De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 150-159

« submenu

150r
[in de marge]
Presenten:
Schout
Cryp
Screvelss.
Wolff
Philips Oetgyerss. contra Crispyn Heyndrixss.

Scepenen geweest hebbende ter plaetse contencieulx ende
genomen inspectie oculaer ende pertijen aldaer gehoort ten
wederzijde, condempneren den
verweerder te betaelen d’jaeren ’73, ’77 ende
’78, offslaende ’tgunt hij sal konnen
bewijsen upte voors. jaeren betaelt te hebben;
ende surceren de vordere betalinge van de voors. jaeren
’77 ende ’78 voor d’eene helft t’Alreheylgen,
ende voor d’andere helft Lichtmisse daeranvolgende.
Ende nopende de jaeren ’74, ’75 ende ’76
verclaeren scepenen dat de gedaechde sal genyeten
’t effect van ’t octroye van Den Hage, ende condempneren
nyetemin den gedaechde in de costen van de instantie ter tauxatie
ende moderatie van den gerechte.

Den 19en julii anno 1578.

Pieter Harmenss. van den Geertruydenberge, wonende
naest ’t stadthuys, is burger geworden ende sal betaelen
drie pont Hollants.
Heyndrick Govertss. is burger geworden als boven
om 30 st.
Jan Baerntss. 30 st.

150v
Up ’t versouck gedaen bij Jacob van Dorp
omme de muraige van ’t huys In Emaus leggende gevallen up zijne huyssinge,
te besteeden aff te breecken tot coste van den eygenaers van de
huyssinge In Emaus voors., ofte dattet de schout soude doen doen
up coste van den onwilligen. Scepenen,
geweest hebbende ter plaetsse contencieulx
ende genomen inspectie oculaer van ´t werck
in questie, hebben geappoincteert dat
die voors. Dorp noch een rechtelicke weete sal doen doene
an den eygenaers van de voors. huyssinge In Emaus
wonende tot Delff, omme ’tselve gesien
voorts gedaen te worden naer behooren. Actum
10en julii 1578.

Jacob Meeuss. contra Lysbeth
Pieters., wedue wijlen Jacob Janss.
de Woest.

Scepenen appoincteren dat pertijen an wederzijden
heurluyder beyder muyren
sullen doen recht
setten, sulcxs dat die in ’t loot staen,
bij metselaers in presentie ende
tot seggen van den geswooren redetreckers
van Den Hage; ende compenseren de costen om
redenen den gerechte daertoe mouverende.
Actum 28 julii 1578.

151r
Den 29en dach julii anno 1578.
[in de marge]
Presenten:
Cryp
Zybrantsz.
Screvelss.
Wyeringen
Wolff

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout ende
gerechte van Den Hage tusschen de voochden van den aftergelaeten
weeskinderen van Adriaen Heyndricxss., eysschers ter
eenre contra twee margen lants gelegen
an de oostzijde van de De[n]nenwech, eertijts toebehoort hebbende
Adriaen van Borsselen zaliger, die welcke nu beset
ende gebruyct werden bij Adriaentgen, wedue
wijlen Huych in ’t Bosch ende verantwoort werden
bij de voors. wedue ende Adriaen Benninck
voor hemselven ende Jacob van Dorp ende Vranck
van der Bye als procuratie hebbende van Franchoys
Messing coopman tot Antwerpen als actie ende
transport hebbende van Neeltgen Cornelisdr.,
wedue van Cornelis Coenraetss. ende haer weeskinderen,
gevouchden mitte voors. Adriaene Geritsdr.,
[regel doorgehaald]
verweerders ter andere zijden, angeleyt den 17en decembris
lestleeden etc. Scepenen pertiën, dingtale
bij scriftelicke eysch ende antwoorde mitsgaders
mondelinge replycke ende duplycke gehoort, gezyen
oeck zeeckere advertissement vanwegen die voors. eysschers
onder die voors. gerechte geëxhibeert, mitsgaders zeeckere
diverssche brieven, stucken ende munimenten bij den voors.
pertijen elcxs tot heurluyder intentie geproduceert,
ende oeck hyerop gehadt ’t advys van geleerden ende
op als rijpelicken gelet ende over-
gewogen hebbende all ’t gunt ter decisie van den voors.
saecke dienende was, verclaeren den voors.
eysschers tot heurluyder eysch ende conclusie opten
voors. verweerster ende gevouchdens genomen, nyet
ontfanckelicken;
absolveren den voors. verweerster ende gevouchdens
van de voors. eysch ende conclusie, compenserende nyetemin
de costen van de voors. saecke ende kenninge om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus gepronunchieert
den 5en dach augusti anno 1578.

