De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 140-149

« submenu

140ar
Joost van Leeuwen contra Sirclaes.

Scepenen ut supra geweest hebbende in den huysse in
questie ende gezyen zeeckere certifficatie
bij den verweerder in rechte overgeleyt, verclaeren dat den
verweerder sal genyeten ’t effect van ’t octroye van Den Hage nopende de
geëyste jaeren van ’75 ende ’76. Ende condempneren
den verweerder nyetemin in de costen. Actum 13en
maii 1578.
[in de marge]
1576

Idem contra Dirck Muysser.

[doorgehaalde regel]
Scepenen, geweest hebbende in den huysse in questie
ende pertije ten weder-
zijden gehoort, verclaeren dat den verweerder sal
genyeten ’t effect van ’t octroye van Den Hage, de geëyste
jaeren van ’73, ’74, ’75 ende ’76.
Ende condempneren den verweerder nyetemin in de costen.
Actum ut supra.

Hugo de Groot contra Cornelis
Cappella.

Scepenen appoincteren dat de attestatie
gepasseert voor Pieter Pols,
notaris, ende zeeckere getuygen, gerecolleert
sal worden voor scepenen van Den Hage tusschen dit ende den
naesten rechtdage omme dat gedaen voorts ten
princepaele gedisponeert te worden naer behooren.
Actum 13en maii anno 1578.

140av
Den 13en meye 1578.

In der saecke van den voechden van de achtergelaeten
weeskinderen van Adriaen Henrixs. contra twee margen
lants gelegen an de oostzijde van de Dennewech, toebehoert
hebbende Adriaeen van Borsselen, nu beseten ende gebruyckt bij
Adriaentgen wedue wijlen Huych in ’t Bosch ende verantwoort werdende
bij de voors. wedue ende Adriaen Benninck ende de wedue
van Cornelis Messing gevouchdens.
Scepenen appoincteren dat de verweerster ende de
gevouchdens tusschen dit ende den naesten rechtdage sullen
overleggen ende brengen onder scepenen haerluyder bryeven ende titule van de
voors. twee margen in questie omme, deselve gesyen, alsdan vorder
gedisponeert te werden naer behoren.

Louris Rosenburch contra
Cornelis Ysbrantss.
Scepenen appoincteren dat den eysscher sal
overleggen in rechte copie van den
coopbryeff van den vijff margen lants die
mr. Jacob Boll van den eysscher gecoft heeft omme,
d’selve gesyen, voorts in der saecke gedaen
te worden naer behooren. Actum 13en
mey 1578.

Den 27en dach maii anno
1578.
Louris Rosenburch contra Cornelis Ysbrantsz.
Scepenen appoincteren dat den verweerder binnen
den tijt van een maent naestcommende
suffisantelicken sal proberen bij goede specificatie hoe-
veel renten staende ende geÿpotequeert zijn upte
wooninge ende landen daer dese questie uuyt
spruyt ende an wyen hij jaerlicxs die
renten betaelt heeft [vervolg op f. 141r]

140br [inliggend los blad]
Adriaen Adriaensz., comen, heeft vercocht Pieter Heyndrixss. Taell
een huys ende erve staende op Sceveninghe in de Keyssersstraet vrij etc.,
belegen zijnde an de noortzijde den ouden heerwech, an de
oostzijde de wildernisse, an de zuytzijde Lenert Zymonss.
ende an de westzijde den heerwech, om de somme van
32 lb grooten Vlaems 4 gulden, te betaelen 2 lb martii ’77, die betaelt
zijn, ende voorts alle jaers martii 10 gulden geduyrende
etc. Actum 20en maii ’78, present Cryp, Steffen Dircxss.

