Koenen.
De kenninghe te uyten ten naesten rechtdage
up versteck. Actum 15en aprilis ’78.

[in de marge]
4en junii ’78
Jan Janss. tot Sceveningen.
Dezelven te uyten ten naesten rechtdage
up versteck. Actum ut supra.

Den 16en aprilis anno
1578.
Scepensoene tusschen
Pieter Swangijn, eysscher
in cas van inlegginge,
contra Daniel van Barler, verweerder
in ‘t zelve cas.

Scepenen, gezien hebbende de stucken bij den
voors. pertijen den voors. gerechte overgegeven,
appoincteren dat zijlyeden ten weder-
zijden binnen den tijt van 14 dagen sullen doen
recoleren voor scepenen van Den Hage ofte andere
magistraten, alsulcke attestatiën als zijlyeden,
soe onder de handen van attestanten
als voor notaris ende getuigen geteyckent
ende respective gepasseert, geproduceert hebben
[regel doorgehaald]
omme alle ’t zelve gedaen ende voorts gesententieert
te worden naer behooren; ende reserverende de
costen ten uyteynde van den saecke. Actum den
16en aprilis anno 1578.
[in de marge]
Van welcke appoinctemente
den eysscher
protesteerde te mogen
appelleren ofte reformeren
an den Hove van Hollant. Actum ut supra.

133r
Kenninghe te uuyten ten naesten rechtdage:

Adriaen Heyndricxss.’s weeskinderen contra
Huych in ’t Bosch’s weduwe.

Louu Rosenburch contra mr. Jacob Boll
ut supra. Actum ut supra.

Ad idem contra den bouumeester.

Nae den noene.

Upte requeste van
Andries Stynen.

De suppliant sal alsnoch patiëntie hebben tot de
rekeninghe van den tresorier van Den Hage,
Claes Pieterssen van Douu, ende den collecteurs
van den excijs, Cornelis Pieterss. cum suis, gedaen sal zijn
omme, die gedaen wezende, up ’t versouck van
den suppliant gedisponeert te werden
naer behoren.

Upte requeste van Job Janss.

Alzoe de sculde, in dezen geroert, gevallen zijn
in den jaere ’72 ende die burgemeesters ende regierders jegenwoordelicken
dienende daervan geen kennisse en hebben,
sal daeromme den suppliant patiëntie alsnoch
hebben ter tijt ende wijlen toe dat die
rekeninghe van den tresorier van Den Hage
van denselven jaere gedaen sal zijn.
Actum den 16en aprilis ’78.

Den 19 aprilis ’78
is gecompareert ter camere Heyndrick van der Vesque,
burgemeester in Den Bryele, ende heeft zijnen
huyssinge staende upten Cnoeterdijck, daer heer Geyt
canonick in te woonen plach, verhuyrt
den tijt van een geheelen jaere den burgemeesteren,
tot behouffve van Jan Pieterss., predicant, om
vijftich guldens ’s jaers, mits ’tzelve een halff jaer
tevoiren upseggende ende ontfangende ’t voorgaende jaer
van ’77, soe als ’t mogelicken sal zijn.

133v
Upte requeste van joncker
Jan van der Dilff.

Bailliuu, schout, burgemeesteren ende gerechte
van Den Hage, gezien hebbende de requeste ende ’t versouck
van den suppliant, accorderen hem dat hij sal vrij
in Den Hage commen ende wederomme vrij sal
vertrecken sonder eenige exue ofte andere ongelden te betaelen.
Ende nopende de versochte exemptie van de nachwacht-
waecke, dat hij bij zijn dienaer ofte yemant
van zijne familie die voors. nachtwaecke sal mogen
doen bewaeren als ’t zijn gebeurte sal zijn, ten waere
bij der hooger overicheyt overmits den noot
anders worde geordonneert. Ende angaende zijne versochte
exemptie van wijnen ende byeren: alzoe nyemant
van den ingesetenen van Den Hage nochte andere eedellieden van de
jegenwoordige impositie vrij nochte exempt en zijn,
dat die voors. suppliant hem diesangaende
sal conformeren als andere van zijne qualité
doende zijn. Ende sullen nopende ’t forneren
van de soldaten mede in zijnen requeste
gementionneert daerinne gebruycken alsulcke
redelickheyt dat de suppliant geen redenen sal
hebben om hem eenichsins over de magistraet
van Den Hage te beclagen.
Actum den 12en dach aprilis anno 1578.

