De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 190-199

« submenu

190r
bontwercker, ende bij den selven Claes Willemss.
verantwoort wert, verweerder ter andere zijden,
angeleyt den 6en februarii lestleden. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort, mitsgaders gesien
zeeckere extracten van pachtingen bij den voors.
verweerder t’zijnder intentie overgeleyt,
mits bij den voors. verweerder bij eede
verclaerende ’t geëyschte jaer custinge van tzeventich
betaelt ende sulcxs de pachtbryeff van ’tzelve
jaer bij hem gelost, gequeten ende d’selve
pachtbrieve mits dese voorleden. trouble
quijt geworden te zijn,
ontseggen den voors. eysschers zijnen eysch
ende conclusie upten voors. verweerder gedaen
ende genomen; ende bij refuys van prestatie
van de voors. eedt condempneren den voors. verweerder
den eysscher ’t jaer custinge te betaelen,
ende compenseren de boeten ende costen van de
kenninghe om redenen den gerechte daertoe
mouverende. Aldus gepronunchieert ut supra.
Den verweerder presenteerde illico den eedt te doene, ’twelck
vanwegen den eysscher nyet en werde geaccepteert nochte
gerefuseert.

190v
In der saecke van de kenninghe hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Cornelis Loyss., nomine uxoris eysscher
ter eenre up ende jegens Claes van Dam,
verweerder ter andere zijden, angeleyt
den 25en dach februarii 1578
etc. Scepenen pertiën, dingtale bij
scriftelicke eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke gehoort ende
gesien alsulcke
stucken ende munimenten als pertijen in rechte
geproduceert hebben, ende up als rijpelicken
gelet hebbende ontseggen den eysscher
zijnen eysch ende conclusie sulcxs ende in der vougen hij die upten verweerder gedaen
ende genomen [heeft]. Ende compenseren de boeten ende
costen van de kenninghe om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus gepronunchieert
den 2en junii 1579.

191r
[in de marge]
Extraordinaris rechtdach.

Den 12en maii 1579. Presenten:
Cryep, Zybrands, Screvelss., Wyeringen
ende Wolf.

Margriete van der Koye, wedue Jan de Vos, eyschersse contra Claes
Willemss., bontwercker, verweerder.

Scepenen condempneren den verweerder peremptoerlicken t’antwoorden.
Actum ut supra.

Upte questie geresen voor den gerechte van Den
Hage tusschen Margriete van der Koye,
wedue van Jan de Vos, eysschersse,
ter eenre up ende jegens Claes Willemss.
van den Cappella, peltyer, woenende alhyer in Den
Hage, verweerder, ter andere zijden.
Scepenen pertijen, dingtale in ´t lange
gehoort, gesien oeck zeeckere certifficatie
tot haerder intentie onder die voors. gerechte
geëxhibeert, ende up als rijpelicken gelet
hebbende, mits eerst bij den voors. verweerder bij eede
verclaerende dat de geëyschte zwarte zijde
satijnen vlyeger wel den tijt van achte daegen
openbaerlicken up zijn veynster ofte
winckel gelegen heeft nae hij de
selve vlyeger gecoft hadde, condempneren
scepenen den verweerder deselve
vlyeger de voors. eysschersse te laten volgen,

191v
mits bij den voors. eysschersse de voors. verweerder
restituerende alsulcke penningen als die voors.
verweerder insgelijcxs bij eede verclaeren sal voir de voors.
gecofte vlyeger betaelt te hebben. Ende
bij refuys van de voors. prestatie van eeden
condempneren scepenen den voors. verweerder die voors. eysschersse
de voors. geëyschte vlyeger simpelicken te laten volgen
sonder eenige penningen daervooren te betaelen,
ende compenseren de costen van desen om
redenen den gerechte daertoe mouverende.
Aldus gepronunchieert upten 13en maii
1579.

Volgende welcke vonnisse die voors. verweerder
illico presenteerde die voors. eeden te doen die
hem bij de eysschersse verdraegen is.