Tot versoucke van Cornelis Franss.
Olivier .
Adriaen Adriaensz. comen, oudt omtrent 60 jaeren,
rechtelicken gedaecht zijnde, tuycht bij eede dat warachtich es
dat hem deposant wel indachtich es dat alsulcken
gange ofte gemeen pat als leggende is tusschen ’t huys van Floris
Cornelissz. ende van Clara Pieterszn. ruymer is geweest
omtrent een voet ende voor redenen van wetenschap

Upte questie van de erffscheydinge gereesen weesende
voor den schout ende gerechte van Den Hage tusschen Cornelis Franss.
Olivier, eysscher ter eenre up ende jegens Clara Pieters-
dochter, verweerster ter andere zijden, nopende alsulcken
heyningen als den eysscher gestelt hadde tusschen hem ende den
verweerster, d’welcke de verweerster sustineerde nyet behoirlicken
gestelt te zijn, sustinerende mede den eysscher alsulcken
pat als lyep achter des voors. verweersters erve
nyet te hebben zijn oude breete ende wijte ende dat de voors.
verweerster sculdich soude weezen haer
gesette paelen daernaer in te haelen.
Scepenen, geweest hebbende ter
plaetsse contencieulx, genomen inspectie oculaer
ende gehoort alsulcke getuygen als die voors. eysscher tot zijnder
intentie heeft willen produceren, ende oeck gesien zeeckere
scepenenbryeff bij den verweerster geproduceert in date
20en decembris 1569, ende up als rijpelicken
gelet hebbende, condempneren den voors. eysscher zijn heyninge
up te nemen ende die lijnerecht setten,
rayende van den westhouck van der verweersters
gevel, ende ’t heck up te laeten gaen
naer den westen, mits dat die
voors. verweerster alsdan volgende haere presentacie mitten voors. eysscher
sal heyningen in alsulcker manieren als men upten dorpe

140bv
van Sceveninghe gewoonlicken is buyrheyninge te setten, etc.
Ontseggen den voors. eysscher zijne vorderen eysch ende conclusie,
sulxs hij die gedaen ende genomen heeft, ende condempneren
den eysscher in de costen van de erffscheydinge tot tauxatie
ende moderatie van de gerechte. Aldus gepronunchieert upten
dorpe van Sceveninghe upten 20en maii anno 1578.

141r [vervolg van fol. 140av]
gehadt geduyrende den tijt hij possesseur van de vercofte
wooninge alhyer in questie geweest is, ende wat
renten hij verweerder, geduyrende denselven tijt dat
hij de wooninge in eygendomme beseten heeft, offgelost
heeft gehadt, omme, all ’tzelve gezyen,
voorts in der saecke gedisponeert te worden
naer behooren. Actum 27 maii 1578.

[in de marge en na 7 regels over de hele breedte:]
Scepenen
appoincteren dat den verweerder
zijn
[doorhaling]
stucken sullen
inbrengen tusschen
dit ende ad
primam, up versteck up peyne dat scepenen sullen recht doen van ’tgunt onder hemlyeden
bevonden sal worden. Actum 15en julii anno 1578.

Idem contra eundem.
Scepenen appoincteren dat d’eysscher sal
verifiëren bij wat titule hij de
scultbryeff daer de geëyschte
penningen uuyt spruytende zijn,
vercregen heeft omme, ’tzelve gesien, voorts in der
saecke gedisponeert te werden naer behooren.
Actum ut supra.

Den 3en dach junii anno
1578. Presenten: alle de scepenen preter
Steffen Diricxsz.
Opte questie van de erffscheydinge hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen Adriaen Aertss.,
houtcooper, eysscher ter eenre up ende jegens de kinderen van
Jan Adriaenss., timmerman, verweerders ter andere zijden,

