De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 180-189

« submenu

180r
Den 20en februarii 1579, presenten alle
de scepenen excepto Wolff.

Up 't versouck om naestinge gedaen bij Dirick
Janss. van Sceveningen als man ende voocht van Fytgen
Pietersdochter, suster van Adriaen Pieterss. Groen, vercooper
van zeeckere wooninge ende landen leggende in de ambachte van Den Hage
tot Eyckenduynen an Cornelis Jacobsz. Molenijser,
coper van de voors. wooninge ende landen aldaer
die den voorn. Dirick Janss. den gerechte van Den Hage
upgebrocht heeft, verclaeren scepenen dat
die voors. Dirick Janss. in der qualite als vooren
die voors. vercofte wooninge ende landen sal mogen
naesten naer vermogen de costuyme van Den Hage
ende behouden een yegelicken zijn recht.
Volgende de voors. naestinge van de voorn. wooninge ende landen heeft die voors.
Dirick Janss. gedaen aertroeringe, grasroeringe
ende dackroeringe ende versocht dat mit
deze naestinge alle andere naestingen beslecht souden
werden. Scepenen verclaeren dat die voors. aert-, gras- ende dackroeringe
te rechte gedaen zijn ende dat die voors.
naestinge bij den voors. Dirick Janss. gedaen, mede terechte
[doorgehaalde regel]
gedaen.
ende dat mit deze naestinge alle anderen
naestingen gevelt sullen zijn, ten waeren hyernaer noch
yemant quaeme mit ouder brieven ende beter recht,
den welcken den voorn. gerechte mitsdezen nyet en willen
prejudiceren in heurluyder gerechticheyten

180v
ende dat dezen naester all naedoene sal ’tgunt de
voors. cooper voorgedaen heeft.

Den 24en februarii anno 1579
[in de marge]
Houve, schout
Cryp ǀ
Zybrantsz ǀ
Wyeringen ǀ scepenen
Burch ǀ
Wolff ǀ

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage, tusschen
joncker Aernt van Duvenvoorde, eysscher
in cas van spolie ende naestinge
ter eenre up ende jegens Jan Adriaenss. alias
Jan Pieterss., verweerder ter andere zijden,
angeleyt den 4en martii anno ’78 lestleeden
etc. Scepenen pertijen, dingtale
bij scriftelicke eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke gehoort ende
gesien copie
auctentyck van zeeckere
coopbryeff bij den eysscher tot zijnder intentie
geëxhibeert in date den 5en junii 1556, mitsgaders zeeckere originaele
coopbryeff van date den 15en dach van
maerte 1577, doer den welcken
[doorgehaalde regel]
[doorgehaalde regel]
gelijcke
copie van den voors. 5en junii 1556, in franchijn gescreven getransficxeert
was, alle gepasseert voor scepenen van Den Hage, bij den verweerder tot zijnder
intentie insgelijcxs geproduceert, ende
up als rijpelicken gelet hebbende,

181r
ontseggen den voors. eysscher zijnen eysch
ofte eysschen ende conclusiën sulcxs ende in der
vougen hij eysscher deselve upten voors. verweerder
gedaen ende genomen heeft. Ende compenseren
de costen van de voors. kenninghe om redenen den gerechte daer-
toe mouverende. Aldus gepronunchieert den 10en
martii 1579.

Ten selven dage is geresolveert
dat men van alle huyssen die vercoft sullen werden vortan
[doorgehaalde regel]
’t rantsoen daervan commende
gelijckelicken deelen sal, soewel voor de
presenten als de absenten, mits dat dengeenen
die absent sal wezen, gehouden sal zijn van tevooren behoirlicken
excuse te doen an den officyer. Ende indien hij
dat nyet en dede ende in Den Hage waere, sal
zijn presentie verlyessen ende nyet genyeten.