151v
Een ordonnantie te maecken van 32 £ tot 40 grooten ’t pont
up Vincent van Wyeringen beroerende
zeeckere uuytcoop van turff die Aecht Jan Claess.’s wedue
Den Hage gelevert heeft, welcke penningen
deur advyse van den magistraet
van Den Hage bij burgemeesters doen betaelen zijn om redenen
[doorgehaalde regel]
Actum 29 julii 1578.

Joris Joriss. linnewever contra Reyner
van der Laeck.
Scepenen appoincteren dat de gezwooren redetreckers
sullen commen ter plaetsse contentieulx ende aldaer
redetrecken van beyder de erven in questie,
rayende lynierecht uuyten zuyden ten noorden,
omme daernae de heyninge gestelt ende eenen
yegelicken ’t zijn toegevoucht te werden
naer behooren Ende compenseren de costen om
redenen den gerechte daertoe mouverende. Actum
29en julii 1578.

Den naestlesten dach julii anno
1578.
[in de marge]
Presenten: alle de
scepenen preter
Does

In der saecke van der pachtdaechsse kenninghe hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Cornelis Corneliss. van der Horst, eysscher ter
eenre contra Hedde Cornelisz. ende Anna
Gieliss., zijn huysvrouwe, verweerders ter andere zijden,
angeleyt den 28en junii lestleden. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke eysch
ende antwoorde, mondelinge
replycke ende duplycke

152r
gehoort ende gesien zeeckere certifficatie vanwegen den
voors. eysscher t’zijnder intentie geëxhibeert,
condempneren den voors. verweerder ende zijne huysvrouwe
in de secretarie van Den Hage te consigneren de geëyschte somme van zes guldens
10 stuvers in questie, welcke penningen die voors. eysscher onder
cautie suffisant de restituendo sal mogen lichten
indyen yemant eenich beter recht totte selve
penningen hadde. Ende compenseren de boeten ende costen van de
kenninghe om redenen den gerechte daertoe mouverende.
Aldus gepronunchieert den naestlesten julii anno
1578.

Is burger geworden mr. Dirick Adriaens.
ende sal betaelen 30 stuvers. Actum prima augusti
anno 1578.

Den 6en dach augusti anno
1578.
Gesyen bij den gerechte van Den Hage ’t proces voor den-
selven gerechte hangende tusschen Machtelt Koenraets-
dr., Nyesgen Koenraetsdr. ende Lenert Cornelisz.,
cuyper, als vader ende voocht van zijn kinderen
geprocureert bij Maryken Coenraetsdr., eysschers
ter eenre, up ende jegens Aelbrecht Hillebrantss.
met zijn consorten, verweerders ter andere zijden etc.
Scepenen en bevinden ’t proces nyet in state

152v
om eyntelicken te mogen termineren, verclaeren
daeromme dat die voors. pertijen van huyden in drie
weecken, als den 26en deser maent
augusti, compareren sullen voor den voors. gerechte, die
hemlyeden hooren ende vereenigen sullen , is ’t
doenlicken; indien nyet, hemlyeden openen
zeeckere difficulteyten bij geleerden hemlyeden scriftelicken
geproponeert ende in ’t voors. proces bevonden, omme pertijen daerup jegens
malcanderen gehoort voorts in der saecke
geprocedeert te werden als behooren sal. Ende
reserveren de costen ten uuyteynde van der saecke.
Aldus gepronunchieert den 5en augusti 1578.

