De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 160-169

« submenu

160r
Den 19en septembris 1578.
Jacob van Dorp
Vincent van Wyeringen
Adriaen Screvelss.
Adriaen Benninck, secretaris

Sijn bij Joost Jacobss. ende Frederick
van den Elburch, burgemeesters, Cryp, Screvelss.,
Wyeringen ende Wolff, scepenen.

160v
Is ten selven dage geconsenteert heer Jan Adriaensz.
wonende tot Utrecht
20 gulden ’s jaers lijffrenten, ingaende ten dage als hij
sal leveren copie van de blaffaerden ende reeckeninge
van de memorie ende renten vandien. Actum ut supra.

Den 20en dach septembris anno
1578.
De bailliuu contra Jacob Franchet.

Scepenen appoincteren dat, alsoe den
verweerder in juditio bekent heeft de replycke
van den eysscher onder hem te hebben ende scepenen gebleecken is
dat deselve bij den booden van Den Hage t’zijnen huysse
gelevert is, dat den verweerder sal commen
dupliceren ten naesten rechtdage op peyne van versteecken,
mits dat nochtans d’eysschers replycke tevoren in juditio
openbaerlicken opgelesen sal werden. Actum
20en septembris 1578.
[in de marge]
Van welcke appoinctemente den gedaechde illico
appelleerde ofte reformeerde an den Hove van
Hollant.

De bailliuu contra Adriaen Jacobss.
cum suis.

Scepenen houden de saecke in state gelijck die
nu is totten naesten rechtdage ende ordonneren
den gedaechdens voor den naesten rechtdage over te leggen
’t placcaet bij den gedaechde in juditio geallegeert.
Actum ut supra.

161r
De bailliuu contra Jannetgen Geritsdr.

Scepenen ontslaen de gedaechde
van de personele comparitie ende admitteren haer te mogen
occupereren bij procuratie, mits doende hantastinge
omme t’allen tijden weder te rechte te commen
in persone des versocht zijnde, up peyne van vervallen te
zijn in den eysch ende conclusie van den eysscher. Actum ut supra.
[in de marge]
Ten selven dage heeft de gedaechde hantastinge gedaen an handen
van scepenen.

De bailliuu contra mr. Pieter
Wollebrantsz.

Scepenen appoincteren dat den eysscher ende verweerder elxs sullen
inleggen twee carolus gulden om te consuleren mit
geleerden. Actum ut supra.

161v
In der saecke van de
scepenensoene hangende voor den schout ende gerechte
van Den Hage, tusschen Machtelt Lambrechtsdr.,
dienstmaecht, eysschersse in cas van injuriën
ter eenre, contra Gryetgen,
waerdinne in De Moriaen alhyer in Den Hage,
ingeleyde ende verweerster in ’t zelve
cas, mitsgaders Pouwels Pouwelss., hueren
man, als haer in deser saecke deffenderende,
beroerende zeeckere injuriën die die voors.
eysschersse sustineerde haer bij de voors.
verweerster aengedaen te zijn, daeromme
d’eysschersse de verweerster hadde doen
inleggen den tijt van 14 dagen volgende
de costuyme van Den Hage. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende duplycke
gehoort, gesyen oeck zeeckeren certifficatiën ten
wederzijden tot heurluyder intentie onder die
voors. gerechte geëxhibeert, verclaeren die
voors. eysschersse bij de verweerster
geïnjurieert ende in haer name
ende fame geledeert te zijn, deur ’t behulpen
der geprohibeerde
waersegginge in des eysschssers
eysch breder gementionneert. Condempneren
sulxs die voors. verweerster d’eysschersse
die voors. injuriën te beteren, eerlicken ende

162r
prouffitelicken, eerlicken mits commende ten naesten
rechtdage van den schout van Den Hage in besloten camere,
ende alldaer te verclaeren ter presentie van de voors.
eysschersse, indien zij daer present begeert te weesen,
dat zij van haer eysschersse anders nyet en weet
dan alle eere ende deucht ende dat
zij verweerster haer onverdachtelicken mitte voors.
geprohibeerde waersegginge
beholpen heeft. Ende profitelicken, mits
betaelende ten behoufve van de eysschersse de
somme van achtien carolus gulden tot twintig ’t stuck ende ten behoufve
van de arme weesen in Den Hage, zes gelijcke guldens.
Ontseggende voorts die voors. eysschersse
haeren eerderen eysch ende conclusie
upten voors. verweerster gedaen ende genomen. Ende
condempneren nyetemin die voors. verweerster
in alle de costen van dese scepenen-
soene ter tauxatie ende moderatie van de gerechte.
Aldus gepronunchieert upten 20en septembris
anno 1578.

