De Quaetclap: toelichting, transcriptie en register

Fols. 220-230

« submenu

220r
Den 17en dach novembris
anno 1579. Presenten: Cryp, Zybrantsz.,
Screvelss., Wyeringen, Wolff.

In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen Jan
Janss., soon van Jan Clementss. uuyten Hage,
eysscher ter eenre, up ende jegens
Lambrecht van Outshoorn, verweerder
ter andere zijden, angeleyt 8en septembris
lestleden etc. Scepenen, pertijen, dingtale
bij scriftelicke eysch, mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke gehoort
ende gezyen alzulcke
certifficatiën ende munimenten als die voors.
pertijen an wederzijden tot heurlieder intentie hebben
overgeleyt, ende up als rijpelicken
gelet hebbende, mits bij de voors. eysschers
huysvrouwe bij eede solempnelicken
verclaerende dat zij de achtien gulden in
questie den verweerder t’zijner huysse alhyer
in Den Hage in ’t Voorhout angetelt heeft
ten behouve van wijlen Claes Huygenz. tot
Leyden, condempneren den verweerder
d’eysscher deselve somme van achtien gulden
te restitueren ende betaelen, ende bij

220v
[refuys] van eede als voors. is, absolveeren den
verweerder van den eysch ende conclusie bij den
eysscher up hem gedaen ende genomen ende compenseren
de boeten ende costen
van de kenninghe om redenen den gerechte daertoe
mouverende. Aldus gepronunchieert
den 24en dach novembris 1579.

[in de marge]
Welcken eedt
d’eysschers huysvrouwe
present zijnde illico
presenteerde te
doene, de-
welcke bij
Paep vanwegen
den verweerder noch
gerefuseert noch
geaccepteert
en werde.
[in afwijkende hand:]
Up huyden den
25 novembris compareerde
in de secretarie
Lambrecht Outshoorn
ende protesteerde van
’t voors. vonnisse te
mogen appelleren
ofte reformeren
zoe zijnen goeden raedt
gedragen zall.
Up huyden den 3en
decembris ’79 compareerde
Lambrecht Outshoorn
ende appelleerde
van ’t voors. vonnisse
an den Hove van
Hollant. Actum ut supra.

In der saecke van de kenninghe hangende
voir den schout ende gerechte van Den Hage
tusschen Joost Jacobss., eertijts rentmeester
van den Heylige-Geestarmen in Den Hage, eysscher
ter eenre, up ende jegens ’t huys
ende erve van Jan Roelantss. pasteybacker,
’t welck bij hem verantwoort
werdt, verweerder ter andere zijde
angeleyt den lesten junii lestleeden etc.
Scepenen pertijen, dingtale bij
scriftelicke eysch mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke
gehoort ende gezyen alzulcke certifficatiën
ende munimenten als die voors. pertijen
ten wederzijden tot heurlieder intentie
onder die gerechte geëxhibeert hebben,
mitsgaders den orginelen blaffaert
van den eysscher bij hem als rentmeester voors.
gehouden, mits bij den voors. eysscher den

221r
selven zijnen blaffaert sterckende bij eede,
verclaeren die huyssinge in questie
executabel voor de geëyschte somme van 13 £ 1 s.
6 d. als reste van de verlopen jaeren renten
van 3 £ 18 s. 9 d. te 40 grooten ’s jaers
tot meydach anno ’72 incluz; ende
condempneren voorts den verweerder in den boeten
ende costen van de kenninghe ter tauxatie ende moderatie
van den gerechte; ende bij refuys van de prestatie
van den voors. eede absolveren den verweerder
van den eysch ende conclusie bij den eysscher up hem
gedaen ende genomen, mitte boeten ende costen.
Aldus gepronunchieert upten 24en
dach novembris 1579.

Up huyden den 25en dach decembris 1579
heeft Joost Jacobss. achtervolgende ’t voors. vonnisse den
eedt gedaen. Mij present.