Adriaen Janss. te geven ordonnantie van 12 stuvers
halve weeck ende heele we[e]ck 24 stuvers.

134r
Den 22en dach aprilis anno
1578.

Upte requeste van heer Claes Dircxss.

Up ’t versouck van heer Claes Diricxss., eertijts
priester, om te hebben alimentatie van de somme van
25 ponden grooten Vlaemsch ’s jaers, seggen de magistraet
van Den Hage dat zij, gezyen hebbende de requeste
van den voors. heer Claes Diricxss., geen
middel en weeten omme den selven
heer Claes van eenige alimentatiën te provideren
uyte goederen noch van de memorie noch van de getijden, in
zijnen voors. requeste breder gementionneert,
alzoe deselve goeden ende incommen meer belast zijn
dan die jaerlicxs alsnoch mogen uytbrengen, alzoe die
predicanten tot twee in getale daeruyt jaerlixs
heffen 600 guldens ende noch hondert gelijcke guldens
voor heurluyder huyshuyre, de leezer ende
schoelmeester thyen ponden grooten Vlaemsch ’s jaers, de coster
27 guldens ’s jaers, d’organist 50 guldens ’s jaers,
den blaeser 6 guldens ’s jaers, behalven noch de alimentatie
van twee persoonen die up ’t incommen van de voors. incommen
geassigneert zijn,, als namentlicken Lubeeck
Dircxss. 24 guldens ’s jaers ende mr. Huych
Janss. 40 guldens ’s jaers; ende alzoe d’andere incommen
van de beneficiën ende andere officiën die in de kercke
van Den Hage gefondeert zijn, meestall verdonckert

134v
ende geforneert werden onder naegenomineerde
mit heure consorten, sulxs dat
die voors. magistraet nocht heurluyder
rentmeester daerachter en weeten te commen,
naedat die voors. requirant mit eenen
heer Floris van Coolhem ende heer Jan Adriaensz.,
althans wonende soe tot Utrecht als tot
Wijck tot Duerstede, van de voors. geestelicke
beneficiën wel geïnformeert zijn ende daer-
van goede kennisse hebben, als geweest hebbende
hyer voortijts, ten tijde van de papisterie, senioren
ende claviger , dat die voors. requirant
mitte voors. twee andere senioren in ’t licht
souden mogen brengen die voors. geestelicke
benefitiën ende offitiën omme, ’tzelve gedaen
zijnde, den suppliant daeruyt alsulcke
alimentatie vergunt te mogen werden
als mijne E. heeren die Staten redelick sal
duncken te wezen, seggende die voors.
magistraet daerbeneffens
(onder correctie uwe Mogende Edele heeren) dat den
requirant eenige behoorlicke alimentatie
gegunt soude mogen worden, indien daer vordere
middelen toe waeren dan voors. is, ofte uyter
goederen van ’t convent van St. Agnyeten.

135r
In der saecke van preferentie hangende etc.

Sall eerst de costen die getauxeert [zijn]
ter somme toe soeveel ’t recht [bedraecht] van de
voorn. gerechte van over de preferent[i]e te staen,
18 stuvers. Waernaer gelost sal werden
den pachtbryeff ende een jaer gepachte rente.
Noch sal volgen ke[r]ck- als rentmeesters van de
Memorie, een jaer renten die voors. Pieter Cornelis
volgen etc. volgende zijnen bryeven.

[de folia 135v en 136r zijn onbeschreven]