181v
Up huyden den 27en dach februarii anno
1579 compareerde in der camere, ter presentie
van scepenen ondergenomineert, Cornelis Cornelisz.
Pastoortgen, jegenwoordich gevangen, ende heeft
an handen van den bailliuu gedaen
[regel 6-9 doorgehaald]
hantastinge de gestelde cautie binnen achte-
dagen te doen vernyeuwen ende de cautionarissen
doen renuntiëren de beneficiën
ordinis divisionis et excussionis ofte andere
gequalificeerde suffisante cautie ten
contentemente van den bailliuu te stellen, up peyne
van wederomme in hechtenisse te gaen ter tijt ende wijlen
toe die voors. cautie gestelt sal wezen, blijvende
nyetemin die gestelden cautie, soe die voor scepenen van Den Hage gestelt
is, in zijn geheel, ende dit all tot voldoeninge
van ’t appoinctement bij scepenen van Den Hage gedaen den 13en
februarii lestleeden. Actum ter presentie van Adriaen
Screvelss. ende Cornelis Zybrants., scepenen van Den Hage.

[get.:] Cor. Zybrantszoen [get.:] A. Screvelss.

Deur onthyet ende ter bede van de
voorn. Cornelis van der Horst, bij
mij.

[get.:] Cor. Beuckelaer.

182r
Up huyden den 9en dach martii anno
1579, compareerde in der secretarie
van Den Hage Philips Dirick Dirixss., tot Voorburch
wonende, ende Cornelis Pancraess., wonende tot Eyckenduynen,
eerst ende all vooren renuntiërende de
beneficiën van rechten ordinis, divisionis ende excussionis,
van de effecte van dien bekennende wel onderrecht te
weezen. Ende constitueerden hem ende elcxs van hem
bijsondere borge, voor de somme van hondert
ponden grooten Vlaems eens, voor ende vanweegen Cornelis
Corneliszn. alias Pastoortgen, omme de selven somme
van hondert ponden Vlaems eens, up te brengen ende te betalen
ten behouve van de bailliuu van Den Hage voors. in gevalle
’t zelve sulcxs verstaen wert, achtervolgende ende in
conformite van ’t vonnisse van scepenen van Den Hage
tusschen die voors. pertijen gewezen den 13en februarii
lestleeden, hieronder verbindende ende stellende elxs
heurluyder persoons ende goederen, jegenwoordich
ende toecommende, roerende ende onroerende, geen vandien
uuytgesondert, tot bedwanck van allen rechten ende
rechteren, ende dit all onvermindert voorgaende cautiën
ten versoucke van de voors. Cornelis gestelt den 23en
februarii lestleden. Des belooffde Cornelis Corneliszn. voors.,
mede comparerende, zijnen borgen te vrijen, costeloes ende
scadeloes te houden onder gelijcke verbant als voors. is.
Aldus gedaen voor Adriaen van der Cryp ende Jan
Wolff, scepenen van Den Hage ten dage ende jaeren voors.

[get.:] A. Criep [get.:] Jan Wolf

182v
Den 10en martii 1579.
Presenten: Cryp , Zybrantsz., Screvelss.,
Wyeringen, scepenen.

Upte questie van de erffsceydinge hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Lysbeth Cornelisdr. van Montfoort, wedue
wijlen Michiel Louffsz., eysschersse ter eenre,
up ende jegens de wedue van Jacob de Cat ende
Jan Proper, scaerslijper,
verweerders ter andere zijden. Scepenen,
geweest hebbende ter plaetsse contencieulx,
genomen inspectie oculaer van de heyninge in questie, ende pertijen ten
wederzijden gehoort, verclaeren dat de
heyninge in questie gestelt sal werden upte
oude vestigiën ofte oude fondamenten,
sulcxs de rodetreckers van Den Hage bij
beyde pertijen versocht zijnde
in heurluyder conscientie bevinden sullen te behoren.
Ende compenseren de costen om
redenen den gerechte daertoe mouverende.
Aldus gepronunchieert 10en martii 1579.

183r
Upte questie van de erffsceydinge hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage tusschen mr.
Anthonis van Dyck, advocaet ’s Hooffs van Hollant,
eysscher ter eenre up ende jegens Annetgen,
wedue wijlen Evert Sanders, verweerster ter
andere zijden. Scepenen geweest hebbende ter
plaetsse contencieulx, genomen inspectie
oculaer van ’t veynster in questie
ende pertije ten beyderzijden gehoort, condempneren
de voors. gedaechde in ’t voors. veynster
responderende op ’t erff van den eysscher te stellen
drie ijssers, sulcxs dat men deur ’t voors. veynster
nyet en sal mogen climmen, mits dat de gedaechde
wederomme sal gehengen ende gedogen dat als die
voors. gedaechde haer goote sal willen reynigen, leggende
beneden an ’t voors. veynster,
’t zelve sal mogen doen up ’t erve van de voors. eyssscher.
Ende compenseren de costen van de erffsceydinge om
redenen den gerechte daertoe mouverende.
Aldus ut supra.