Upte questie van de erffsceydinge tusschen de
meesters van ’t Sacramentsgildehuys contra Willem
Heyndricxss. continueren scepenen de saecke
achte dagen. De meesters protesteren van scaeden ende
interesten. Actum 13en maii 1579.

192r
Den 22en maii 1579.

Bailliuu, schout, burgemeesters ende gerechte
van Den Hage hebben gesurrogeert ende surrogeren mit desen
in de plaetze van mr. Jan van Treslonge,
weesmeester, overmits zijne notelicke absentie
uyter weescamere, Jacob van Dorp,
burgemeester, omme te dienen als weesmeester
in de voors. camere ende alle saecken der-
selver camere te helpen vorderen ende advanceren.
Actum 22en maii 1579.

Upte questie van de erffsceydinge hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Anna Pouwelsdr., eysschersse
ter eenre up ende jegens Geryt Geritss.,
verweerder ter andere zijden,
beroerende zeeckere varckeskot
bij den verweerder gestelt an de muyre van de huyssinge
van de eysschersse. Scepenen, geweest
hebbende ter plaetsse contencieulx
ende genomen hebbende inspectie oculaer
ende pertije daernae ter camere gehoort
hebbende,

192v
[in de marge]
Lopende keuren
fo. 28verso.
condempneren den verweerder volgende de keure van Den Hage in date 22en julii 1564
[de regels 2-6 zijn doorgehaald]
’t varckeschot in questie aff te
breecken ende wech te doen,
hem interdicerende geen andere varckeschot
in ofte achter zijn huys ofte
up zijn erve weder te stellen dan bij advys,
consent, believen ende goetduncken van den schout
ende burgemeesters van Den Hage. Ende compenseren
de costen om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Actum 26en
maii 1579.

193r
Den 26en dach maii
anno 1579.

Scepenen condempneren Geryt Paep in een
ypocras van 6 s., overmits hij up zijnen ure ten
twee uren nyet gecompareert en is.

Cornelis Wyelant contra Jacob
Franchet.

Scepenen appoincteren dat pertije elcxs
sullen inleggen twee carolus gulden om
te consuleren mit geleerden. Actum 26en
maii 1579.

Den 2en dach junii
anno 1579. Presenten:
schout, Cryp, Screvelss.,
Wyeringen, Burch, Wolff,
scepenen.

In der saecke van de kenninghen
hangende voor den schout ende gerechte

193v
van Den Hage tusschen Cornelis Anthoniss. Kievit
als man ende voocht van joncfrouwe
Machtelt van Leeuwen, eysscher in
conventie van twee kenninghen angeleyt den 17en
martii lestleeden ende verweerder in
reconventie up ende jegens meester Willem
Goossens, verweerder ende eysscher in reconventie
van twee andere kenninghen angeleyt den lesten
martii daeranvolgende etc.
Scepenen pertijen dingtale bij scryftelicke
eyssen, soewel in conventie als
reconventie, gehoort mondelinge antwoorden, replycken, duplycken,
soewel in de voors. conventie als
reconventie, gesien oeck diverssche stucken
ende munimenten bij den voors. pertijen hinc inde
tot justificatie van heurluyder intentie in de
voors. saecken in rechte geproduceert, ende
up als rijpelicken gelet hebbende, doende recht
in de voors. saecken, condempneren die
voors. verweerder in conventie ende eysscher
in reconventie den voors. eysscher in

194r
conventie te betaelen de zes jaeren
verscenen onbetaelde renten tot 36 gulden, tot 20 stuver ’t stuck, 11 stuver
één oortgen ’s jaers, gevallen meyedach anno
’73 tot ’78 beyde incluz, maeckende
t’zamen ter somme toe van twee hondert
negentien gulden 17½ stuver salvo justo calculo,
op welcke somme den eysscher in
reconventie affslach ende betalinge strecken
sal: eerst
hondert 33 gelijcke gulden 5 stuver
ten prijse voors. naer vermogen den eysscher in
conventie huysvrouwe obligatie in date den
27en novembris ’76, die hem eysscher in conventie
alsdan gerestitueert sal werden; noch
72 gelijcke gulden
als hooftsomme van een rente van zes ponden
Hollants ’s jaers die den huysarmen van Den Hage
up ’t huys daeruuyt deze rente spruyten, spreeckende hadde ende in ’t
vercopen van den huysse verzwegen waeren.
[regel doorgehaald]
Ende noch 18 gulden van vyer jaeren
renten den voors. huyssitten verscenen Lamberti anno 1570,