Upte questie van de erffscheydinge hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen Jacob Pieterss.,
schoemaecker, vervangende Willem Evertss.
zijnen zwaeger, eysschers ter eenre, up ende
jegens mr. Dirick van Meerkercke,
verweerder ter andere zijden.
Scepenen, geweest
hebbende ter plaetsse contencieulx, genomen
inspectie oculaer ende pertijen ten wederzijden
up als gehoort hebbende, gesien oeck zeeckere
vonnisse gewesen tusschen wijlen
Pieter Maertss., eysscher ter eenre, ende mr.
Cornelis Barthoutss., griffyer van den leenhove van Hollandt,
verweerder ter andere, in date den 9en dach junii
1553,

153r
verclaeren
scepenen dat die voors. verweerder alsulcken
anderen bequaemen goote sal leggen onder zijn
dack, dat ’t hemelwater van zijne huyssinge vallende
d’eysschers huys nochte erve nyet en bescaedighe.
Ende dit all conformelicken ’t voors. vonnisse van den 9en junii. Ende
condempneren den verweerder
in den costen van de erffscheydinge
ter tauxatie ende moderatie van den gerechte. Aldus
ut supra.

Is geordonneert tot curateurs van den boull
van Cornelis Pieterss., bode, zaliger,
Vincent van Wyeringen ende Jan Wolff,
ende te expediëren behoirlicke commissie in forma.
Actum 5en augusti anno 1578.

’t Kint van Robbrecht Heyndricxss. genaempt
Annetgen Robbrechts, oudt ontrent zeven
vyerendell jaers, verdroncken in een tobbe mit
waeters.
Scepenen, geweest hebbende ten huysse van den voors. Robbrecht
Heyndricxss., visitatie van ’t voorn. kint gedaen hebbende,
ende bevonden hebbende ’tzelve kint bij ongeluck sonder
eenige quetsure an zijn lijff te hebben, maer dat
’tzelve kint gevallen was in een tobbe met waters
ende daerin verdroncken was,
verclaeren daeromme dat men
’t voorn. kint sal mogen begraven. Actum den 6en
augusti anno 1578.

153v
Pieter Adriaensz., vleyshouder, excijsenaer contra Jan ende Cornelis
de Lange.

Scepenen appoincteren dat den eysschers in conventie alsnoch
gelevert sullen werden copie van de ordonnantie, daer-
up d’eysschers in reconventie ende gevouchde hem fonderen, ende commen
antwoorden up dingsdage naestcommende voor de
middaege te negen uren omme, pertije daer-
jegens gehoort, voorts gedisponeert te werden
naer behooren. Actum 9en augusti anno
1578.

Pieter Pouwelss. contra
Heyndrick Joffer.

Scepenen appoincteren dat pertije sullen
elcxs kyessen
twee goede mannen die hemlyeden hooren ende
vereenigen sullen, is ’t doenlicken; indien nyet, sullen
daerbij noch mogen nemen een
overman tusschen dit ende 14 daegen. Ende
indien zijlyeden pertijen nyet en konnen accorderen, sullen
heurluyder gebesoingeerde, ofte ’tgunt zijlieden
in der voors. saecke gedaen hebben, den voors.
gerechte overbrengen, omme, alle ’t selve gesien,
bij den voors. gerechte eyntelicken in der
voors. saecke gesententieert te worden naer
behooren, verbiedende pertijen malcanderen
middelertijt nyet te misseggen mit

154r
woorden ofte mit wercken. Actum ut supra.

Reyer
van der Does contra
Jacob van Persyn.