183v
Pieter Adriaensz. Smout
contra Jan ende Cornelis de Lange.

Scepenen appoincteren dat pertije sullen compareren
tusschen dit ende saterdage naestcommende voor
vyer goede mannen, daeraff
elcxs van pertijen twee kyessen sullen die hemluyden
up heurluyder differenten hooren ende vereenigen sullen,
is ’t doenlicken;
indien nyet, heurluyder
geallegeerde te stellen bij gescrifte ende de
voors. gerechte rapport doen van heur
gebesoingeerde omme, ’t zelve gesien, voorts
gesententieert te werden naer behooren;
ende reserveren de costen ten uuyteynde van der saecke.
Actum 10en martii 1579.

Symon Maertss. contra
Ot Baerntss.

Scepenen appoincteren dat de gedaechde ende impetrant
van requeste civile zijn presentacie mitte middelen sal
stellen bij gescrifte ende ordonneert den voors. eysscher
jegens den naesten rechtdage daerjegens te commen
zeggen omme, ’t zelve gedaen zijnde,
voorts in der saecke gedisponeert te werden
naer behooren. Actum ut supra.

184r
Den 17en dach martii anno
1579.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout ende
gerechte van Den Hage tusschen Cornelis Pieterss. Pons
ende Willem Janss. in ’t Paradijs als geweest
zijnde voochden van Mary Heyndricxssdr.,
eysschers ter eenre contra de
besette penninghen berustende onder Marie
Jansdr., wedue van Heyndrick pasteybacker,
toecommende Pieter Cristiaenss. als man ende voocht
van zijn huysvrouwe, die bij den voors.
Pieter Cristiaenss. verantwoort wert, angeleyt
den 20en januarii lestleeden etc.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort ende gezyen zeeckere acte
van bewijsinge in der weescamere van Den Hage gedaen bij den
voors. Maritgen Jansdr. in date 22en in januario
anno 1561, verclaeren dat die penninghen in questie
sullen blijven in arreste ter tijt ende wijlen
toe die voors. eysschers, soe zij procederen,
costeloes ende scadeloes bevrijt sullen zijn van de
somme van
27 gulden, 13 stuver, van laeckenen gecoft ten
huysse van Claes Janss., laeckencooper in De
Son tot Delff, ten
behouve van Maritgen Heyndricxsdr., haer Maritgen
Jansdr. dochter. Ende compenseren de boeten ende costen
van de kenninghe om redenen den gerechte daertoe
mouverende. Aldus gepronunchieert den 5en maii 1579.

184v
Up ’t versouck gedaen bij Cornelis Lenertss. als
soon van Lenert Joostenz. omme te
naesten alsulcke helft van de wooninge ende landen als Maritgen
Screvelsdr., leste wedue van wijlen den voors.
Lenert Joostenz., vercoft heeft, [aen] Willem
Heyndricxss. houtcoper Deur in Den Hage,
verclaeren scepenen voor vonnisse dat die voors.
Cornelis Lenertss. die voors. helft van de voors.
vercofte wooninge ende landen sal mogen naesten
naer vermogen de costuyme van Den Hage, behouden
een ygelicken zijn recht.
Volgende de voors. naestinge van de voorn. wooninge ende
landen heeft die voors. Cornelis Lenertss.
gedaen aertroeringe, grasroeringe ende
dackroeringe ende affhoudinge van anderen [?] ende versocht dat mit deze
naestinge alle andere naestingen beslecht
souden werden. Scepenen verclaeren dat de
naestinge bij den voors. Cornelis Lenertss.
gedaen mitsgaders
de voors. aert-, gras- ende dackroeringe
te rechte gedaen zijn ende dat mit deze
naestinge alle andere naestingen gevelt
sullen zijn, ten waere hyernaer noch yemant
quaeme mit ouder brieven ende beter besceyt,
den welcken den voorn. gerechte mitsdezen
nyet en willen prejudiceren in heurluyder gerechticheyt,

185ar
ende dat de naester all nae sal doen ’tgunt
de cooper voors. voorgedaen heeft. Actum
18en martii 1579.