194v
’71, ’72 ende ’77 volgende de quictantie
van rentmeesteren van den huyssitten in date den 12en
septembris 1577, mitsgaders
noch 15 gelijcke gulden 15 stuiver mede van den
vordere gedaïngde renten
volgende den accorde in date den 7en julii
’78. Noch één ende tnegentich gelijcke gulden, 8 s., één duyt
als den voors. verweerder in conventie van den
commissarissen, up ’t feyt van de quijtsceldinge
ende atterminatiën bij den Staten van Hollant
gecommitteert, geobtineert heeft van derdalff jaeren
renten, naer vermogen d’acte daervan zijnde
in date 22en novembris lestleeden.
Behouden den voors. verweerder in
conventie ende eysscher in reconventie alsulcke
atterminatie als hem bij den voors. acte mede gegeven ende
verleent is. Noch zes stuvers van zes jaeren
hoffpennincks volgende de quyctantie van Jan van den Grave
houdende meerder somme in date 7en septembris
’77.
[de regels 21-24 zijn doorgehaald]

195r
[regels 1-10 doorgehaald]
Ende soe wat bevonden sal werden
bij den eysscher in reconventie meer
betaelt te zijn dan de penningen monteren bij den
voors. eysscher in conventie geëyscht, dat
´t selve den voors. eysscher in reconventie
betalinge strecken sal an de jaeren renten
die noch verscijnen sullen, ofte dat de
voors. rente vermindert sal werden totte voors.
somme toe ende dit all tot verkyesinge ende
optie van den voors. eysscher in conventie.
Absolverende voorts partijen
hinc inde d´één van des anders respective
vordere eysschen ende conclusiën
upten anderen, soewel in conventie als
reconventie gedaen ende genomen,
ende compenseren de boeten ende costen van de
voors. kenningen soewel van de voors. conventie
als reconventie om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus gepronunchieert
den 2en junii anno 1579.

195v
Anna Jansdr. contra Adriaen
Janss. van Buyren.

Upte pachtinge versocht bij Anna Jansdr.
upte gereetste goederen van Adriaen Janss. van
Buyren, gecondempneerde, daerjegens hij Adriaen Janss.
sustineerde datter jegens hem geen pachtinge
en behoorde gedecerneert te werden, doordien
hij volbodich ende gewillich geweest was
om de sententie, daerup die voors. pachtinge geëysscht wert, te voldoen, daerup die voors.
pertijen an een pachtdaechsse kenninge gegaen
waeren, hebben scepenen, nae zij pertijen ten weder-
zijden gehoort hadden, die voors. kenninge gecontinueert
ende continueren mitsdesen ter tijt ende wijlen toe die
voors. Anna Jansdr. naer vermogen ’t leste
lith van ’t voors. ’t vonnisse daeruuyt de versochte
pachtinge spruytende is, haere declaratie dies-
angaende die voors. gecondempneerde overgelevert
ende bij hem daerjegens geseyt ofte
gedoceert [?] sal zijn, om all ’t zelve
gedaen zijnde alsdan gelijckelicken ende pari
passu up dese versochte pachtdaechsse
kenninge gedisponeert te werden naer behoren.
Actum 3en junii 1579.