Scepenen appoincteren dat pertijen malcanderen
tusschen dit ende maendage ’s avonts eerstcommende leveren
sullen copie van d’een s’anders brieven, certifficatiën
ende van alsulcke andere munimenten daermede
zij hemlyeden respectivelicken in der voors. saecke
meenen te behelpen omme up dingsdage daeran-
volgende tusschen die voors. pertijen voorts gedisponeert
te werden naer behooren, Ende reserveren de costen
ten uuyteynde van der saecke. Actum 9en augusti 1578.

Upte requeste van Cornelis
Brandeling.
[doorgehaalde regel]
Alsoe de incommen van de memoriën-
goederen bij de Staten
specialicken gedestineert zijn totte jaerlicxe
onderhout ende alimentatie van den predicanten ende scoolmeesteren
allhyer, die nergens nae en mogen uuytbrengen
heurluyder onderhout, ende dat, mitsdien die van Den Hage den
suppliant daerdoor geen betalinge en vermogen te doen, sall daeromme den
suppliant zijn versouck mogen doen an den voors. Staten, soe
zijnen goeden raedt gedraegen sal. Actum bij bailliuu,
schout, burgemeesteren ende regierders van Den Hage upten
9en augusti anno 1578.

154v
Willem Adriaenss. Doncker is besteet
den hoffbrant te voyeren tot Jaersavont
om 5 groot de wagen.

Noch van den Haechsse turff drie stuvers
up te voyeren. Actum 11en
augusti anno 1578.

Pieter Adriaensz. Smout contra
Jan ende Cornelis de Lange.

Scepenen appoincteren dat d’eysschers in conventie gelevert
sal werden copie van den certifficatiën bij den verweerders
in ’t zelve cas overgeleyt omme daerjegens
te commen seggen, ’t zij mondeling ofte bij gescrifte,
van huyden in achte dagen ’s mergens t’acht uren, ende dat
middelertijt den voors. eysschers in conventie mede gelevert
sal werden copie van de replycke
in reconventie ende duplycke in conventie ’t welck zij noemen advertissement, tusschen
dit ende up morgenavont, ende voorts commen van
als gefurneert jegens den voors. gesetten
dach ende ure, ofte dat scepenen sullen
recht doen van ’tgunt onder hemluyden bevonden sal
werden. Actum 12en augusti anno
1578.

155r
Heyndrick Corneliss. Faes, oudt omtrent 59 jaeren, ende Jasper
Willemss., oudt omtrent 53 jaeren, metselaers
alhyer in Den Hage, verclaeren dat nae heurluyder
beste wetenschap, nae de verthooninge hemluyden gedaen
ende inspectie [bij] hemluyden genomen, soewel up ’t erff van ’t huys
van Warmont, nu Persyn, als van ’t erve van Reyer
van der Does, van zeeckere muyre
staende tusschen ’t huys van Reyer
van der Does ende Jacob van Persyn voors., dat zijluyden anders daer-
uuyt nyet en weeten dan dat de voors.
muyr is een gemeenen muyr ende dat denselve
muyr den voors. Persyn in ’t geheel nyet en mach
toebehooren, doerdien dat, ingevalle die
voors. muyr in ’t geheel toebehoort hadde an ’t huys
van Warmont, nu Jacob Persyn voors., en souden de
predecesseurs van den voors. Persyn boven geen lateye
binnen zijn huys nyet geleyt
nochte de helft van den muyr nyet geweken hebben.
Actum den 12en augusti anno 1578.

Reyer van der Does contra Jacob van Persyn.

Scepenen appoincteren dat pertijen an wederzijden onder die
voors. gerechte exhiberen sullen
[regel doorgehaald]
[regel doorgehaald]
die coop- ende huysbrieven
mitsgaders alle andere besceyt dat zijluyden van de voors.
huyssinge ende erven eenichsins hebben mogen
tusschen dit ende ad primam naestcommende, omme

155v
deselve gesien voorts in der saecke
gedisponeert te worden naer behooren.
Ende reserveren de costen ten uyteynde van der saecke. Actum
14en augusti anno 1578.