Up huyden den 18en martii 1579 heeft Jacob van
Dorp gesubstitueert in zijner plaetsse als burgemeester
ende weeshuysvader Vincent van Wyeringen
ende dat ter tijt ende wijlen toe hij uuyt
Brabant gecomen sal weezen, mits dat hij Wyeringen
sal genyeten ’t proffijt dat in dien tijt sal vallen.

Up huyden den 18en martii 1579 sijn
schout, burgemeesteren ende gerechte van Den Hage
geaccordeert mitte gemeen crediteurs
van den desolaten boul van wijlen Jan Aemss.
dat zijluyden sullen hebben ende genyeten de
somme van zes carolus gulden ter cause van de upveylinge
van de wooninge gelegen t’Eyckeduinen an den Houtwech
den voors. Jan Aemss. toebehorende. Ende indien d’selve
wooninge vercoft wert binnen ’s jaers ofte een jaer
daernae, sal althoes ’t voors. pont Vlaems affslach
strecken van ’t rantsoen den gerechte competerende.

185av
[doorgehaalde regel]
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch ende antwoorde, mondelinge replycke
ende duplycke gehoort ende gesien ’t 23e
ende ’t 24e articulen van des gedaechdes
reprochen jegens Salomon van der Houve,
bailliuu van Den Hage, den 28en novembris lestleden
overgeleyt ende bij den voors. gedaechde ondergeteyckent, ende op als
rijpelicken gelet hebbende, condempneren
den selven gedaechde in een boete van thien mitsgaders
in den costen van de hoffaert. Actum 20en martii
1579.
[in marge]
Van welcke voors. vonnisse den gedaechde
illico geappelleert heeft an den Hove van Hollant.

Idem contra Cornelis Olivier.

Scepenen appoincteren dat pertijen elcxs sullen
inleggen 24 stuvers om, hyerop gehoort
hebbende ’t advys van geleerden, voorts in der
saecke gedaen te werden
naer behooren. Actum ut supra.

Idem contra Geryt de Paep.

Scepenen pertijen ten beyder zijden gehoort hebbende
absolveren den gedaechde van den eysch ende conclusie
bij den bailliuu van Den Hage op hem gedaen ende genomen.
Actum ut supra.

185br
Den 21en martii anno 1579.
Presenten: Cryp, Zybrantsz., Screvelss.,
Wyeringen, Wolff, scepenen.

Upte scepensoen van Dirick Jacobss. Cockgen
contra Anna Jansdr.

Scepenen appoincteren dat die voors.
pertiën alsnoch weder sullen gaen voor deselve goede
mannen daer zijlieden an wederzijden voor
gecompareert zijn geweest, binnen den tijt van achte dagen
naestcommende, die hemlyeden
hooren ende vereenigen sullen, is ’t doenlicken;
indien nyet, heurluyder gebesoingeerde te
stellen bij gescrifte, soe wel van ’tgunt dat
voor hemlyeden gedaen is, zoe voor date van
dezen, als ’tgunt alsnoch voor hemlyeden gedaen
sal werden, omme alle ’tzelve gesien voorts
in der voors. saecke gesententieert te
werden naer behooren; ende reserveren de
costen ten uuyteynde van der saecke. Actum
ut supra.

Den lesten martii 1579. Presenten:
de scepenen als Cryp,
Zybrantsz., Screvelss., Wyeringen,
Wolff.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den

185bv
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Cornelis Franss. Olivier, eysscher ter eenre
up ende jegens Reynaer van der Laecke, verweerder
ter andere zijden, angeleyt den 2en decembris
’78 lestleeden etc. Scepenen pertijen,
dingtale bij scriftelicke eysch, mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke gehoort
ende gezyen zeeckere certifficatiën bij pertijen
in rechte geproduceert ende up als rijpelicken
gelet hebbende, ontseggen den eysscher
zijnen eysch ende conclusie upten verweerder gedaen
ende genomen, ende condempneren den voors.
eysscher in de boeten ende costen van de kenninghe, tot
tauxatie ende moderatie van den gerechte.
Aldus gepronunchieert den 10en aprilis 1579.