221v
Upte questie van de erffsceydinge hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen Neeltgen
Willemsdr. wedue wijlen Aernt Corsenss.
van der Beeck, eysschersse in cas van erffsceydinge
ter eenre, ende Franchoys Cornelisz.
Molenysser, verweerder ter andere zijde,
nopende zeecker gootgat bij den verweerder
gemaect in zijn nyeuu achterkoeckentgen.
Scepenen, geweest hebbende ter plaetsse
contencieulx, genomen inspectie oculaer,
ende pertijen ten wederzijden
gehoort ende up als rijpelicken gelet
hebbende, condempneren den voors. verweerder
’t voors. gootgat te stoppen ende compenseren
de costen van de erffsceydinge om redenen den
gerechte daertoe mouverende. Aldus
gepronunchieert upten 18 novembris 1579.
[in de marge, in andere hand]
Up huyden
26 novembris compareerde
in de secretarie van Den
Hage Franchoys
Moelenysser ende
protesteerde van
’t voors. vonnisse te mogen appelleren ofte reformeren
an den Hove van Hollant zoe zijne goede raedt gedragen
zall. Actum ut supra, mij present.

Den verweerder heeft belooft te heyningen tusschen
hem ende d’eysschersse tusschen dit ende 6 weecken
daertoe hem scepenen gecondempneert hebben,
ende bij soeverde ’tzelve nyet gescyet, sal
d’eysschersse ’t zelve doen up coste van den verweerder.
Den eysschersse versouct dat
den verweerder sal stellen ijssers in den upgaende veynsters
boven, staende in den gange.
Belooft de eysschersse de muyre te schoren van den
verweerder daer zij hem scade gedaen heeft.

222r
Den 23en dach novembris
anno 1579. Presenten:
Cryp, Zybrantsz., Screvelss., Wyeringen,
Burch, Wolff, scepenen.

De bailliuu van Den Hage contra
Cornelis Pancraess.

Scepenen appoincteren dat pertije ten weder-
zijden elcxs sullen inleggen twee gulden om te
consuleren mit geleerden. Actum
11en decembris 1579.

222v
In der saecke van de kenninghe hangende voor den schout
ende gerechte van Den Hage tusschen Aechte
Jansdr., voor haer selven ende uuyten naeme
van haer moeder ende zuster, eysschersse
ter eenre up ende jegens Pieter Adriaenss.,
vleyshouder, verweerder ter andere zijden,
angeleyt dezen 24en novembris
etc. Scepenen pertijen, dingtale
bij scriftelicke eysch, mondelinge
antwoorde, replycke ende duplycke,
gehoort ende gezyen zeeckere
judiciële acten bij den verweerder
geëxhibeert, ende up als rijpelicken gelet
hebbende, verclaeren dat die voors.
verweerder sal mogen volstaen mit
zijn presentacie, ende absolveren hem
van den vorderen eysch ende conclusie bij de
eysschersse up hem gedaen ende genomen, ende
condempneren
d’eysschersse in de boeten ende costen van de kenninghe
tot tauxatie ende moderatie van den
gerechte. Aldus gepronunchieert
24en novembris 1579 voors.

223r
In der saecke van de kenninghe hangende voor den
schout ende gerechte van Den Hage tusschen Jacob Diricxs-
zoon Absons, wonende tot Dordrecht, eysscher
ter eenre up ende jegens Willem Hallinck,
verweerder ter andere zijden, angeleyt 17en
novembris lestleeden etc. Scepenen
pertijen, dingtale bij scriftelicke
eysch, mondelinge antwoorde, replycke
ende duplycke gehoort ende gesien alzulcke
stucken ende munimenten als die voors.
eysscher tot zijnder intentie geproduceert
heeft, ende up als rijpelicken gelet hebbende
condempneren den verweerder d’eysccher te
betaelen de geëyschte 66 gulden offslaende
14 carolusgulden volgende
d’eysschers presentacie, behouden
[regel doorgehaald]
den verweerder zijn actie
van salaris van ’t collecteren van d’impost
in questie ende anders om die
te vervolgen soe ende daer als hij te
raede vinden sal. Absolveren den voors.
verweerder van den vorderen eysch ende conclusie als
die voors. eysscher up hem gedaen ende genomen heeft.
Ende compenseren de boeten ende costen van de kenninghe
om redenen den gerechte daertoe mouverende.
Aldus gepronunchieert ut supra.

[Fols. 223v-230r onbeschreven]

230v
[schutblad]

218 £ 10 s.
noch 10 £
noch 60 £