[regel doorgehaald]
[regel doorgehaald]

Upte versochte reparatie van attentaten versocht
bij Pouwels Pieter Jonass.
ter eenre ende Cornelis Milaenen als bewonende
’t huys van Jacob de Gruyter ter andere zijden.

Scepenen geweest hebbende ter plaetsse contencieulxs,
genomen inspectie oculaer, condempneren den voors.
Milaenen costeloes ende scadeloes
te repareren ’tgunt hij gedaen heeft zedert date
van ’t verbot hem bij den boode van Den Hage den 7en augusti
lestleden gedaen. Actum 14en augusti anno 1578.

156r
Den 18en dach augusti anno
1578.
[in de marge]
Presenten:
Cryp
Zybrantsz.
Screvelss.
Wyeringen
Wolff

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen Jan ende
Cornelis de Lange van Dordrecht, eysschers in
conventie ende verweerders in reconventie ter eenre,
up ende jegens Pieter Adriaenss. Smout,
excijssenaer van den wijnen over Hage ende Haechambachte,
verweerder ende eysscher respective, ende Salamon
van der Houve, balliuu van Den Hage mit hem Pieter Adriaenss., gevouchde,
ter andere zijden.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysschen, antwoorden, replycken ende duplycken,
soewel in den voors. conventie als reconventie,
gesien mitsgaders zeeckere ordonnantie van den Staten
upte verpachtinge van de wijnexcijssen, gestatueert
mit noch zeeckere andere certifficatiën tot heurluyder
intentie onder den voors. gerechte geëxhibeert,
ende up als rijpelicken gelet hebbende,
verclaeren die voors. eysschers in conventie
ende verweerders in reconventie, mitsgaders
oeck den eysscher in reconventie ende verweerder
in ’t zelve cas mitten voors. gevouchde,
[doorgehaald]
[doorgehaald]
tot heurluyder respective eysschen ende
conclusiën, sulcxs ende in den vougen zijluyden
die elcxs upten anderen gedaen
ende genomen hebben, nyet ontfanckelicken.

156v
Ende compenseren de boeten ende costen van de
kenninghe, soewel in der saecke van conventie als
reconventie gevallen, om redenen den gerechte daertoe
mouverende. Aldus gepronunchieert
upten 19en dach augusti anno
1578.

Jacob van Dorp contra ’t huys
van den kinderen In Emaus.

Scepenen verclaeren dat de bestedinge
zijn voortganck sal hebben
mits dat de
offbreeckinge gesurcheert sal werden
van huyden in 14 dagen, binnen welcken tijt
Ysbrant Geritss. ofte yemant van zijnen
weegen de voors. offbrekinge sullen
mogen doen ofte doen doen ten minste quetse
van de huyssinge In Emaus. Ende indien hij
’t zelve begeert te doene, sal alsdan betaelen den
annemer twaelff stuvers voor zijn
moyete ende aventuer. Actum 19en
augusti 1578.

157r
Voorwaerde daerop men
besteeden sal aff te breecken.

Den annemer sal gehouden weesen wel te schooren
ende te bewaeren de binden ende kap ende scoorsteen
van ’t huys In Emaus ende dat voor
[doorgehaalde regel]
’t vallen ende uuytscrijden van ’t huys,
ende off te breecken ’tgunt Jacob Willemss. van Dorp
te naestaet, als te weeten anderhalve roede lengte
beginnende van ’t privaethuysken van Emaus leggende
up zijn Dorps muyre
oostwaert up.
Den annemer sal gehouden weesen de schooren te
laeten staen den tijt van twee maenden.
Den annemer sal nyet eer gehouden weesen ’t werck te
breecken dan t’eynden 14 dagen naestcommende, ende
indyen de kinderen van Geryt In Emaus middelertijt ’tzelve
werck begeeren aff te breecken, sullen den
annemer gehouden weesen te geven 20 stuvers.
Den annemer sal gehouden weesen te stellen
suffisante borge om ’t werck aff te breecken
als voors. is ende te houden staende den voors. tijt van
twee maenden.
Ende is angenomen bij Aernt Willemss. om
twaelff gulden. Actum 19en augusti
anno 1578.
[in de marge]
Is bij scepenen verclaert dat den schout de
penningen in desen geroert den
gedaechdens sal betaelen.