Ten selven dage is geordonneert
Salomon van der Houve, schout van Den Hage, te betaelen
uuyte penninghe van d’eerste paye van ’t huys in Emaus,
24 gulden onder zijnen behoirlicke acquyte.

186r
Alzoe Cornelis Beuckelaer,
voorspraecke in openbaer vyerschaere
hem vervordert heeft zeer vehementelicken
te spreecken jegens den
officier, excederende daermede de
maniere van dingetale daerop die voors.
vyerschaere gespannen wert, soe is ’t
dat scepenen den voors. Cornelis
Beuckelaer uuyt saecke vandien, gecondempneert hebben in een
boete van twee ende veertich scellingen. Ordonneren
hem voorts van nu voortan zijn dingtale manierlicken
ende civilicken te doene conformelicken ’t spannen
van den voors. vyerschaere. Actum 3en aprilis 1579.

Den 10en dach aprilis 1579.
Presenten: Cryp, Zybrantsz
Screvelss., Wyeringen, Wolff,
Burch, scepenen.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen Cornelis
Diricxss. eysscher te eenre up ende jegens

186v
Haesgen Cornelis, wedue wijlen Joost Corneliss.
wyelmaecker als verantwoordende
’t huys gecomen van Pieter Zyeren, staende an de
oostzijde van de Spoye, verweerster ter andere zijden,
angeleyt lesten martii 1579 lestleeden etc.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke
ende duplycke gehoort ende gesien zeeckere
certifficatiën bij den verweerster in rechte geëxhibeert,
ontseggen den eysscher zijnen eysch ende
conclusie upten verweerster gedaen ende genomen
ende condempneren den eysscher voorts in de boeten
ende costen van de kenninghe ter tauxatie ende
moderatie van den gerechte. Aldus gepronunchieert
upten 10en aprilis 1579.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Bouwen Floriss., eysscher ter eenre up ende
jegens Heyndrick Aelberts alias genaempt Heyndrick Jan, eertijts
provisoer van Delfflant, verweerder ende
deffaillant ter andere zijden, angeleyt den
lesten martii 1579 lestleeden.

187r
Scepenen gesien hebbende zeeckere
huyrcedulle, bij den eysscher, den verweerder ende twee
getuygen ondergeteykent, in date den 3en
februarii lestleeden, hebben de voors. gedaechde ende defaillant in presentie
van Cornelis Beuckelaer, zijnen talman, die verclaerde
[regel doorgehaald]
die voors. saecke nyet te weeten te
defenderen, nyetjegenstaende oeck bij voorgaende
appoinctemente van date den lesten martii lestleeden,
geappoincteert ende verclaert was dat hij soude
peremptoire up huyden commen antwoorden
ende naer voorgaende uuytroupinge van de stedehuysse
gedaen
deffaillant gebleven was, ende oeck nyet
ingeleyt en hadde ’t recht van de voors.
kenninghe volgende de costuyme van den vyerschaere,
hebben scepenen den voors. verweerder ende
defaillant gecondempneert ende condempneren
hem mitsdezen in den eysch ende conclusie
bij den voors. eysscher up hem gedaen ende genomen,
mitsgaders in de boete ende costen van de voors.
kenninghe. Condempneren hem voorts,

187v
overmits hij zijn kenninghe nyet ingeleyt en heeft als vooren,
in de boete volgende de keure ende ordonnantie daer-
van weezende. Aldus gepronunchieert den
10en aprilis 1579.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout ende
gerechte van Den Hage tusschen Dirick Joppen, eysscher
ter eenre, up ende jegens Jacob Claess. in Teylingen,
verweerder ter andere zijden, angeleyt den 15en aprilis
’78 lestleeden. Scepenen pertijen, dingtale
bij scriftelicke eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke gehoort ende gesien
zeeckere obligatie in date 2en julii ’77,
condempneren den verweerder den eysscher te
betaelen de geëyschte vijffendeveertich gulden
volgende die voors. obligatie. Ende compenseren de boete
ende costen van de kenninghe om redenen den gerechte daertoe
mouverende. Aldus gepronunchieert den
eersten maii 1579.

