De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 210-219

« submenu

210r
Upte questie van de erffsceydinge hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen Dirick
Diricxss., slootmaecker, eysscher ter eenre, up
ende jegens Cornelis Nanninxss., verweerder ter
andere zijden, beyde wonende upte Geest, beroerende
zeecker gootgat bij den verweerder gedaen toe-
stoppen ende zeecker muyrken van den verweerders
lootsken mit ryet bij den verweerder gedaen toeluycken.
Scepenen, geweest hebbende ter plaetsse
contencieulx ende genomen inspectie oculaer
ende pertijen ten wederzijden gehoort hebbende,
condempneren den verweerder ’t gestoopte goot-
gat wederomme te openen ende open te laeten
blijven, mits dat d’eysscher daerdoer anders nyet sal
mogen loossen dan ’t hemelwater ende andere schoon
water sonder eenige vuyle wateren als seep,
visch-sop ende andere onreynicheden daerdoer te
mogen gyeten ofte loossen, in sulcker vougen dat
’t huys van den verweerder door de onreynicheyt van den eysscher
als boven geen scaede ofte hinder en lijde.
Ende nopende de toeluyckinge van ’t lootsken
mit ryet gedaen, verclaeren scepenen dat den verweerder gehouden
sal weezen ’t ryet wech te nemen ende ’t voors. muyrken mit steen up te metselen
up ’t fundament, sulxs ’tzelve nu staet om periculen van brant
ende andere inconveniënten te schuwen. Ende compenseren
de costen van dezen om redenen den gerechte daer-
toe mouverende. Aldus gepronunchieert den
29en augusti 1579.

210v
Den 8en septembris
anno 1579.

Gesien de declaratie van costen den
gerechte van Den Hage overgegeven
bij Caerl Moons, eysscher ende declarant
ter eenre up ende jegens Jan Pere Buzyn ende
Neeltgen Joostendr., verweerders ende
gecondempneerden ter anderen, ende gesien de
diminutie bij den verweerders
daerjegens gedaen, hebben deselve costen,
die bedragende waeren meerdere
somme, getaxeert ende gemodereert, taxeeren
ende modereren mitsdezen ter somme toe van
drie ponden, achtien scellingen te 40 grooten ’t pont
behalven de costen van de executie ende executeur,
zoeverre men deselve costen innen ende
executeren sal moeten. Aldus gepronunchieert
upten 8en septembris 1579.

Na den noene. Presenten:
Cryp, Screvelss., Wyeringen,
Burch, Wolff, scepenen.

In der saecke van de kenninghe hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Silvester van de Plasse,
eysscher ter eenre up ende jegens

211r
zeeckere besette penningen berustende onder Symon
Corneliss., toebehorende Laurens van der
Beke, die bij denselven Louris
verantwoort werden, verweerder ter andere
zijden, angeleyt den 26en dach maii
’79 lestleden etc. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort ende gezien zeeckere
certifficatiën bij pertijen ten wederzijden tot heurluyder intentie
onder die voors. gerechte geëxhibeert
ende up als rijpelicken gelet hebbende,
verclaeren de gearresteerde penningen, soe-
verre die strecken mogen, executabel voor de
geëyschte obligatie van den hondert daelders
zwaer gelts in questie, ofte dat den
verweerder deselve obligatie den eysscher sal
restitueren. Absolveren den voors.
verweerder van den vorderen eysch ende conclusie
bij den eysscher up hem
gedaen ende genomen. Ende condempneren
nyetemin den verweerder in den costen ende
boeten van de kenninghe tot tauxatie ende
moderatie van den gerechte. Aldus
gepronunchieert den 8en septembris
1579.

Van welcke vonnisse den verweerder illico
geappelleert heeft an den Hove van Hollant.

211v
Den 16en dach septembris.
Presenten alle de scepenen.

[regel doorgehaald]
In der saecke van d’inlegginge
geresen voor den gerechte van Den Hage
tusschen Cornelis Franss. Olivier,
eysscher ter eenre up ende jegens
Ozyer Diricxsz., ingeleyde
ende verweerder ter andere zijden, die voors.
verweerder versouckende absolutie van den
instantie, alzoe d’eysscher hem
verweerder geenen eysch behoirlicken ende
binnen den tijt in saecke van inlegginge,
vanouts geobserveert, gelevert en hadde,
waerup gehoort zijnde die
voors. eysscher, die ’t zelve sulcxs in
juditio bekende, hebben scepenen den voors.
verweerder geabsolveert ende absolveren
hem mits deezen van den instantie ende condempneren hem eysscher
in de costen ende boeten van den voors.
inlegginge. Aldus gepronunchieert
den 16en dach septembris 1579.