196r
Up huyden den 17en dach junii anno
1579 zijn Adriaen Cryp als gesubstitueerde
van Salomon van der Houve, bailliuu van Den Hage, gecompareert
ter presentie van Cornelis Zybrantsz., Adriaen Screvelss.
ende Jan Wolff, scepenen van Den Hage, ten huysse van Pieter
Franss., vleyshouder, staende in de [V]eenstrate
genaempt den IJsserman, nedergeslaegen bij Claes
van Diemen van Heemstede, ende nae scepenen
den voors. Pieter Franss. ter presentie van mr. Heyndrick
Michielss., chirurgijn, gevisiteert hadden de
wonde van den voors. Pieter Franss., staende ter zijden
zijn gemacht an de slincker zijde in ’t hangen
van zijn buyck, ende den voors. mr. Heyndrick
daerop gehoort hebbende, die verclaerde dat
die voors. Pieter Franss. van de voors. wonde gesturven
was, hebben scepenen dienvolgende ’tzelve
sulcxs verclaert ende verclaeren mitsdesen den
voors. Pieter Franss. van de voors. wonde ende quetsure
gesturven is ende dat men den voors. Pieter Franss. ter aerde
sal doen.

Ende is ten selven dage borge geworden Cornelis
Aertss. Suael [?] woonende tot Loosduynen voor de
boete van 10 £ van de officyer ende 2 £ 10 s. voor
’t affwinnen van de hant.

196v
Ten selven dage geweest ten huysse
van Claes Cornelisz. van Diemen, en hebben
aldaer nyet bevonden yet waerdich om te
inventoriseren. Actum ut supra.

In der saecke van den twee kenninghen hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Cornelis Wyelant als curateur ende
administratie hebbende van den desolaten boul
van wijlen Claes Janss. Persyn ende zijne
huysvrouwe, eysscher ter eenre, up ende
jegens den uuytgedaechden thuyn, leggende
over de Leproossen van Den Hage, toebehorende
Jacob Franchet ende bij hem verantwoort
wert, verweerder ter andere zijden, angeleyt
den 20en junii 1578 lestleeden.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysschen ende antwoorde,
mondelinge replycke ende duplycke
gehoort ende gesyen alsulcke
brieven ende munimenten als die
voors. pertijen elcxs tot heurluyder intentie

197r
hebben willen produceren ende hyerop
oeck gehadt hebbende ’t advys van geleerden,
condempneren den voors. verweerder den
eysscher, zoe hij procedeert, te betaelen
’t geëyschte jaer renten van 24 gulden, verscenen
den 28en martii 1578 stilo communi.
Ende nopende de andere voorgaende
geëyschte vordere jaeren, soe van den custingen ende renten, ontseggen die
voors. eysscher alsnoch zijnen voors. eyssch ende
conclusie opten verweerder gedaen ende genomen,
behoudelicken dat die voors. verweerder, indien ’t
hem gelyeft, bij den secretaris alhyer
sal mogen doen rechten de omissie
bij den clerck van den secretaris
in ’t grosseren gescyet
in zijnen coopbrieff beroerende de erfpachtrente
van 22½ s. ’s jaers, ende dit all conformelick de
verweerder van den coop van den tuyn,
daeruuyt de voors. geëyschte jaeren renten
ende custingen zijn spruytende. Ende
compenseren de boeten ende costen van den voors. twee
kenninghen om redenen den gerechte daertoe
mouverende. Aldus gepronunchieert den
23en junii 1579.

197v
Den 23en dach junii
anno 1579.
Presenten: schout Cryp, Zybrantsz.,
Wyeringen, Burch, Wolff,
scepenen.

In der saecke van de kenninghe hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Jan Heyndricxss. als man ende
voocht van Maertyntgen Jansdr.,
eysscher ter eenre up ende jegens
de besette goederen van Maerten Claess.,
backer, die bij hem Maerten Claess.
verantwoort werden, verweerder ter
andere zijden, angeleyt den eersten dach
maii lestleeden etc. Scepenen
pertiën, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke
ende duplycke gehoort ende
gesien zeeckere certifficatie bij den eysscher
in rechte geproduceert ende up als
rijpelicken gelet hebbende, mits bij den
voors. eysschersses huysvrouwe in
supplemente van vorder preuve bij