141v
beroerende alsulcken begonnen werck van de geschooten
put om bij den eysscher een gemetselt faulte van een privaet gemaect te
werden, waerjegens bij de voors. verweerders
gesustineert is geweest dat die voors. eysscher
mit zijn voors. begonste werck nyet voorts en soude
mogen gaen, tenwaere hij eysscher mit zijn
muyre responderende jegens den verweerders erve
drie voeten vandaer bleeff, alligerende tot dien
eynde zeeckere keure ende costuyme van Den Hage die
in sulcken cas spreecken ende disponeren soude.
Ende bij den voors. eysscher ter contrarie gesustineert ende
geheelicken die voors. keure ende ordonnantie ontkent
zijnde, versouckende mit zijn begonste werck
voorts te mogen gaen, soe hadden scepenen
ten versoucke van de voors. pertijen gecompareert ter
plaetsse contencieulx, ende genomen hebbende
inspectie oculaer, ende naer
voorts vanwegen den voors. eysscher den voors. verweerders
gedaen was zeeckere presentacie
dat hij tevreden was de muyre van ’t voors.
privaet, responderende an ’t erve van den voors. verweerders,
te maecken een heele steen dick, sonder
eenige lichten ofte andere luchtgaeten responderende
up heurluyder erve, up welcke presentacie de voors.
verweerders hem gerefereert hebbende
tot discretie van den gerechte, hebben scepenen
verclaert dat die voors. eysscher volgende zijne voors.
presentacie mit zijn begonste werck als boven
sal mogen voortvaeren. Ende compenseren
de costen om redenen den gerechte daertoe
mouverende. Aldus gedaen upten 3en junii
anno 1578.

142r
Gesien de declaratie van costen den gerechte
van Den Hage overgegeven vanwegen Pouwels
Pouwelss., waert in De Moriaen, eysscher ende declarant
in cas van injurie ter eenre, up ende jegens
Cristiaen Quirynss., gedaechde in ’t selve cas,
verweerder ter andere zijde, mitsgaders mede gesien
de diminutie vanwegen den verweerder daerjegens
gedaen, hebben deselve costen getaxeert ende
gemodereert, taxeren ende modereren mitsdesen
ter somme toe van zeven ponden van 40 grooten ’t pont,
behalven de costen van de executie ende executeur, zoe
verre men deselve costen innen ende executeren sal
moeten. Aldus ut supra.

Gesien de declaratie van costen den gerechte van Den
Hage overgegeven vanwegen Pieter Sanguyn Pieterss.
als verantwoordende zijn gearresteerde goederen,
eysscher ende declarant ter eenre up ende jegens
Claude de Glarges, secretaris ’s Hooffs van Hollant,
gecondempneerde ende verweerder ter andere zijden,
mitsgaders mede gesien de diminutie vanwegen
den verweerder daerjegens gedaen, hebben deselve
costen getaxeert ende gemodereert, taxeren ende
modereren mitsdesen ter somme toe van vyer
ponden, zestien scellingen van 40 groten ’t pont, behalven de
costen van de executie ende executeur, soe verre
men deselve costen innen ende executeren sal
moeten. Aldus ut supra.

142v
[regel doorgehaald]
27 mey ’78.

Pieter Cornelisz. contra Lysbeth van
Montfoort.

Scepenen pertijen ten wederzijden gehoort,
mits bij den voors. eysschers huysvrouwe
verclaerende bij eede dat zij mit wijlen
Cornelis Michielss. slot van rekeninge gemaect heeft
ter somme toe van vijff guldens 19 stuvers, zoe van verteerde
gelagen als andere geleende penningen, den voors.
Cornelis tot zijnen versoucke tot diverssche tijden
geleent, mitsgaders oeck bij den eysscher
verclaerende dat de voors. wijlen Cornelis
voorcommende bij hem eysscher ’t zelve geconfesseert
heeft sulxs gescyet te zijn, seggende noch daer-
bij: ‘ ’t is een pont groot min een stuver; laet
ons noch een byerken drincken, soe
is ’t effen gelt’, ofte diergelijcke woorden in
substantie – condempneren scepenen den voors.
verweerster den eysscher die
voors. geëyschte zes gulden te betaelen
ende compenseren de costen. Actum
3en junii 1578.

[in de marge]
Up huyden den
20en junii heeft
d’eysschers huysvrouwe
gedaen den behoirlicken
eedt volgende ’t voors.
appoinctement.

Margryete Joosten, weduwe
wijlen Willem Koenss., contra Cryn
Koenss.
21 martii ’78.