136v
In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Cornelis
Wyelant, eerste deurwaerder van der camere van den
Raede in Hollant, eysscher ter eenre up ende
jegens ’t uytgedaechde huys ende erve staende
an de oostzijde van de merckt, eertijts genaempt
Den Bryell, ’twelck verantwoort wert
bij Dirick Janss. van Wourden, verweerder
ter andere zijden, angeleyt den 18en
januarii lestleeden. Scepenen, pertijen,
dingtale bij scriftelicke eysch, mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke
gehoort ende gezien alsulcke verifficatiën, stucken ende andere
munimenten als die voors.
verweerder tot zijnder intentie onder die
voors. gerechte geproduceert heeft, ende
genomen oeck inspectie oculaer van den huysse
voors., ende up als rijpelicken gelet hebbende,
hebben de voors. verweerder gecondempneert
ende condempneren hem mitsdezen den eysscher
te betaelen ’t jaer-custinge, gevallen meye
anno ’73 ende mitsgaders de helfte van de
custinge verscenen meye anno ’76 surcerende
d’executie vandien voor d’enen helft den tijt
van vyer maenden ende voor d’anderen helft
vyer maenden daeranvolgende, offslaende
dat deuchdelicken blijcken sal daerup
betaelt te wezen; ende

137r
nopende ’t geëyschte jaer ’77 condempneren
scepenen den voors. verweerder volgende zijne presentacie
te betaelen binnen een maent naestcommende,
verclaerende dat nopende de geëyschte jaeren van
’73, ’75 ende de wederhelft van ’76, die voors. verweerder sal
genyeten ’t effect van de octroye bij die van Den Hage daer-
van geobtineert; ende compenseren de boeten
ende costen van de kenninghe om redenen den gerechte daer-
toe mouverende. Aldus gepronunchieert upten
29en aprilis anno 1578.

Den 29en dach aprilis
anno 1578.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Willem Willemss., wonende
bij de Noortmolen, ende joncker Pieter de Febvre,
heere van Werckendam, mit hem gevouchde eysscher
ter eenre up ende jegens Adriaan Corneliss.,
verweerder ter andere zijden, angeleyt den 22en
aprilis lestleden etc. Scepenen, pertijen, dingtale bij
scriftelicke eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke, gehoort ende gesien alsulcke
certifficatiën ende andere stucken als zijlyeden

137v
elcxs tot zijnder intentie hebben geproduceert,
verclaeren d’ontwaringe bij den eysscher
ende gevouchde den verweerder gedaen qualicken
ende t’onrechte gedaen te zijn, nopende ’t gebruyck
van de helft van de landen van den jaere ’78.
Ende absolveren den verweerder dien-
volgende van den eysch ende conclusie aen den eysscher
nopende ’t gebruyck van den selven jaere up hem gedaen,
behouden den voors. eysscher zijn regres daer
ende alzoe hij te raede bevinden sal. Ende
compenseren de boeten ende costen van de kenninghe
om redenen den gerechte daertoe mouverende.
Aldus gepronunchieert upten
29en aprilis ’78.
Van welcke voors. vonnisse Willem Willemsz. eysscher illico
protesteerde te mogen appelleren ofte reformeren
an den Hove van Hollant.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen d’erffgenamen van
Jacob Vermy [?], eysscher ter eenre up ende jegens
’t huys van mr. Jacob Koenenz.,
staende upte Spoye, die bij den selven mr.
Jacob verantwoort wert, verweerder ter
andere zijden, angeleyt den lesten januarii

138r
lestleeden. Scepenen, pertijen dingtale bij
scriftelicke eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke gehoort.
Verclaeren den eysschers tot heurluyder eysch ende
conclusie sulcxs ende in dier vougen sij die upten
verweerder gedaen ende genomen hebben nyet
ontfanckelicken. Ende condempneren
den eysschers in de boeten ende costen van de kenninghe tot
tauxatie ende moderatie van de gerechte. Aldus
gepronunchieert upten 9en dach maii anno 1578.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout ende
gerechte van Den Hage tusschen Bastiaen Aelbrechtsz.,
backer in Den Ancker, als man ende voocht van
Maritgen Jansdochter van Ouwen als erffgenaem van mr.
Jan van Ouwen hoeren vader, eysschers ter eenre
up ende jegens d´uytgedaechde halve margen
lants leggende in Eyckenduynen achter wooninge
ende landen van den voorn. mr. Jan, toebehorende Claes
Pier Lubbe, die bij den selven Claes Pieterss.
verantwoort wert, verweerder ter andere zijden angeleyt
den 4en februarii lestleeden. Scepenen,
pertijen dingtale bij scriftelicke eysch
mondelinge antwoorde, replycke ende duplycke
gehoort. Verclaeren den eysscher ter zijnen eysch
ende conclusie upten verweerder gedaen ende genomen, alsnoch
nyet ontfanckelicken. Ende condempneren d’eysscher
in de boeten ende costen van de kenninghe tot tauxatie ende moderatie
van de gerechte. Aldus ut supra.