212r
Den 6en dach
octobris anno 1579. Presenten: Zybrantsz.,
substituut van den schout, Screvelss., Wyeringen,
Burch, Wolff.

Is geordonneert dat van nu voortan
alle sondagen des mergens voor
’t stadthuys geaffigeert sal werden bij den
secretaris van Den Hage een billjet
inhoudende zes kenninghen die men van die
anstaende weeck voldingen ende uuyten
sal, ordonnerende den talluyden
hem daernae te reguleren ende pertije
recht te bewaeren naer behooren,
up peyne dat die selve
talluyden in den costen van de kenninghen vervallen
ende an hemlyeden verhaelt sullen werden.
Actum 7en octobris ’79.

212v
Upte questie van de erffscheydinge
hangende voor den schout ende gerechte
van Den Hage tusschen d’erffgenaemen van Cornelis
Zegerss. zaliger gedachtenis, eysschers ter eenre up ende
jegens Weyntgen, wedue wijlen Egbert
de Smit, verweerster ter andere zijde.
Scepenen, geweest hebbende ter plaetsse
contencieulx, genomen inspectie
oculaer van de staende plancken, gestelt
tusschen de erven van de voors. pertijen,
ende pertijen ten wederzijden
gehoort, verclaeren
dat die voors. plancken bij d’eysschers
upgenomen sullen mogen werden mits weder
stellende een buyrheyninge naer
costuyme van Den Hage ende dit
bij kennisse van redetreckers des
noot zijnde, ende compenseren
den costen om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus
gepronunchieert den 15en octobris 1579.

213r
Den 16en dach octobris
1579. Presenten: Cryp, Zybrantsz., Screvelss.,
Wyeringen, Wolff.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Cornelis Janss. van Wassenaer als getrout hebbende
Lubburch Florisdr., wedue wijlen
Claes Maertsz. Bonefaes, eysscher
ter eenre, up ende jegens Pieter Zangwijn als
curateur ofte administratie hebbende
van den boel van schout Dyeloff,
eertijts onder-schout tot Delff,
verweerder ter andere zijde, angeleyt 19en novembris
1577 etc. Scepenen pertijen,
dingtale bij scriftelicke eysch, mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke,
gehoort ende gesien alzulcke stucken ende
munimenten als die voors. pertijen tot heurluyder
intentie geproduceert hebben, ende up als
rijpelicken gelet hebbende, ontseggen
den voors. eysscher zijnen eysch ende conclusie,
sulcxs ende in der vougen hij deselve
upten voors. verweerder gedaen ende genomen
heeft; ende compenseren de boeten ende
costen van de kenninghe om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus gepronunchieert
den 16en octobris 1579.

213v
In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Sebastiaen Willemss.,
eysscher ter eenre up ende jegens
Jan Stalpert, verweerder ter
andere zijden, angeleyt den 5en maii
lestleeden etc. Scepenen pertijen,
dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke gehoort
ende gesien zeeckere copiën
[regel doorgehaald]
van den rentebrieven ende transporte
in questie
ende op als rijpelicken
gelet hebbende, condempneren scepenen
den voors. Jan Stalpert d’eysscher
te betaelen de geëyschte jaeren
renten anno ’78 ende ’79 tot 6 gulden
’s jaers, ende nopende de jaeren ’76 ende ’77
dat die voors. pertijen sullen

214r
compareren, binnen den tijt van 8e dagen naer hem de insinuatie
gedaen sall zijn, voor goede mannen die
hemluyden hooren ende vereenigen sullen,
is ’t doenlicken. Indien
nyet, heurluyder gebesoingeerde te stellen
bij gescrifte omme, ’tzelve gesien, voorts
in der saecke gedisponeert te werden
naer behooren. Ende reserveren
de costen ten uyteynde van der saecke.
Aldus gepronunchieert den
23en octobris 1579.

Gesien de declaratie van costen, den
gerechte van Den Hage overgegeven van-
wegen Susanna Cornelisdr., wedue wijlen
Frans Aertss. Bom, eysschersse ende
declarante ter eenre, up ende jegens
d’andere crediteurs van
Aechte Jacobsdr., wedue wijlen
Cornelis Janss. Cogge, geëxecuteerde.
Die voors. gerechte hebben deselve costen,
die bedragende waeren meerdere somme, getaxeert
ende gemodereert, taxeren ende modereren mitsdezen
ter somme toe van 2 £ 16 s. 3 d. te 40 grooten ’t pont.
Actum ut supra.