157v
Up huyden den 22en dach augusti anno
1578 is Geryt
van Corsberge, hooman, ende mr. Pieter
Hanneman als achte gecommitteerde van de
confrérie van St. Joris, gelevert een vergulde
kelck ende plateelken daerup, toecommende die
voors. confrérie. Actum ter presentie van den
bailliuu, Joost Jacobss. ende Van der Elburch,
burgemeesters, ende Cryp, Screvelss ende Wolff,
scepenen, mij present.

Upte questie van de erffscheydinge, hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen Jan Jacobss.
Bloot, eysscher ter eenre, ende Jan Heyndricxss.
de Vries, messemaecker, verweerder ter andere zijden.
Scepenen geweest hebbende ter plaetsse contencieulx
ende genomen hebbende inspectie oculaer ende oeck daer-
up gehoort hebbende de redetreckers vanwegen
die voors. pertijen ter plaetsse contencieulx ontbooden,
soe hadden die voors. pertijen heurluyder questie
gebleven in seggen ende arbitraege van den gerechte,
dewelcke dienvolgende uuytgesproocken ende verclaert
hebben, spreecken uuyt ende verclaeren mitsdeesen
dat die voors. Jan Heyndrixss. zijn balcken, bij hem
versocht te leggen in de muyre van Jan Jacobss.
Bloot, eysscher, nyet dieper in de voors. muyre
van Jan Jacobss leggen en sal dan de nooten,
daer de oude strijckhouten up gelegen hebben, noch
jegenwoordelicken leggende zijn ende dat hij oeck de
anckers van den voors. balcken ende nocken sal
incassen in de muyre van den voors. Jan Jacobss., dat men
de voors. anckeren van binnen nyet en sal mogen syen
ende voorts deselve muyre van de voors. Jan Jacobssoons
zijde alsoe bewaeren dat hij Jan Jacobss.

158r
daerdoer geen scaede en lijt;
mitsgaders oeck de muyre ende gaeten van den voors.
ingekaste anckeren pleysteren ende dichtmaecken
buyten coste van den voors. Jan Jacobss. Ende oft gebeurde dat hij
Jan Jacobss eenige scaede daerdoor soude
mogen lijden, dat Godt verhoeden will, dat hij verweerder ’tzelve den voors. eysscher sal
vergelden tot seggen van luyden hem dies verstaende.
Ende condempneren nyetemin den voors. verweerder in den costen
van de voors. erffsceydinge tot tauxatie ende moderatie
van den voors. gerechte. Actum 22 augusti 1578.

Den 23en dach augusti anno
1578.
[in de marge]
Presenten:
Cryp,
substituut van den schout
Zybrantsz.
Screvelss.
Wyeringen
Wolff

elcxs ingeleyt
2 £ 5 s.
Machtelt Lambrechtsdochter, dienstmaecht,
eysschersse in cas van
inlegginge ter eenre up ende jegens Gryetgen,
waerdinne in De Moriaen,
ingeleyde, mitsgaders Pouwels Pouwelss.
des voors. Gryetgens man, verweerder ter andere
zijden.
Scepenen, gesien hebbende zeeckere costuyme
van Den Hage in cas van inlegginge geobserveert,
absolvereren de gedaechde van de instantie
ende compenseren de costen om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Actum 23 augusti
anno 1578.

158v
Den 26en augusti 1578.
[in de marge]
Presenten:
Schout
Cryp
Zybrantsz.
Wyeringen
Wolff

Achtervolgende ’t appoinctemente gepronunchieert
upten 5en augusti 1578 tusschen Machtelt Coenraets etc.
contra Aelbrecht Hillebrantsz. cum sociis, gelevert hemluyder elcxs
difficulteyten, alsoe daer geen hoope van accorde
en was, omme daervoren te commen antwoorden ten naesten
rechtdage.