188r
De bailliuu van Den Hage contra Cornelis
Pastoortgen.

Alzoe den bailliuu van Den Hage jegens den
verweerder maer naectelick en concludeert tot rejectie van des
verweerders exceptie ende dat hij, verweerder, gecondempneert
sal werden peremptoirlicken ofte ten minsten ten
tweën fynen te concluderen, verclaeren scepenen datter
geen vorder dach en valt. Actum
prima maii 1579.

[regel doorgehaald]
[regel doorgehaald]
Welcke appoinctemente gepronunchieert
zijnde den verweerder gepersisteert heeft bij zijn geproponeerde
exceptie.

Scepenen, gesien zeeckere voorgaende vonnisse
provisionneel tusschen die voors. pertijen
bij den gerechte van Den Hage geweezen van date den
13en februarii lestleeden,
condempneren den verweerder
te concluderen ten tweën fynen. Actum ut supra.

188v
Den 5en dach maii anno
1579. Presenten alle de scepenen.

In der saecke van de kenninghe hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Huych Jacobss., cruydenyer,
eysscher ter eenre up ende jegens
Claes van Dam ende Joost Jacobss.
als voochden van ’t weeskint van Segelyn
van Dam geprocreert
bij Heyltgen Jansdochter, mitsgaders Jan
Wolff als curateur van ’tzelve weeskints
goederen, verweerders ter andere zijden, up huyden
den 5en maii angeleyt etc. Scepenen
pertijen, dingtale bij
scriftelicke eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke gehoort, gesien
oeck de huyrcedulle tusschen die voors.
pertijen nopende den huysse in questie,
gemaect van date den 28en martii
1577 naer gemeen scrijven,
ende genomen hebbende inspectie
oculaer van de plaetsse in questie
ende oeck hyerup gehadt ’t advys van
geleerden mits bij den voors. verweerders

189r
volgende heurluy,der presentatie den eysscher
latende corten an die jaerlicxe huyre
van de voors. huyssinge alsulcke scaeden ende interesten
als d’eysscher doer ’t ongebruyck, in zijnen eysch
breder geroert, geleden heeft ofte geduyrende zijnen
huyere noch lijden sal mogen, tot tauxatie
ende moderatie van den voors. gerechte,
absolveren scepenen den
voors. verweerders van den vorderen eysch ende conclusie
bij den voors. eysscher up hemluyden gedaen ende
genomen, ende compenseren de boeten ende
costen van de kenninghe om redenen hemluyden daertoe
mouverende. Aldus gepronunchieert
den 5en maii 1579.

Upte questie van de erffscheydinge
hangende voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Lenaert van Lembeck, eysscher
ter eenre up ende jegens Neeltgen Josephs-
dochter, verweerster ter andere zijden
beroerende zeeckere houten privaet,
’twelck d’eysscher sustineert hem te nae
te staen, scepenen geweest hebbende
ter plaetsse contencieulx ende

189v
aldaer genomen hebbende inspectie oculaer
ende die voors. pertijen soewel aldaer als
naderhant ter camere gehoort hebbende ende up als
rijpelicken gelet hebbende, verclaeren
dat ’t voors. privaet
sal blijven staen, mits
dat zij verweerster t’haeren coste
gehouden sal zijn daeromme te doen metselen up
haeren gront jegens ’t erve van den eysscher een muyrken van een steen
dick in de
hoochte van de zes voeten. Ontseggen den
voors. eysscher zijnen vorderen eysch ende conclusie
upten voors. verweerster gedaen ende genomen, ende
compenseren de costen om redenenen
den gerechte daertoe mouverende. Aldus
gepronunchieert ut supra.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Cornelis Franss. als procuratie hebbende
van mr. Hugo van der Goes, nomine
uxoris eysscher ter eenre up ende jegens
’t uytgedaechde huys ende erve staende an de
oostzijde van de Hoochstrate, genaempt Den
Rooster, toebehorende Claes Willemss.,