214v
Den 23en octobris 1579. Presenten:
alle de scepenen, preter Houck.

In der saecke van de kenninghe hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Bastiaen Aelbrechtsz. , eysscher
ter eenre up ende jegens ’t uuytgedaechde
huys ende erve staende in ’t Zuyteynde
van Den Hage, toecommende Huych Jacobszn., cruyenierder,
’t welck nu verantwoort wert bij
Jan van der Wyele als getrout hebbende
de wedue van wijlen Nicolaes van der
Wyele, verweerder ter andere zijde,
angeleyt den 21en julii ’79 lestleden
etc. Scepenen pertijen, dingtale
bij scriftelicke eysch, mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke,
gehoort ende gesien alsulcke brieven
ende andere munimenten als die voors.
pertijen tot heurlieder intentie geproduceert
hebben ende up als rijpelicken gelet
hebbende,
verclaeren ’t voors. huys ende erve executabel
voor de somme van hondert carolusgulden
van de custinge verscenen mey
1573 ende uuyt crachte van ’t octroye

215r
van Den Hage uuytgestelt tot meye ’79
lestleeden, behoudens den verweerder alsulcke
actie van de heyninge ende anders als hij sustineert hem
te competeren, die hij sal mogen intenteren jegens dengeenen daer hij
meent up gerechticht te zijn ende zijnen goeden raet gedragen sal. Ende
[doorgehaalde regel]
condempneert hem verweerder in de boeten ende costen
van de kenninghe tot tauxatie ende moderatie van den
gerechte. Aldus gepronunchieert den 27en
octobris 1579.

[in de marge, met afwijkende hand:]
Up huyden den
28 octobris ’79 compareerde
in de secretarie
van Den Hage Jan
van der Wyele ende
protesteerde van
’t voors. vonnisse te mogen appelleren ofte reformeren
zoe zijnen goeden raedt gedragen zall.
Up huyden den 5en novembris 1579
compareerde Jan van der
Wyel ende appelleerde
van ’t voors. vonnisse
an den Hove van Hollant.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Aernt Janss. Pauu, eysscher ter eenre up
ende jegens de besette waegen ende
paerden van Willem Doess. tot Wateringe,
die bij denselven Willem Doess. verantwoort
werden, verweerder ter andere zijde, angeleyt
den 26en maii ’79 lestleeden etc.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke
ende duplycke gehoort ende gezien twee
certifficatiën bij den eysscher t’zijnder intentie
geproduceert, ende up als ripelicken gelet
hebbende mits bij den
eysscher in supplemente van preuve

215v
bij eede verclaerende hem de
gecofte ende geëyschte garste
nyet gelevert te zijn ofte
deselve ontfangen te hebben ofte
andersins daervan voldaen te zijn;
verclaeren die voors. waegen
ende aden executabel voor de leveringe
van den voors. zes sacken garste ofte
vijftien guldens daervoor. Ende
compenseren de boeten ende costen
van de kenninghe om redenen den gerechte daer-
toe mouverende. Aldus ut supra.

Den 27en dach
octobris 1579.

Upte questie van de erffsceydinge hangende
voor den schout ende gerechte van Den
Hage tusschen Sebastiaen Aelbrechtsz.
als eygenaer van de huyssinge van Den Ancker,
eysscher ter eenre, up ende jegens
Andries Stynen, waert in Den Burch,
verweerder ter andere zijden, nopende zeeckere
affgebroocken goote die de voors. eysscher

216r
sustineerde bij den verweerder geleyt
te zijn ende bij hem behoorde
onderhouden te werden in sulcker vougen dat
’t hemelwater van des
verweerders huys
nyet en valle up ’t dack van den eysscher
ende vanwegen den voors. verweerder gesustineert
zijnde ter contrarie,
scepenen geweest zijnde ter
plaetsse contencieulx ende genomen inspectie
oculaer van ’t werck in questie ende oeck
gesien het scriftelick accort voor
scepenen van Den Hage tusschen die voors. pertijen ofte heurlieder
predecesseurs gemaecten ende verleden van date den
17en junii 1555 ende up als rijpelicken
gelet hebbende, verclaeren dat die voors.
verweerder gehouden zal zijn
een bequaeme goote te maecken omme
water vallende van des verweerders
dack t’ontfangen ende te leyden up zijn eygen
erve sulcxs dat den eysscher daerdoor
geen schaede en lijde. Ende condempneren
den voors. verweerder in de costen van de
erffsceydinge tot tauxatie ende moderatie
van den gerechte. Aldus gepronunchieert
upten 27en octobris 1579.