Van welcke vonnisse die voors. Pouwels Pouwelss.
in den name zijnder huysvrouwe illico appelleerde
aen den Hove van Hollant.

162v
Den 22en dach septembris
anno 1578.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout ende
gerechte van Den Hage tusschen Cornelis Wyelant,
eysscher ter eenre contra de
besette penninghen berustende onder Claes de
Cocq, toebehorende Jan Bacxter tot Amsterdam
als gebruyckende ende occuperende de goeden van wijlen
Harper Janss., zijns huysvrouwen broeder,
verweerder ter andere zijden, angeleyt den 4en dach
martii lestleden etc. Scepenen pertijen, dingtale
bij scriftelicke eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke gehoort ende gesien
zeeckere stucken ende munimenten vanwegen den voors.
verweerder in rechte overgeleyt, condempneren
den voors. verweerder als verantwoordende de
goederen van wijlen Harper Janssens, des verweerders
huysvrouwen broeder, den eysscher te betaelen
de geëyste somme van thien carolus gulden 12½ stuvers,
mits bij des eysschers voors. huysvrouwe huer
register sterckende bij eede ende oeck bij eede verclaerende dat des verweerders
huysvrouwe haer den voors.
[regel doorgehaald]
penningen toegeseyt heeft te betaelen,
gaende t’zamen naer de wagen om te reyssen naer
Haerlem. Behouden den voors. verweerder nochtans zijn
regres an zijn mede erffgenaemen van wijlen Jan Claess.
Burchart, voor zoevele heurlieder portie
soude mogen omgaen. Ende compenseren nyetemin de costen
van den voors. kenninghe om redenen den gerechte daertoe
mouverende. Aldus gepronunchieert den 22en
septembris 1578.
[in de marge]
Up huyden den eersten
maii 1579 compareerde
in der
camere van scepenen
Baertgen Jacobsdochter,
huysvrouwe van den gedaechde, ende
heeft den eedt
volgende ’t vonnisse
voors. gedaen. In presentie
van Jan Bacxter, die
seyde de goederen van hem Harper Janss. te occuperen.

163r
Machtelt Koenen contra Aelbrecht Hillebrantsz. cum
suis.

Scepenen appoincteren dat die voors. Aelbrecht Hillebrantsz.
geïnformeert sal werden omme gefurneert te commen
binnen 14 dagen, mits daertoe geïnsynueert zijnde.
Actum 23 septembris 1578.

De bailliuu contra Jacob Franchet.

Scepenen appoincteren dat den gedaechde de originaele replycke
van de bailliuu in juditio exhiberen sal omme dienv[o]lgende voorgaende
vonnisse opentlicken in juditio upgelesen te werden,
[regel doorgehaald]
welcke replycke
gelesen zijnde hem terstont gerestitueert
sal werden. Actum 10en octobris 1578.
[in de marge]
De bailliuu accordeert den gedaechde tijt 14 dagen om te

Idem contra mr. Pieter Wollebrantsz.

Scepenen persisteren bij haer voorgaende appoinctemente; ende bij
gebreke den gedaechde ’t zelve nyet en furneert,
sal de bailliuu uuytlegginge doen up zijn
gewin. Actum ut supra.
[in de marge]
Beuckelaer vanwegen mr. Pieter ingeleyt nae den noene 2 £.

163v
Jacob Franchet contra ’t huys van ’t Haentgen
upte Spoye.

Up ’t versouck van Jacob Franchet, gedaen jegens
den curateurs van den desolaeten boul van Dirick Jasper van
Strevelant ende Pietertgen Jansdr., zijne huysvrouwe,
omme te hebben een dach van vercopinge van den huysse, genoempt
Den Haen, staende an de westzijde upte Spoye allhyer. Alzoe
de kerckgebooden gedaen waeren, daerjegens die voors.
curateurs bij monde van Jan Wolff, één van hemlyeden,
sustineerden dat die voors. dach van
vercopinge behoorde gesurcheert te werden
totdat die voors. pertijen voor commissarissen
geordonneert upte quijtsceldinge
ende atterminatiën gehoort zouden
zijn, daertoe die voors. curateurs den voors. Franchet
behoorlicken hadden doen insinueren, hebben den voors.
gerechte den voors. Franchet verleent een coopdach upten 22en deser
maent octobris. Actum 10en octobris 1578.