138v
De saecke van Barler ende Pieter
Zanguyn uytgestelt een maent voor alle
delay.

Jan van der Grave contra Aelbrecht van der Aa.
Scepenen appoincteren dat den curateur sal
doen zijne rekeninghe voor de magistraet van Den Hage,
die hem gecommitteert hebben, ende daerbeneffens
overleveren de cautiën bij den voors. curateur van de
legatarissen ontfangen, waeraff d’eysscher mach
lichten copie soe hij ’t verstaet. Actum
9en maii 1578.

[in de marge]
Upte kenninghe
Katrine Bartholomees contra
mr. Jacob Boll.

Scepenen appoincteren dat den verweerder nopende
de somme bij de eysschersse geëyscht
gehoort sal worden bij eede ende bij monde,
off d’eysschersse de
pennninghen bij haer geëyscht hem
verweerder nyet angetelt en heeft, ofte
dat hij verweerder deselve ofte gelijcke
penninghen nyet anderssins en heeft geprofiteert
van haer penninghen ofte brieven die zij

139r
an wijlen heer Laurens van Bronchorst
ten achteren was, naer vermogen
zeeckeren brieven van constitutie in de sterfhuysse van de voors.
wijlen heer Laurens bevonden in date den 16en
octobris 1500 ’tzeventich, houdende een jaerlicxe rente
van 68 ponden, 15 schellingen, van 40 grooten Vlaems ’t pont, omme
’tzelve gedaen zijnde alsdan voorts in der
saecke gedisponeert te worden naer behooren.
Actum den 9en maii anno 1578.

Jan Corneliss., scrijnwercker, contra
besette goederen van Wiven[?] Janss.

Scepenen appoincteren dat pertijen sullen gaen tusschen dit ende 14 dagen
voor goede mannen om hemluyden t’accorderen, is ’t doenlicken;
indien nyet, heurluyder gebesoingeerde
te stellen bij gescrifte omme dat gesien
voorts gedisponeert te worden naer behooren.
Actum ut supra.

Scepenen pertijen wederomme gehoort, mitsgaders ’t consent van-
wegen den voors. verweerder gedragen, daerbij hij verclaert heeft te-
vreden te zijn dat d’eysscher den oorbaer
mit sijn huys sal mogen doene, doet te nyet
d’instantie tusschen die voors. pertijen voor de gerechte
alhyer gehangen hebbende, behouden den voors. eysscher
zijn actie van scaede ende intereste die hij sustineert

139v
hem van den voors. verweerder te competeren
omme deselve actie te
institueren voor de voors. gerechte daer ende alzoe
hij te raede bevinden sal, behoudens den voors.
verweerder zijn defentie ter contrarie,
mits dat de g’arresteerde goederen sullen
blijven in arreste ten uuyteynde van der saecke,
ofte dat hij verweerder deselve
sal mogen lichten onder cautie suffissant.
Ende compenseren de costen. Actum ut supra.

Den 10en maii 1578.

[in marge]
Presenten:
Does
C. Zybrantsz.
A. Cryp
Wyeringen
Wolff
Joost van Leeuwen contra Neeltgen
Koenss.

Scepenen, pertijen gehoort ende geweest hebbende
binnen de huysse contencieulx ende up
als genomen hebbende inspectie oculaer,
mitsgaders gezyen zeeckere certifficatiën
bij den verweerster geproduceert, oeck
mede hyerup gesien ’t octroye van
Den Hage ende up als rijpelicken gelet hebbende,
verclaeren dat de verweerster de
jaeren ’73, ’74, ’75 ende ’76 sal genyeten ’t effect van
’t octroye van Den Hage in date 13en maii ’77,
ende condempneren de verweerster nietemin
in de costen van de instantie. Actum den 13en maii anno 1578.

Cornelis van Soutelande contra
Aernt Pauu.

Scepenen geweest
hebbende in den
huysse in questie ende hyerup gesyen
’t octroye van Den Hage, verclaeren dat den
verweerder nopende de jaeren ’73, ‘74, ’75 ende ’76
sal genyeten ’t octroye van Den Hage.