Scepenen pertijen gehoort, verclaeren dat
d’eysschersse den verweerder sal leveren pertinente
specificatie van de goederen bevonden in de sterffhuysse

143r
van wijlen zijnen vader ende styeffmoeder daervan geen
sciftinge ende nochte sceydinge off gedaen en es,
gesterct bij eede; ende dat den
verweerder nae de leveringe van de voors. specificatie
als vooren binnen 14 dagen zijn actie sal institueren
up peyne van versteecken ende reserveren de
costen ten uyteynde van der saecke. Actum ut supra.

[deels in de marg en deels tussen de regels:]
Scepenen, pertije
gehoort, verclaeren dat d’eysschersse mit haer geëxhibeerde inventaris sal mogen
volstaen, mits denselven sterckende bij eede, soe verre den verweerder ’tzelve
begeert, verclaerende voorts dat
den verweerder zijn actie sal institueren,
zoe verre hij eenige
heeft, binnen 14 dagen
volgende voorgaende appoinctemente.
Actum 15en julii 1578.
Welcken eedt d’eysschersse presenteerde te doen, die
haer bij den verweerder
verdraegen is.

De wedue van Jan Michielss. contra
Jonge Jan schuytvoerder,
den 13en mey ’78.

Scepenen, pertije gehoort ende gezyen hebbende ’t register
van wijlen Jan Michielss., d’eysschersses
overleden man, condempneren den verweerder
[doorgehaalde regel]
in den eysch van de eysschersse,
mitsgaders in de costen. Actum.

Vincent van Wyeringen contra Cornelis
Janss., backer.
Scepenen condempneren den eysscher de sommatie
an den verweerder gedaen costeloes ende
scadeloes aff te doen. Actum ut supra.
Vincent dienvolgende revoceert van de voors. sommatie
ende versochte daervan acte.

143v
Huych de Groot, secretaris,
contra ’t huys van mr. Cornelis de
Cappella.
Den 18en januarii 1578.

Scepenen pertijen gehoort ende genomen
hebbende inspectie oculaer van den huysse in
questie ende gesien hebbende zeeckere certifficat[i]e,
bij den verweerders in rechte geproduceert,
ende up als rijpelicken gelet hebbende,
condempneren den verweerders d’eysscher te
betaelen de jaeren ’72, ’73,
’74 ende ’77. Surceren d’executie
nopende de voors. jaere ’73 tot
Allreheyligen naestcommende. Ende nopende
de geëyste jaere ’74 surceren
d’executie
tot meye daeranvolgende, mits stellende cautie ad octo. Ende beroerende
de geëyste jaeren ’75 ende ’76
verclaeren scepenen dat den verweerder[s] voors. sullen
genyeten ’t octroye van Den Hage.
Ende compenseren
nyetemin de costen van de instantie om redenen den
gerechte daertoe mouverende. Actum
20en junii 1578.

144r
Joost van Leeuwen contra 't huys van Baernt
de beeldesnijder.

Den 27 mey 1578.

Alzoe bij Vincent van Wyeringen als toesiende voocht
van de weeskinderen van wijlen Baernt de beeldesnijder voor defentie
geallegeert werde dat ’t huys daeruuyt de
geëyste renten spruyten in desen voorleden
trouble gansselicken geruyneert ende ten uuyterste
desolatie gecomen was, ende nyetemin
tevreden was de geëyste vyer jaeren te
betaelen tot discretie van scepenen, daertoe den
voors. eysscher hem insgelijcxs refereerde.
Soe hebben scepenen volgende dien den verweerders gecondempneert
den eysscher te betaelen twee jaeren renten
mit remissie van den andere twee jaeren. Actum
den 4en junii 1578.

Den hoomans van Sint Josephsgilde
contra Aernt Claess. scrijnwerker.

Scepenen appoincteren dat den verweerder sal doen zijn
prouffve nae vermoegen de
gildebryeff tusschen dit ende Sint Gillis naestcommende,
ofte dat hij nae die tijt zijn ambacht sal
laeten, all volgende den voors. gildebryeff.
Actum 4en junii 1578.