Den 21en dach octobris anno
1578.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout ende
gerechte van Den Hage tusschen Kathryne Bartholmeeusdr.,
eysschersse ter eenre, up ende jegens mr. Jacob
Boll, verweerder ter andere zijden, angeleyt den
4en martii lestleden etc. Scepenen pertijen,
dingtale bij scriftelicke eysch, mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke gehoort,
ende gesien alsulcke stucken ende munimenten als die
voors. eysschersse tot haer intentie onder die
voors. gerechte heeft geëxhibeert, oeck hyer-
up gehoort die voors. gedaechde, die uuyt

164r
crachte van zeeckere appoinctemente interlocutoire
bij den voors. gerechte gepronunchieert den 9en maii lestleden,
ende bij sententie van den Hove van Hollant geapprobeert,
voor scepenen verclaert heeft de geëyschte vyerhondertvijftich
gulden in de coope van de heerlickheyt van Bleyswijck
geprofiteert te hebben van des eysschersses penningen;
ende up als rijpelicken gelet hebbende, mits
bij de voors. eysschersse bij eede verclaerende
dat die voors. gedaechde van de voors. vyerhondert-
vijftich carolus gulden haer belooft heeft renten te betaelen,
condempneren de voors. gedaechde die voors. eysschersse
te betaelen de geëyschte vyerhondertvijftich
carolus mit vijff jaeren renten den penninck 16ne ,
verschenen den eersten aprilis anno ’73, ’74, ’75
’76 ende ’77, offslaende all ’tgundt
den verweerder deuchdelicken bewijsen
sal daerup betaelt te hebben. Ende compenseren
de boeten ende costen van de kenninghe om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus gepronunchieert
upten 28en octobris anno 1578.

Van welcke vonnisse Jan van Meeckeren
als gemachticht van verweerder protesteerde te mogen
appelleren ofte reformeren. Actum 3en
novembris 1578.

164v
Up ’t versouck ende remonstrantie gedaen bij meester
Gillis Buys van Hulsdonck, alsnoch jegenwoordich
schoolmeester van de Franchoysse schoole binnen
der steede van Delff, an den burgemeesters van Den Hage,
is den suppliant naer voorgaende communicatie
van den magistraet van de voors. vlecke up hoope
dat die voirs. remonstrant sal presteren ’tgunt
hij bij zijnen requeste is verclaerende ende offererende,
ende in regardt van de goede genegentheyt ende
affectie die hij (als hij seyt)
totte vlecke van Den Hage dragende is, denselven
remonstrant bij de magistraet geaccordeert
ende verleent vrijdomme ende exemptie
van alsulcke byeren ende wijnen
den voors. vlecke van Den Hage
concernerende als hij remonstrant
voor hem, zijnen huysgesinne ende commensaelen
behouven sal, ende dit all tot des magistraets
kennelicke wederseggen. Actum upten
raedthuysse van Den Hage bij den bailliuu, schout,
burgemeesters ende gerechte aldaer collegialiter vergadert
wezende upten 24en octobris anno 1578, mij jegenwoordich.

Upte requeste van Cornelis van
Coolwyck.

Bailliuu, schout, burgemeesteren ende gerechte van Den Hage
hebben den suppliant geconsenteert ende geaccordeert,
consenteren ende accorderen mitsdesen vrijdomme van de
impositie van Den Hage van wijnen ende byeren
die bij hem ingeleyt ende gedroncken sullen werden,
ende dit all tot kennelicke
wederseggen. Actum ut supra.

165r
Den 24 octobris 1578.
Scepenen appoincteren dat pertije ten wederzijden sullen
overleveren
heurluyder stucken bij inventaris,
binnen den tijt van achten dagen
naestcommende, daerop zijluyden rechts begeeren
te wachten, ende ’t zelve
gedaen zijnde
accorderen pertije ten wederzijden copie van d’eens anders
munimenten ende oeck van de inventaris. Actum ut supra.