198r
solempnelen eede affirmerende dat zij de wonden volgende die voors. certifficatie van den
verweerder ontfangen heeft, condempneren
den voors. verweerder te betaelen ’t meesterloon
van den meester die d’eysschersses huysvrouwe
van den wonden voors. gecureert heeft, ende
dienvolgende d’eysscher van ’t voors.
meesterloon te vrijen, costeloes ende
scadeloes jegens den voors. meester t’ontheffen,
condempnerende hem verweerder voorts
d’eysschers huysvrouwe verzuymden
tijt te betalen van dat zij door de voors.
wonden haer broot nyet en heeft konnen
winnen, tot seggen van goede mannen hem des
verstaende. Ende verclaeren dat ’t arrest, bij den voors.
eysscher ter cause als voren an des voors.
verweerders goeden gedaen, stadthouden sal ter tijt
ende wijlen hij ’tgunt voors. is voldaen ofte
suffisantelicken daervoor gecaveert sal
hebben. Ende condempneren nyetemin den
voors. verweerder in de boeten ende costen
van de kenninghe
ter tauxatie ende moderatie van den
gerechte. Aldus gepronunchieert den
23en junii 1579.

[andere hand:]
Up huyden den 3en junii 1579 compareerde in de
secretarie van Den Hage Maerten Claesz. ende
protesteerde van ’t voors. vonnisse te mogen appelleren ofte
reformeren zoe
zijnen goeden raedt gedragen zall.

198v
In der saecke van de kenninghe hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Cryn Aertss., eysscher ter
eenre up ende jegens Adriaen
Claess. Hoyekaes, verweerder ter
andere zijden, angeleyt den 6en februarii
lestleden etc. Scepenen pertijen, dingtale
bij scriftelicke eysch, mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke
gehoort ende gesien alsulcke certifficatiën
als die voors. pertijen tot heurluyder intentie
geproduceert hebben, ende up als rijpelicken
gelet hebbende, condempneren
den verweerder volgende zijn presentacie
d’eysscher te betaelen de somme van thien
carolus gulden ende absolveren den
voors. verweerder van den vorderen eysch
ende conclusie bij den eysscher up hem gedaen
ende genomen, ende compenseren de boeten
ende costen van de kenninghe om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus gepronunchieert
ut supra.

199r
Philips Heyndricxss., decker, contra
Andries Hubrechtsz. ende Jan Wolff als curateurs van den desolaten
boul van Dirick Joosten.

Scepenen verclaeren dat de voors. Philips
Heyndricxsz. de huyere van ’t huys volgen sal
naer advenant dat hij eygenaer geworden is, alsoe hij van
dien dach aff de rente is gehouden te dragen.
Actum 23en junii 1579.

Den lesten junii 1579. Presenten: de
schout, Cryp, Zybrantsz., Wyeringen,
Burch, Wolff.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Gysbrecht Janss.
als man ende voocht van zijn huysvrouwe,
eysscher ter eenre up ende jegens Bael
Diricxsdr., verweerster ter andere zijden,
angeleyt den eersten maii lestleeden etc.
Scepenen pertiën, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke
ende duplycke gehoort ende gesien
zeeckere stucken ende munimenten bij den voors.
pertijen in rechte geproduceert,

199v
absolveren de verweerster van den eysch ende
conclusie bij den eysscher up hem gedaen
ende genomen. Ende condempneren den eysscher
in de boeten ende costen van de kenninghe
ter tauxatie ende moderatie van den gerechte.
Aldus gepronunchieert upten lesten
junii 1579.

Upte questie van de erffsceydinge hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Cornelis Geritss., uuytrouper, eysscher ter
eenre up ende jegens Cornelis Adriaenss.
wonende in De Drie Schabellen, verweerder ter
andere zijden. Scepenen geweest hebbende
ter plaetsse contencieulx, genomen
inspectie oculaer van ’t gootgat in
questie ende gesien zeeckere vonnisse van Den Hage
van date den 3en aprilis 1500 ende veertich,
geweezen bij den gerechte van Den Hage tusschen de
predecesseurs van deze partiën huyssen,
verclaeren voor vonnisse dat den verweerder
sal genyeten ende behouden zijnen waterganck
door ’t gootgat responderende up ’t erve.