144v
Voor de consultatie ende eysch te bouck te stellen, 3 s.
Van elcken termijn te houden, drie groot.
Van een eysch mit middelen, 3 s.
Van der saecke te voldingen voor de vyerschaere
sonder datter kenninghe nae volcht, 4 stuvers; ende indien
[doorgehaalde regel]
de saecke wederomme
daernae ter camere verhaelt wert,
2 st.
Van een kenninghe te voldingen, 8 st.
Voor recht te maecken om te pachten
etc., 4 st.
Van upten dach van vercopinge de tijt vorder te bevestigen geocupeert te wesen [?] 2 s.
Van een erffsceydinge te voldingen, 6 st.
Van een billjet te scrijven van de weet om ten rechte te besteeden, 1 s. 6 d.
Saecken die men bij scriftuyren bedingt,
1 blat 3 st.
Voor de sententie te hooren pronuncieren, 1 s.
Alle extraordinaris ende onvertoegen
recht naer ouder gewoonte, 12 s.
Van alle hoffaerden voor de bailliuus
vyerschaere, 15 s.
Sonder dat de talluyden eenich vorder salaris,
’tzij voor de bailliuu- ofte schouten-vyerschaere
van de pertijen sullen mogen nemen ofte eysschen dan
als voors. is.

145r
Bailliuu, schout, burgemeesteren ende gerechte van Den Hage, hebben
gestatueert ende geordonneert ,
statueren ende ordonneren mitsdesen dat de
talluyden, staende voor de vyerschaere van de bailliuu
ende schout van Den Hage, hen sullen reguleren
van nu voortan
te mogen eysschen salaris
sulxs als hyernaer volcht, sonder dat zijlieden
directelicken ofte indirectelicken
eenich voorder, recht ofte salaris meer sullen mogen
eysschen. Actum 15en julii
1578.

145v
Gesien die declaratie van costen den gerechte
van Den Hage overgegeven vanwegen Adriaen van der
Cryp Willemss., eysscher ende declarant ter
eenre up ende jegens d’erffgenamen van mr.
Aelbrecht Janss. gecondempneerde ter
andere, mitsgaders die diminutie vanwegen
den voors. gedaechde gedaen, die hem refereerde tot
discretie van den gerechte, hebben deselve costen
die bedragende waeren tot meerdere somme
getauxeert ende gemodereert, tauxeeren ende modereren
mitsdesen ter somme toe van 37 stuvers, behalven
de costen van de executie ende executeur, soe verre
men deselve innen ende executeren sal
moeten. Actum den 20en junii 1578.

Is geaccordeert de twee overtochten te
doen maecken mitten aldereersten volgende d’acte
van ’t consent van den heemraeden. Actum 20en
junii 1578.

Upte requeste van mr. Jacob de
la Merssche.
Schout, burgemeesteren ende gerechte van Den Hage seggen
dat den suppliant de betalinge in zijnen
requeste versocht behoorde gediligenteert
te hebben an den magistraeten van Den Hage alsdoen in
’t gouvernemente zijnde ende dat hij daeromme
zijne betalinge sal mogen
[doorgehaald]
versoucken daer ende alsoe hij te raede bevinden sal.

146r
De bailliuu contra Jacob Franchet.
Scepenen appoincteren dat den gedaechde sal antwoorden,
ofte dat de clachte zijn
voortganck sal hebben, ende
condempneren Jan van Ryel, talman van den gedaechde,
alsoe hij zijne dingtale jegens de notoire
costuyme van de vyerschaere gevoert heeft,
in een ypocras van twaelff stuivers, interdicerende hem
van gelijcke meer te doen. Actum 20en junii 1578,
waernaer Jan van Ryel versocht copie van den eysch.

De bailliuu contra Cornelis
Claess., waert in Den Vyerheemskinderen.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicken eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende duplycke
gehoort ende gesien alle ’tgunt pertijen ten weder-
zijden hebben geproduceert,
verclaeren den eyscher tot
zijnen eysch ende conclusie sulxs hij die
upten gedaechde gedaen ende genomen heeft,
nyet ontfanckelicken, ende compenseren
de costen om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus ut supra.