Den 25 octobris 1578.
Louris Cornelisz. van Wilsveen contra Jacob
Franchet.

Scepenen pertiën, dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende duplycke
gehoort ende genomen hebbende inspectie
oculaer van den turff in questie, gesien oeck zeeckere
certifficatie bij den eysscher tot zijnder intentie onder
die voors. gerechte geëxhibeert, mitsgaders gehoort des
verweerders confessie angaende de coop van den voors. turff
ende denselven turff als voren gesien ende gehandelt hebbende,
condempneren den voors. verweerder
den voors. eysscher te betaelen voor elcke tonnen turffs, tot zestien tonnen
toe, twee stuvers ende
een blanck,
mitsgaders in alle de costen van deser instantie
tot tauxatie ende moderatie van den voors. gerechte.
Aldus gepronunchieert opten 25en octobris 1578.

165v
Den 28en octobris 1578
is geconsenteert de weduwe van
Alckemade te vrijen van de
thien hoeden havers mits dat zij accort ende
dagen maecke mitten griffyer.

Den 4 novembris 1578.
[in de marge]
Presenten: Does, Cryep,
Zybrands, Screvelss., Wolf.

De kinderen ende erfgenaemen van Jan Baers contra Dyeuwe,
wedue Willem Pieterss. van der Wan, angeleyt 20en junii lestleden.
Scepenen pertijen, dingtale gehoort bij scriftelicke eysch
ende antwoorde, mondelinge replycke
ende duplycke ende gesyen de representatie bij den voors. verweerster
d’eyschers gedaen ende in scriptis overgeleyt,
mitsgaders testamente van de voors. Willem
van der Wan ende Cecilia Jorisdr., zijn eerste
huysvroue, ende up als rijpelicken
geledt, condempneren de voors. verweerster de voors. eyschers te
betaelen de somme van hondert gulden, ofslaende ’tgundt deughdelick
daerup betaelt es, upte termijnen hyernaervolgende, te weeten d’eene
helft binnen 4 maenden naestcommende ende d´andere
helff binnen 4 maenden daeranvolgende, ende dit all onder behoorlicke quictancie ende
bij den voors. eyschers, mondich zijnde, caverende dat de
selve penningen de voors. verweerster sullen strecken [tot] betalinge [van]
’t gedeelte haerer onmondige suster ende broeders, ontseggende
den voors. eyschers haeren vorderen eysch ende conclusie upte
voors. verweerster gedaen ende genomen. Ende compenseren de boeten ende costen
van de kenninge om redenen den gerechte daertoe porrende.
Aldus gepronunchieert den 11en nov. 1578.

Machtelt Coenen contra Aelbrecht Hillebrantsz.

Pertijen zijn tevreden malcanderen te leveren copie d’enen
van ’s anders geproduceerd ende over acht dagen toecommende
te commen gefurneert up peine van versteck. Actum den 4
novembris 1578.

166r
Gesien de declaratie van costen den gerechte
van Den Hage overgegeven vanwegen Louris Corneliss.,
eysscher ende declarant ter eenre up ende jegens Jacob
Franchet, verweerder ende gecondempneerde ter andere
zijden, mitsgaders die diminutie bij den
verweerder daerjegens gedaen, hebben deselve costen,
die bedragende waeren [tot] meerdere somme,
getaxeert ende gemodereert, taxeren ende modereren
mitsdesen ter somme toe van zes ponden zestien
scellingen tot 40 grooten ’t pont, behalven de costen van de executie
ende executeur, soe verre men deselve innen ende
executeren sal moeten. Aldus gepronunchieert up supra.

Den 11en dach novembris
anno 1578.
[in de marge]
Sybrantsz.
Screvelss.
Wyeringen
Wolff

Upte questie van de erffsceydinge hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen Reyer van der
Does, eysscher ter eenre up ende jegens Jacob van Perzyn,
verweerder ter andere zijden. Scepenen pertijen gehoort ten wederzijden, geweest
hebbende tot versceyden reyssen ter plaetssen
contencieulcxs ende genomen inspectie
oculaer van ’t casijnken
in questie, staende in ’t privaathuysken van den verweerder
ende voorts gesien alsulcke brieven, certifficatiën,
stucken ende munimenten als elcxs van de voors. pertijen
hebben willen produceren, ende up als rijpelicken

166v
gelet hebbende,
absolveren den verweerder van den eysch ende conclusie
bij den eysscher up hem gedaen ende genomen. Ende
compenseren de costen om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus gepronunchieert den 18en
novembris 1578.
[in de marge]
Beuckelaer protesteert etc.