[in de marge, in afwijkende hand:]
Up huyden den
4en novembris ’79 compareerde
in de secretarie
van Den Hage Andries
Stynen ende protesteerde
van ’t voors. vonnisse
te mogen appelleren
ofte reformeren
zoe zijnen goeden
raedt gedragen
sall.

216v
In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Dirick Pauu, eysscher ter eenre contra
de besette hondert carolus guldens
toecommende Aernt Pauu als man ende voocht
van Barbara Diricxsdr., mitsgaders
noch 99 gelijcke gulden die den verweerder
verscijnen zullen in aprili anno tachtich,
berustende onder Cornelis van Myerop
als gecommitteert ten ontfange van den goeden van
wijlen Sebastiaen van den Ketell,
omme verclaert te werden executabel voor
des eysschers achterweezen, als te weeten
eerst hondert 92 gulden, mitsgaders noch
7 gelijcke gulden ende 5stuver over de hooftsomme
van 12 gelijcke gulden ’s jaers ende ’t verloop
van dien totten eersten dach van mey anno ’73 incluz, welcke
gearresteerde penningen bij den voors. Aernt
Pauu verantwoort werden, verweerder ter andere zijden, angeleyt
den 2en junii ’79 lestleeden etc.
Scepenen pertijen, dingtale bij
scriftelicke eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke gehoort ende
gesien alle ’tgunt
pertijen in dezen hebben willen produceren
ende overleggen, ende up als rijpelicken gelet
hebbende, verclaeren den eysscher
tot zijnen eysch ende conclusie, sulxs hij
die gedaen ende genomen heeft, nyet
ontfanckelicken; ende compenseren
de boeten ende costen van de kenninghe om redenen
den gerechte daertoe mouverende.
Aldus gepronunchieert upten 3en dach
novembris anno 1579.

217r
In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen
Jan Diricxsz., metzelaer, eysscher ter eenre
contra de wedue van Jan Michielss. als
interveniërende voor ’t huys van Jan van der Graeff,
deurwaerder ’s Hooffs van Hollant, verweerder ter
andere zijden, angeleyt den 3en junii 1578.
Scepenen pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort ende gesien zeeckere
custingbrieven in date 22en aprilis 1562,
mitsgaders ’t octroye bij den Heeren Staten
die van Den Hage verleent,
ende up als rijpelicken gelet hebbende
verclaeren ’t voors. huys executabel voor
’t geëyschte jaer custinge, gevallen mey
anno ’73; ende beroerende ’t geëyschte jaer
’74 ontseggen hem alsnoch zijnen eysch ende
conclusie
ende compenseren de boeten ende
costen van de kenninghe om redenen den gerechte
daertoe mouverende. Aldus gepronunchieert
ut supra.

217v
Joost Jacobss. als rentmeester
contra Jan Roelantss.

Scepenen appoincteren dat de
certifficatie gepasseert voor scepenen van Delff
[doorgehaalde regel]

In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen d’erffgenamen
van Hillebrant Aelbrechtss., eysscher ter eenre
contra 't uytgedaechde huys ende erve
staende in de Hoochstrate, genaempt Den Bock,
dewelcke verantwoort wert bij
Jan Jasperss. zuvelcoper, verweerder ter andere zijde,
angeleyt den 8en dach septembris lestleden
etc. Scepenen pertijen dingtale bij
scriftelicke eysch, mondelinge antwoorde,
replycke ende duplycke, gehoort ende gesien
alsulcke brieven, stucken ende munimenten als
die voors. pertijen tot heurlieder intentie onder die
voors. gerechte geëxhibeert hebben, ende up als
rijpelicken gelet hebbende,
verclaeren die voors. eysschers tot heurluyder
eysch ende conclusie sulcxs ende in der vougen
zijlieden die gedaen ende genomen hebben upten
verweerder, alsnoch nyet ontfanckelicken
ende compenseren de boeten ende costen van de kenninghe
om redenen den gerechte daertoe mouverende.
Aldus gepronunchieert ut supra.