146v
[in de marge]
Den 25en
junii anno 1578.
Heyndrick Lambrechts-
zoon, munter, heeft
eedt gedaen van
getrouwicheyt.
Is geresolveert dat men up
woonsdage toecommende precyse de clocke
halff ure acht de santlooper sal om-
desetten om de gefurneerde kenninghen aff
te doen soevere ’t mogelicken is.

Den 25en dach junii anno
1578.
[in de marge]
Presenten:
Cryp
Zybrantsz.
A. Screvelss.
Wyeringen
Wolff

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
mr. Dirick van Meerkercke, eysscher ter
eenre up ende jegens Adriaen Janss.
van Wassenaer, verweerder ter andere
zijden van de kenninghe angeleyt den 12en dach
novembris anno 1577 lestleeden etc.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke
ende duplycke gehoort ende gesien zeeckere
accort in date den 16en maii 1577
bij den verweerder geproduceert, verclaeren (in
regardt dat de outste ypotikarissen ende die
beter recht hadden, van heure selve gerechticheyt hebben geweken
ende mitten eysscher
van heurluyder sculden geaccordeert, sonder welcke
accorde de gedaechde als nyet hebbende dan naecte
actie personele, apparentelicken van zijnen
geëyste sculde nyet een stuver
gehadt souden hebben) dat de verweerder

147r
naer advenant zijn voors. achterweesen hem mede
zal reguleren volgende
’t voors. accort ende ’tzelve achtervolgen. Ende
compenseren de boeten ende costen van de kenninghe om redenen
den gerechte daertoe mouverende. Aldus
gepronunchieert den 28en junii 1578.
[in de marge:]
Den verweerder protesteert
etc. ten selven
dage.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout ende
gerechte van Den Hage tusschen meester Dirick van
Meerkercke, eysscher ter eenre up ende jegens
Frans Reyerss., verweerder ter andere zijden
van de kenninghe angeleyt den 12en novembris anno
1577 lestleeden etc. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke eysch,
exceptie ende antwoorde, mondelinge replycke ende duplycke
gehoort absolveren
den voors. verweerder van deser instantie
ende compenseren de boeten ende
costen van de kenninghe om redenen den gerechte daer-
toe mouverende.

Cornelis Wyelant contra Claes
van Dam.
Scepenen appoincteren dat d’eysscher
onder de gerechte exhiberen sal specificatie
onder zijne hant van de geëyschte verteerde costen, inhoudende
distinctie van de daegen, sommen ende persoonen Ende oeck
sal beantwoorden de twee certifficatiën bij den verweerder geproduceert, soe-
verre ’t hem gelyeft, alles binnen 14 dagen up
peynen dat scepenen t’eynden den voors. tijt sullen recht
doen up ’tgunt onder henlieden

147v
alsdan bevonden sal worden. Ende reserveren de
costen ten uyteynde van der saecke. Actum den 25en
junii 1578.

In der saecke van der kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Jan van Ryel
als pachter van den impost van den turff, eysscher
ter eenre, up ende jegens Adriaen Pieterss.
Groen, verweerder ter andere zijden, angeleyt
den 21en januarii lestleeden etc. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort,
absolveren den
verweerder van der instantie ende compenseren
de boeten ende costen van der kenninghe om redenen den
gerechte daertoe mouverende. Aldus
ut supra.

148r
Den 25en dach junii anno
1578.
[in de marge]
Presenten:
Joost Jacobsz. burgemeesters
Frederick van der Elburch

Cryp
Zybrantsz.
Screvelss. scepenen
Wyeringen
Wolff

Moyaelen
Geryt Janss.
Geryt Aertss.
Heyndrick Janss. vroetscappen
Aernt van Rysbergen
Lenert IJsbrantsz.
Bartholmeeus Zymonss.

Is geaccordeert dat men de publicatie
doen sal van der verhoginge van den wijnen ende byeren
gelijck die upgelesen is, mits dat die
byertappers de pharoo nyet meer sullen
mogen verhogen upte voere[?] een oortgen,
ende anders geen byeren.