[in de marge]
Den 11en novembris '78
burgers gemaect
Dammas Gout ende
betaelt 6 £,
Jonge Jan de cuper 3 £.

De bailliuu van Den Hage contra
mr. Pieter Wollebrantss.
[in de marge]
Presenten: alle de scepenen
preter Steffen Diricxss.

Upte questie ende differenten hangende voor den
gerechte van Den Hage tusschen den bailliuu
van Den Hage als eysscher ter eenre up ende jegens mr. Pieter
Wolbrantss., gedaechde ende excipiërende ter andere
zijden. Scepenen, pertijen, dingtale,
in ’t lange gehoort mitsgaders de replycke ofte
conclusie van den voors. bailliuu, daerbij die voors. bailliuu geconcludeert
heeft tot rejectie van de voors. exceptie van renvoye ende dat hij
gedaechde gecondempneert soude worden upten eysch van den voors.
bailliuu peremptoirlick ende
ten principaele t’antwoorden, naer voorgaende consultatie van
geleerden: rejecteren die voors. exceptie bij den
gedaechde geproponeert ende condempneren hem
peremptoirlicken upten eysch van den voors. bailliuu
t’antwoorden ende reserverende de costen ten uuytende toe
van de principaele saecke. Actum den 14e
novembris 1578.
[in de marge]
Van welcke
vonnisse den
gedaechde illico
appelleerde an den Hove van Hollant.

167r
Den 14en novembris 1578.
De bailliuu van Den Hage contra Jacob Franchet.

Scepenen accorderen den gedaechde tijt van 14 dagen
om alsnoch te leveren zijn reprochen up versteck.
Actum ut supra.

Den 14en novembris anno
1578.
[in de marge]
Presenten: alle de
scepenen, preter Steffen
Dircxss.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Pieter Pouwelss.,
eysscher ter eenre, contra besette
schip ende webben laeckens, toebehorende ende verantwoort bij Heyndrick
Joffer,
verweerder ter andere zijde, angeleyt den
13en maii lestleeden etc. Scepenen pertijen, dingtale
bij scriftelicke eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke gehoort ende gesien diverssche
certifficatiën bij pertijen ten wederzijden tot heurluyder
intentie onder die voors. gerechte geëxhibeert,
verclaeren ’t gearresteerde schip ende webben
laeckens executabel voor de somme van twaelff
carolus gulden ten behouve van den eysscher, ontseggende
den voors. eysscher zijnen vorderen eysch ende conclusie upten voors.
verweerder gedaen ende genomen, ende compenseren de boeten
ende costen van de kenninghe om redenen den gerechte daertoe
mouverende. Aldus gepronunchieert upten 14en
novembris 1578.

167v
Hans de Rochelle heeft gehuyrt de 4e
stalle buyten an de halle an de eerste kelder
om 4 gulden ’s jaers, mits dat hij ’t zelve sal
houden dackdicht, ende dat den tijt van 7 jaeren,
ingaende ’t eerste jaer meye toecommende anno ’79,
ende betalende alle jaeren ’t rantsoen. Actum 14 novembris
1578, presenten alle de burgemeesters ende scepenen, preter
Steffen Dircxss.

[in de marge]
Burgers geworden:
Den 17en novembris 1578.
Gerit Snouck is burger geworden
om 3 £.
Joachim Janss. sal betalen
2 £.
Willem Andriesz. Doncker
op ’t Spoye sal betalen 35 s.

Den 21en novembris 1578.
Jan van Buyren getrout hebbende
de dochter van Meynert Pietersz. 45 s.

Den 21en novembris ’78.
Pieter Hofflant is burger geworden
om 3 £.

168r
Den 21 novembris 1578.
[in de marge]
Presenten: Cryep, substituut van den
schoudt, S. Does, Zybrands.,
Wyeringhen ende Wolf.