Den 9en septembris 1578.
[in de marge]
Presentibus de schout, burgemeesteren,
Does, Cryp, Screvelss.
ende Wieringen.

Up ’t versoock gedaen bij Pouwels Splinter, tresoryer van der
oorloge. De magistraet van Den Hage hebben den voors.
suppliant als tresorier voors. geaccordeert ende gegunt, accorderen ende gunnen
midtsdesen exemtie ende vrijdomme van heurluyder
impositie, als vrije suppoosten van den Hove in Den Hage
van heurluyder biere ende wijnen genyetende sijn.
Actum ut supra.

[in de marge en na 3 regels over de hele breedte]
Den negenden
septembris
anno 1578 is bij den
gerechte van Den Hage geconsenteert Marino Coppall sijnen muyr staende achter zijn huys
in den Pooten te mogen onderschoren mit stutten van upgemetselt werck van steen ende kalck,
hebbende beneden de breete van ontrent twee voeten ende duymen twee ofte drie meer
oft min onbehaelt. Actum
ten daege ende jaere voors.

Den 13en septembris 1578.
Machtelt Lambrechtsdr., dienstmaecht,
eyssersche in cas van inlegginge ter
eenre up ende jegens Gryetgen,
waerdinne in De Moriaen,
mitsgaders Pouwels Pouwelss.
des voors. verweersters man.

Scepenen appoincteren dat d’eysschersse
sal caveren als zij mach ende heeft
d’eysschersses moeder ex superabundantie

159r
renunchierende ’t beneficium velliani haer
geconstitueert borge voor d’eysschersse voors.

Pouwels Pouwelss.
waert in De Moriaen protesteert in den naeme
van zijn huysvrouwe van injuriën jegens
Cornelis Beuckelaer als dat denselven hyer in
juditio seyt dat hij sal doceren dat die voors.
Pouwels huysvrouwe haer tot meer tijden mit
waerseggers ofte waersegsters beholpen heeft,
omme zijn actie in tijt ende wijlen te institueren
soe zijnen goeden raedt gedraegen sal;
waerjegens Cornelis Beuckelaer seyt dat hij
hem geen partije en voucht naer ’tgunt hij
geseyt heeft geseyt te hebben tot defentie
van zijn meestersses goet recht.

Scepenen appoincteren dat pertijen tusschen
dit [ende] donderdage naestcommende dien dach
alle alsnoch sullen compareren voor goede mannen,
die hemluyden hooren ende accorderen sullen, is ´t
doenlicken; ende indien nyet, sullen dies anderen
daechs als vrijdaechs daeranvolgende
wederomme commen voor den voors. gerechte,
die in der saecke alsdan sententiëren sullen
naer behooren. Actum 13en septembris
1578.

159v
Den 16en dach septembris anno
1578
[in de marge]
Presenten:
Cryp
Wyeringen
C. Zybrandtsz.

Jan Willemss., eertijts priester, heeft
gedaen den eedt van getrouwicheyt.

In der saecke van de kenninghe, hangende voor den schout ende
gerechte van Den Hage tusschen Louris Diricxss. Rosenburch,
eysscher ter eenre up ende jegens Cornelis IJsbrantss.,
bouumeester tot Loosduynen, als genaest hebbende de
vercofte wooninghe ende landen van den eysscher allhyer,
verweerder ter andere zijden, angeleyt den 6en dach
decembris lestleeden, etc. Scepenen pertijen,
dingtale bij scriftelicke eysch, mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke, gehoort
ende gesien zeeckere diverssche munimenten
bij pertijen ten wederzijden elcxs tot heurluyder intentie
geproduceert, ontseggen den eysscher zijnen eysch
ende conclusie, sulxs ende vougen hij die upten
[doorgehaalde regel]
verweerder gedaen ende genomen heeft, ende compenseren de
boeten ende costen van de kenninghe om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus gepronunchieert
upten 18en novembris 1578.