Willem Aemss. ende Cornelis Dircxss.
vervangende Olivier Pieterss., woonende tot Loosduinen,
constitueren Claes Janss. procureur postulant
cum ratifficatione. Actum 11en julii
1578.

148v
Opte questie van de erffsceydinge hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Gerrit Louriss. backer, eysscher ter eenre
op ende jegens Thomas Meliss. verweerder
ter andere zijden, nopende zeecker verbot bij den
eysscher gedaen van zeecker pothuys bij den
voors. verweerder begonst te timmeren. Scepenen
geweest hebbende ter plaetsse contencieulx,
genomen inspectie oculaer ende oeck gehoort
de dingtale van pertijen ende up als rijpelicken
gelet hebbende verclaeren ’t verbot bij den voors.
eysscher den verweerder gedaen qualicken ende
t’onrechte gedaen ende dat ’t begonste
werck zijn voortganck
hebben sal. Ende compenseren de
costen van de erffsceydinge om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus gepronunchieert
den 11en julii 1578.

[In marge]
Elburch ende
Dorp.
Up ’t versouck gedaen bij Frederick van der Elburch
ende Jacob van Dorp als crediteurs van
mr. Jacob van der Mersche omme onder cautie suffisant
te mogen lichten zeeckere penningen gearresteert
onder Cornelis Zybrantss. als cooper van de huyssinge
ende erve van den voors. mr. Jacob van der Merssche,
hemluyden requiranten van den voors. Merssche
competerende uuyt saecke van eenige waeren
bij hemluyden respective den voors. De la

149r
Mersche vercoft ende gelevert. Daer-
jegens die voors. Cornelis Zybrantsz. sustineerde
dat hij die voors. De la Mersche geen penningen sculdich
en was uuyt te reycken voor- ende alleer die voors.
De la Mersche offgedaen soude hebben de hooftsomme
mitte verlopen onbetaelde renten van twee
ponden grooten Vlaems ’s jaers die mr. Reyer van der Does,
rekenmeester altans residerende tot Utrecht, upte
voors. vercofte huyssinge spreeckende hadden.
Scepenen die voors. pertijen ten vollen an wederzijden
gehoort hebbende, gesien mede
zeecker contract van date den 9en martii
tusschen de voors. De la Mersche ende Cornelis
Zybrantss. gemaect mitsgaders zeeckere
bezegelde brieven daernaer
gevolcht van date den 10en martii
beyde lestleeden, hebben verclaert ende verclaeren
mitsdeesen den voors. requiranten tot heur
versoucke alsnoch nyet ontfanckelicken,
maer dat die voors. gearresteerde penningen
sullen blijven in arreste tot verseeckerheyt
van den voors. requiranten.
[regel doorgehaald]
Actum den
11en julii 1578.

149v
Den 15en dach julii anno
1578.

Upte requeste van Vrederick Brunt.

Bailliuu, schout, burgemeesteren ende regierders van Den
Hage seggen
voor heurluyder advys up ’t versouck van den suppliant
dat, alsoe de scutterie van de Coloveniers Doelen
bij den Staten dezer landen gegunt ende gegeven is
de kercke ende 't spinhuys van ’t convent van
Sinte Elysbetten alhyer, de welcke dien-
volgende de voors. kercke hebben doen vercoopen
[regel doorgehaald],
dat daeromme den suppliant,
alsoe dese saecke den magistraet
van Den Hage nyet en concerneert
(onder correctie
altijt van U. Mogende Edele Heeren) zijn
versouck behoort te doen an de voors. Mijnen Heeren
die Staten. Actum ut supra.

Upte requeste van Jacob van
Perzyn omme te hebben [exemptie].

Alsoe d’exempte persoonen in des suppliants
contract mit die van Den Hage gemaect
van date den 2en augusti anno 1564, verclaert,
alsnoch geen vrijheyt ofte exemptie van de
jegenwoordige impositie en genyeten, sal
daeromme den suppliant mede alsnoch patiëntie
hebben. Actum ut supra.