Opte questie van de erfscheydinge hangende voor den schoudt
ende gerechte van Den Hage tusschen Jan Braesseman, eyscher ter eenre, ende
Willem Henrixs., verweerder ter andere zijden, nopende twee uytgangen in de ganck
van de poort staende tusschen het Moriaenshooft ende ’t Sacraments-
gildehuys; ende geweest ter plaetse contentieulx ende inspectie
oculaer genomen ende bevonden hebbende deselve twee uytgan-
gen toegespijckert ende gesloten te zijn ende gesyen de beze-
gelde bryeven bij wederzijden geproduceert ende up als
ter camere de voors. pertijen gehoort, condempneren
scepenen den verweerder de voors. twee toegespijckerde uyt-
gangen wederomme te ontsluyten ende te openen ofte doen ontsluyten ende openen gelijck de
selve tevoren open zijn geweest ende dit all
bij provisie ende onvermindert den voors. pertijen huerluyder recht
an wederzijden ten principale, reserverende de costen
ten uyteynde toe van de voors. saecke. Actum ut supra.
[in de marge]
Van welcke vonnisse de voors. Willem Henrixs verclaerde
te appelleren an den Hove van Hollant. Actum ut supra.

Den 22en novembris 1578.
In der saecke van de pachtdaechsse kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Jan Joriss., eysscher
ter eenre up ende jegens Cornelis Corneliss.
van der Horst, verweerder ter andere zijden, angeleyt den
22en octobris lestleden etc. Scepenen

168v
pertiën, dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort, verclaeren dat de
geëyschte pachtinge zijn voortganck sal
hebben. Ende condempneren den verweerder
in de boeten ende costen van de kenninghe, ter tauxatie
ende moderatie van de gerechte. Aldus
gepronunchieert den 22en novembris
1578.

De schout van Den Hage contra
Cornelis van der Horst.

Scepenen condempneren Cornelis Corneliss.
van der Horst overmits zijn irreverentelick
spreecken ende
onbehoorlicke woorden, droncken zijnde,
nyetjegestaende hij bij den officier daervan
tot versceyden stonden gewaerschouet was, in de
hoochste van den schout van Den Hage van 42 stuvers.
Actum ut supra.
Van welcke vonnisse de gedaechde illico geappelleert
heeft an den Hove van Hollant. Actum ut supra.

169r
Duvoirde contra Jan Pieterss. van Sceveninghen.

Scepenen appoincteren dat de gedaechde
zal commen gefurneert ad primam om de kenninghe
te uuyten, soewel daer die gedaechde eysscher is van
garant contra Adriaen Groen als in dese saecke contra
Duvoirde omme gelijckelicken ende pary passu
getermineert te werden, ofte dat scepenen sullen
recht doen in beyde de saecken up ’tgunt onder
hemlyeden alsdan bevonden sal worden. Actum 22 novembris
1578.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout ende gerechte
van Den Hage tusschen Job Adriaenss., nomine uxoris
eysscher ter eenre up ende jegens Barber Jan de
Loesdr., verweerster ter andere zijden, angeleyt
den 3en junii lestleeden etc. Scepenen pertijen
dingtale bij scriftelicke eysch, mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke
gehoort ende gesien zeeckere accoort tusschen die
voors. pertijen gemaect in date 28en septembris
anno 1575, mitsgaders zeeckere

169v
huwelicke voorwaerden
ende oeck testamente in rechte
geëxhibeert, condempneren de
verweerster in ’t inhouden van ’t voors.
accort, mitsgaders in de boeten ende costen van de
kenninghe ter
tauxatie ende moderatie van de gerechte.
Actum 22en novembris 1578.

Up huyden den 26en decembris anno 1578 compereerde in der
secretarie van Den Hage Cornelis van Nijenrode als gemachtich van Barber Jansdr.
ende protesteerde van ’t voors. vonnisse te mogen
appelleren an den Hove van Hollant.

Den 24en novembris anno
1578.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Machtelt Koenen, Nyesgen Koenendr. ende
Lenert Cornelisz. cuyper als vader ende
voocht van zijn kinderen geprocreert bij
Maryken Coenraetsdochter, eysschers ter eenre
up ende jegens Aelbrecht Hillebrants-
zoon met zijn consorten, verweerders ter
andere zijden, angeleyt den 10en dach
septembris 1577, etc.
In welcke saecke,