218r
Cornelis Pancraess., gehoort ende hem
gevraecht zijnde off hij Claes Rotteval ten
tijde als deselve den predicant
upte wech gemoet ende jegens hem
geseyt hadde dat hij mit een swyep
om zijn hooft geslagen was ende
dat Cornelis Pancraess. voort nae de vorck
getast hadde,
seyt dat hij ontkent eenige woorden
diesangaende mit Claes Rotteval gehadt
te hebben.

Den predicant, naederhant gehoort zijnde,
persisteert bij zijn voorgaende depositie ende seyt
Cornelis Pancraes zeer wel te kennen
ende dat hij deselve man es geweest daerjegens
hij de woorden in zijne depositie verclaert gehadt
ende die hem mit zijne zwyep geslagen heeft gehadt,
refererende hem voorts tot zijne depositie. Actum
28 octobris anno 1579, presenten Cryp, Zybrantsz.,
Screvelss., Wyeringen, Wolff, scepenen.

218v
Gesien de declaratie van costen den
gerechte van Den Hage overgegeven vanwegen
Jan Heyndricxss. als man ende voocht van
Maertyntgen, zijn huysvrouwe, eysscher
ende declarant ter eenre up ende jegens
Maerten Claess., backer, verweerder ende
gecondempneerde ter andere zijden,
ende gesien die diminutie bij den verweerder
daerjegens gedaen, hebben d’selve
deselve costen, die
bedragende waeren tot meerdere somme, getaxeert
ende gemodereert, taxeren ende modereren mits-
dezen ter somme toe van 3 £ 3 s. 9 d. te 40 grooten
’t pont, behalven de costen van de executie ende
execute[u]ren, soeverre men deselve
costen innen ende executeren sal moeten.
Aldus gepronunchieert 3en novembris ’79.

Gesien de declaratie van costen den gerechte
van Den Hage overgegeven vanwegen Jan van der Grave
cum sociis, eysscher ende declarant ter eenre
up ende jegens Jacob van Franchet, verweerder
ende gecondempneerde ter andere zijden, die voors.
gerechte hebben deselve costen, die bedragende
waeren tot meerdere somme, getaxeert ende
gemodereert, taxeren ende modereren mitsdezen
ter somme toe van 27 stuvers behalven de costen
van de executie ende executeur, zoeverre men de-
selve costen innen ende executeren sal moeten.
Aldus ut supra.

219r
Gesien de declaratie van costen den gerechte
van Den Hage overgegeven vanwegen Jan Heyndrixss.
wonende tot Wateringe, eysscher ende declarant ter
eenre up ende jegens Cornelis Pancraess.
als borge voor eenen Cornelis Sebastiaenss.,
gecondempneerde ende verweerder ter andere zijden;
die voors. gerechte hebben deselve costen, die
bedragende waeren tot meerdere somme, getaxeert ende
gemodereert, taxeren ende modereren mitsdezen ter
somme toe van 4£ 15 s. 6 d. te 40 grooten ’t pont
behalven de costen van de executie ende executeur zoe-
verre men deselve costen innen ende executeren sal
moeten. Aldus ut supra.

Gesien de declaratie van costen den gerechte
van Den Hage overgegeven vanwegen Michiel Adriaenss.,
eysscher ende declarant ter eenre up ende jegens
Cornelis Diricxsz., wagenaer, verweerder ende gecondempneerde
ter andere zijden; die voors. gerechte hebben
deselve costen, die bedragende waeren tot
meerdere somme, getaxeert ende gemodereert,
taxeeren ende modereren mitsdezen ter somme toe
van dertich stuvers, één blanck,
behalven de costen van de executie ende executeur
zoeverre men deselve costen innen ende
executeren sal moeten. Aldus ut supra.

219v
Den 3en novembris 1579. Presenten:
Cryp, Zybrantsz., Wyeringen,
Burch, Wolff, scepenen.

In der saecke van de kenninghe hangende
voor den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Cornelis Kievit, eysscher ter
eenre up ende jegens Pieter van Leeuwen,
verweerder ter andere zijden, angeleyt 4en
augusti lestleeden etc. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke eysch,
mondelinge antwoorde, replycke ende
duplycke gehoort ende gesien alsulcke
stucken ende munimenten als elcxs van den voors.
pertijen tot zijnder intentie hebben geëxhibeert,
ende up als rijpelicken gelet hebbende,
verclaeren den eysscher tot zijnen eysch ende
conclusie upten voors. verweerder gedaen ende
genoomen alsnoch nyet ontfanckelicken ende
compenseren de boeten ende costen van de
kenninghe om redenen den gerechte daertoe
mouverende. Aldus gepronunchieert
den 17en novembris 1579.